2012. augusztus havi archívum

A buzdítás és a könyörület szolgálata

A buzdítás ajándéka a Szent Szellemnek az a különleges megnyilvánulása, ami képessé tesz Krisztus testének tagjai közül némelyeket arra, hogy hogy Isten Igéjével képessé legyenek a tétleneket serkenteni, a bátortalanokat biztatni, az erőtleneket felkarolni, a bűnbe sodródottakat meginteni.
Ilyen ember volt például Timóteus, Silas, Apollos. Ők Pál apostol segítői voltak, akiket Pál egy-egy gyülekezet alapítása után rendszerint hátrahagyott, hogy jelenlétükkel buzdítsák az embereket. A buzdítók aztán elmesélték Pálnak, hogyan lelkesítették fel a gyülekezetet, így ebből ő is új erőt és lendületet kapott a további munkához. A buzdítás így oda-vissza hatott, még eredményesebb volt.

Aki mást felüdít, maga is felüdül. Péld 11,25

Az is buzdítás, ha valaki a tanítás előtt lelkesíti a többieket. A dicsérő énekek elhangzása előtt egy lendületes dal eljátszása, egy bizonyságtétel elmondása, az “Ámen!” (Úgy legyen!) többszöri megismétlése mind-mind buzdítás. Sok gyülekezetben a prédikáció alatt az emberek bekiabálnak, ujjonganak, ugrálnak, tapsolnak, táncolnak, így biztatnak másokat, így dicsérik az Urat.

Dicsérjétek az Urat!
Dicsérjétek Istent az Ő szent helyén; dicsérjétek Őt az Ő hatalmának boltozatán!
Dicsérjétek Őt hősi tetteiért, dicsérjétek Őt nagyságának gazdagsága szerint!
Dicsérjétek Őt kürt-zengéssel; dicsérjétek Őt hárfán és citerán;
Dicsérjétek Őt dobbal és tánccal, dicsérjétek Őt hegedűkkel és fuvolával;
Dicsérjétek Őt hangos cimbalommal, dicsérjétek Őt harsogó cimbalommal.
Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat!
Zsolt 150

A buzdításban azonban van intés is. Ha nem az Úrnak tetsző cselekedeteket látunk, akkor szólnunk kell, fel kell lépnünk ellene. Szelíd szóval, de határozottan kell helyreigazítani azt, aki a bűn közelébe került, és úgy, hogy közben magunk ne essünk kísértésbe. Az intés önmagában nem épít, ha nincs benne bátorítás, buzdítás. Buzdításra pedig mindenkinek szüksége van, mert mindnyájunk életében vannak nehézségek, hullámvölgyek.
A buzdítás tehát intést tartalmazó bátorítás.
A bátorításra is nagy szükségünk van, Isten ezt nagyon jól tudja. A Bibliában 365 különböző helyen szerepel a “Ne félj!” biztatás. Isten az év minden napján bátorít minket, mint egy jóságos, könyörülő Atya.

A könyörület segítő szolgálat a szükségben levőknek.
Gyakran meg sem látjuk azokat, akik a segítségünkre szorulnak. Vagy azért, mert túlságosan el vagyunk foglalva önmagunkkal, saját gondjainkkal, vagy azért, mert meg sem akarjuk látni a segítségre szorulót, pedig

Az irgalmas szemű ember megáldatik. Péld 22,9

Isten azonban nagyon felháborodik, ha a legkiszolgáltatottabbat bántját, a gyereket, az öreget, az özvegyet. És mi is ugyanezt érezzük, mert ezt az érzést tőle kaptuk.

Mind a könyörület szolgálatát végezték: Jézus, Albert Schweitzer, Teréz Anya, Müller György

Jézus könyörületes szívéről sokat olvashatunk a Bibliában. Például, amikor egy temetési menetben megpillantotta a fiát is elvesztett özvegyasszonyt. Megindult a szíve, és szenvedését látva megkönyörült rajta. Hozzáért a halott fiúhoz, aki feléledt, a gyászmenet örömmenetté változott.

Albert Schweitzer
orgonakoncertjeivel gyűjtött pénzt egy afrikai kórház létrehozására. Aztán gyógyítás közben beszélt betegeinek egy nála is hatalmasabb orvosról, aki minden betegséget meg tud gyógyítani. Gyógyított és evangelizált, a könyörület mintaképe lett, aki életével mutatta meg a krisztusi szeretetet és könyörületet.

Teréz Anya is életével példázza a könyörület szolgálatát. Isten elhívására elindult egy kis albániai faluból, hogy segítse az éhes, ruhátlan, hajléktalan, béna, vak, leprás embereket, az olyanokat, akik nemkívánatosak, szeretetlenek, kitaszítottak a társadalomból és mindenki elkerüli őket. Otthonokat nyitott a szegény, magatehetetlen emberek számára szerte Indiában, sőt más országokra is kiterjesztette ezt a tevékenységét.

George Miller, bár soha nem volt gazdag, árvaházakat alapított Angliában, és célul tűzte ki, hogy átadja az evangéliumot az árváknak. Mindig csak adományokra számíthatott, mégsem fogadott el mindenkitől adományt. Istentől megkapta a hit ajándékát, és ő rendületlenül bízott abban, hogy az Úr megsegíti. Előfordult, hogy már nem volt mit enni a gyerekeknek, amikor az utolsó pillanatban mégiscsak megérkezett egy várva várt adomány, és jóllakhattak a pártfogoltjai. Sok árva nőtt fel a keze alatt, és vált hívő emberré. Rendkívüli hite miatt sokan irigyelték is, de ő azt vallotta, mindenkinek lehet ilyen hite, aki átmegy azokon a próbákon, amelyeken ő átment. Ugyanis, ha Isten ad egy szolgálatot, előtte megpróbálja az embert, hogy képes lesz-e majd ellátni a feladatát.

…a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Jakab 1,3-4

Jézus a könyörületes segítő tökéletes példája

Legyen bennünk vágyakozás, hogy olyanok legyünk, mint Jézus!
Legyen bennünk irgalmasság és könyörületes szív!
Legyen bennünk méltányosság, azaz mindig legyünk igazságosak és irgalmasak!
Imáinkban kérjünk könyörületes szívet, bölcsességet, és kérjük az Úrtól, mutassa meg, milyen feladatra hívott el minket!
Legyünk kitartóak imáinkban, zörgessünk az Úrhoz ezekért!

A Szentlélek hívószáma: Lukács 11,13

Hírdetés

, , , , ,

Hozzászólás

A tanítás, a segítés, a szolgálat és az adakozás ajándéka

Jan a mai 34. házassági évfordulójuk kapcsán mesélt arról, hogy Jerryvel fiatal korukban jártak egy pünkösdi gyülekezetbe is, az El Paso Drive Church of God közösségbe. Itt minden héten megtapasztalhatták Isten Szent Szellemének aktív munkáját, a kegyelmi ajándékok látható megnyilvánulásait. Jane tudta, hogy az Úr lelke dolgozik benne, és rajta keresztül. De azt meg kellett tanulnia, hogy mi az, ami Istentől jön, és mi az, ami embertől.
A kegyelmi ajándékokról szóló tanítás abban segít, hogy kilépjünk megszokott életünkből, a komfortzónánkból és megtaláljuk helyünket az életben.

A Szent Szellem ajándéka nem egyszerű tehetség.
Jerry tajvani professzora például megkapta azt a szellemi ajándékot, hogy noha nem ismerte azt az ázsiai nyelvet, amelyen tanítania kellett, mégis a szükséges időben tudott beszélni azon a nyelven. Nem azért, mert született nyelvtehetség volt, hanem, mert arra az időre megkapta ezt az ajándékot.

A kegyelmi ajándékok nem egyenlők a Lélek gyümölcseivel.
A szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás jellemvonások, amiket a bennünk élő Szentlélek kihoz belőlünk, megterem bennünk. Ez nem ugyanaz, mint az adakozás, a könyörület, a segítés, a tanítás, a buzdítás stb. kegyelmi ajándéka. Az ajándékokat szolgálat céljára kaptuk, hogy képessé váljunk mások szolgálatára, Isten munkájában való részvételre.

Mindenkinek, aki Krisztus Testének tagja, van kegyelmi ajándéka.
Egyedül Isten dönti el, hogy kinek mit ad, de mindenkinek adott valamilyen lelki ajándékot(-okat). Krisztus Teste minden tagjának van szerepe a Test életében!

Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is. Róm 12,6


A Lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. 1 Kor 12,7


A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Ef 4,7


A kegyelmi ajándékok segítenek, hogy Krisztus Testét szolgáljuk. A közösséget!

A tanítás ajándéka

A vezetői ajándékok egyike.
Egy iskolában képzett tanító megtanulja, hogyan kell hatékonyan tanítani másokat. De ez nem a tanítás ajándéka! Aki a tanítás ajándékát kapta a Szent Szellemtől, annak mindez a tudás a vérében van.
A tanítók azok a különleges képességgel megáldott vezetők, akiket Jézus Krisztus az Ő Testének, a gyülekezetnek ad, hogy tagjainak olyan világos és meggyőző módon módon magyarázzák el a bibliai igazságokat, hogy azok tanuljanak abból, az érettségben növekedjenek, és a felismert igazságokat képesek legyenek az életükben gyakorlati módon alkalmazni. A Biblia a görög didaskalous szót használja erre.
Ilyen ajándéka volt Jerry professzorának, Donald Joy-nak is, akinek közvetlen tanítványai közé tartozni nagy megtiszteltetést jelentett.

A segítés és a szolgálat ajándéka

Egyesek szerint nincs túl sok különbség a két ajándék között.
Valójában teljesen más a jelentésük.
Az angol help, a görög antilepsis szó segítést jelent, azt, hogy leveszem a terhet valaki válláról, vagy segítek, hogy elbírja a terhét.
Az angol service, a görög diakonia szó szolgálatot jelent. Eredetileg asztalnál való kiszolgálás értelemben használták. Manapság a másokért munkálkodás, a mások szükségleteinek kielégítése lett a szó jelentése.

A szolgálat ajándékának kézzelfogható megnyilvánulását láthatjuk Lara életében, aki 1992-ben üzenetet kapott az Úrtól, hogy foglalkozzon elveszett, elfelejtett, nem szeretett emberekkel. Elhatározta,hogy Szibériába megy, de aztán saját környezetében is egyre több ilyen embert fedezett fel. Járta az utcákat, szennycsatornákban, elhagyott vasúti kocsikban borzasztó körülmények között élő gyerekeket, felnőtteket talált. Ételt kezdett hordani nekik, leült melléjük, beszélgetett velük. A gyerekek nyomora annyira megindította, hogy 1996-ban otthont nyitott számukra. Így kezdődött az Oaza Gyermekotthon működése Aradon.

Az adakozás ajándéka

Akinek megvan ez az ajándéka, az nagylelkűen, örömmel ad ajándékot, nem vár érte semmit.

Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten.
2 Kor 9,7


Jane személyes ismerősei közül hozott néhány példát olyan emberekre, akik rendelkeznek az adakozás ajándékával.
Egy nagyon-nagyon keményen dolgozó házaspár az USA-ban, akik több hotel tulajdonosai még Kanadában is, és azért dolgoznak ennyit, hogy adni tudjanak másoknak. Rendkívül alázatos emberek, akik hatalmas összeget adtak, hogy a Jerry meg tudja venni a Közhely jelenlegi épületét. És éppen ezen a hétvégén egy új kórházat adnak át Burundiban, amely szintén ennek a házaspárnak a nagylelkű adományából épülhetett fel.

De nem kell feltétlenül nagy vagyonnal rendelkezni ahhoz, hogy valaki adjon másoknak. Jane mesélt egy Illinois állambeli nyugdíjas zongoratanárnőről, aki nem jómódú, de keményen takarékoskodik, hogy legyen mit adnia. Keveset tud adni, de rendszeresen ad.

A kegyelmi ajándékokat, az adakozás ajándékát is gyakorolnunk kell!

Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezeim rád tétele által van benned. 2 Tim 1,6


Tudod-e, mi a kegyelmi ajándékod?
Vagy ismered, csak épp lusta vagy használni?
Hogyan tudod gerjeszteni az ajándékaidat?
Imádkozz, kérd az Úrtól, beszélj emberekkel, akikben bízol, keresd az alkalmat, amikor használhatod az ajándékaidat, és kezdd kicsiben!

, , , , ,

Hozzászólás

A prófétálás és a nyelveken szólás ajándéka

Péter a kijelentés ajándékaival folytatta az előző hetek témáját.

Pál apostol 1. Korinthusi levelében a kegyelmi ajándékokról szóló tanítás egy nagy, összefüggő logikai egységet képez a 12. verstől a 14. versig.

A kegyelmi ajándékokat a Szentlélek adja mindenkinek, úgy, ahogy akarja, de csak akkor működnek, ha betöltjük a szeretet törvényét. (A tanítás a lenti keretben folytatódik.

Pál azt tanítja, a teljesség nem jött még el, még tükör által homályosan látunk. Majd ha visszajön Jézus, akkor már nem lesz szükségünk a kegyelmi ajándékokra. De most még kell, kívánjuk, buzogjunk, sóvárogjunk utána!

Törekedjetek a szeretetre, buzgón kérjétek a lelki ajándékokat, de leginkább azt, hogy prófétáljatok. 1 Kor 14,1


A próféta szolgálati ajándék.
A prófétálás kegyelmi ajándék.
Mindenki prófétálhat, ha Isten próféciát ad a szájába.
Az ószövetségi próféták figyelmeztető prófétálást adtak. Ítéletet kellett mondaniuk, mert a nép engedetlen volt. Bátran, senkitől nem félve prófétáltak.

Honnan tudjuk, hogy egy prófécia igaz-e, Istentől való-e?

A prófétálás célja soha nem a bírálat, hanem az építés.
A prófétálás Isten kijelentéseinek átadása a gyülekezet építésére. A próféta int, bátorít, vigasztal. Néha feltárja az emberi szív titkait, vagy megmutat egy lehetséges jövőt ígéret formájában.
Az Ószövetségben olyan is előfordul, hogy egy prófécia nem teljesedik be. Jónás prófétálása ellenére Ninive mégsem pusztul el. Isten ugyanis kegyelmes, türelmes, mindig hagy egy kaput a menekülésre. Például Jónás prófétálásának hatására az emberek megváltoztak, így Isten megbánta, amit ígért, meggondolta magát, és mégsem pusztította el a várost.

A próféciákat meg kell vizsgálni! A mérce természetesen a Biblia.
Jézus ezt kérdezi a szaddiceusoktól:

Vajon nem azért tévelyegtek-e, mert nem ismeritek az Írásokat, sem az Isten hatalmát? Márk 12,24


Jézus figyelmeztet:

Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik bárányoknak öltözve közelednek hozzátok, de belül olyanok, mint a ragadozó farkasok! Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Máté 7,15-16


János ezt mondja a hamis prófétákról:

Közülünk indultak el, de nem voltak közülünk valók, mert ha közülünk valók lettek volna, megmaradtak volna közöttünk. 1 János 2,19


Nagyon fontos tehát meglátnunk, hogy egy próféciának milyen gyümölcsei vannak, és hogy beteljesül-e.

Ez a kulcsige a nyelveken szólás megértéséhez.

A nyelveken szólás lehet a Biblia alapján:

1.) Jel, ami csodával párosul
Ha értelmünk nem fogja fel, a lelkünk imádkozik más nyelven.

Mert ha nyelveken szólva imádkozom, a lelkem ugyan imádkozik, de az értelmemet nem használom. 1 Kor 14,14


2.) Egyéni imanyelv
Ha magunkon vagy más testvérünkön szeretnénk segíteni, előfordul, hogy nem tudjuk, mit kell kérnünk.

Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.
Róm 8,26


A Szentlélek hívőket mozgósít, hogy más hívőkért imádkozzanak, esetleg olyanokért is, akiket nem ismernek.

3.) A gyülekezetet építő kijelentés

Ha a nyelveken szólás nem párosul magyarázattal, nem építi a gyülekezetet. A nyelveken szólás és a nyelvek magyarázata jelenti a prófétálást.

Lehet-e gyülekezetekben hangosan nyelveken szólni?
Ez az egyik legtöbb vitát kiváltó teológiai kérdés még napjainkban is.
Pál apostol ezt mondja erről:

Szeretném, ha mindegyikőtöknél működne a nyelveken szólás ajándéka! De még jobb lenne, ha prófétálnátok. Hasznosabb annak a szolgálata, aki prófétál, mint aki nyelveken szól. Kivéve, ha az, aki a nyelveken szólás ajándékával szolgál, egyúttal meg is tudja magyarázni, amit mondott, hogy az egész helyi gyülekezetnek hasznára legyen.
1 Kor 14,5


Ezeket a kegyelmi ajándékokat ha valaki megkapta, nem azért kapta, mert megérdemelte.
Ez ajándék, ezt Isten csak úgy adta.
Imádságban kérjük Istentől, hogy a Szentlélek szálljon le ránk!
Ezt nekünk kell akarnunk, nem kell félnünk tőle!

Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad Mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tőle? Luk 11,13


Hívószámok, amiket jó fejből tudni

A tanítás után Úrvacsorát vettünk.
Az Úrvacsora emlékezés arra, amit Jézus Krisztus értünk tett, közösség Jézussal, és kihirdetése annak, hogy Jézus meghalt és feltámadott.
Elcsendesedünk, megvalljuk bűneinket, és szándékunkat, hogy bár nem vagyunk tökéletesek, de állandóan törekszünk rá.

, , , , ,

3 hozzászólás

Szellemek megkülönböztetésének ajándéka, gyógyítások ajándéka, isteni erők munkáinak ajándéka

Ezen a vasárnapon Péter folytatta a kegyelmi ajándékok témakörét. Ezt olvashatjuk a lenti keretben.

Az ajándékokat Isten mindig építésre adja. Nem a magunk hasznára, hanem azért, hogy mint a test tagjai, egymásnak segítsünk velük.

Ti pedig Krisztus teste vagytok,és egyenként annak tagjai. 1 Kor 12,27

A Szellemek megkülönböztetésének ajándéka

Ehhez először azt kell megvizsgálni, mi a Szellem?
Isten megteremtette az emberi testet, belelehelte a szellemét, így jött létre a lélek.

Így lőn az ember élő lélekké.1 Móz 2,7


A magyar bibliafordításokban nincs mindig megkülönböztetve a szellem és a lélek.
A héber “ruah” (szellem) szó szelet is, a “nefes” (lélek) torkot is jelent.
A görög a szellem szóra a pneuma, a lélekre a pszühé szót használja.
Az ember három részből áll: test, lélek, szellem.
A hit szellemünk tevékenysége. Isten imádása a legmagasabb rendű szellemi tevékenység. Ilyenkor a testünkkel már nem teszünk semmit. (Legfeljebb kitárjuk karunkat.)
Isten Szellem. Akik őt imádják, szükséges, hogy a szellemükkel imádják. Ez a mi láthatatlan részünk.
Amikor bűnben éltünk,szellemünk halott volt. Megtéréskor újjászülettünk,szellemünk feléledt.
A Károli-fordítás a szellemre a lélek szót használja, amit nem szabad összekevernünk.
A szellem szónak a magyar nyelvben több jelentése van.
Az angol megkülönbözteti a Holy Spirit és a soul jelentését.
Lelkünk vagy a testünk, vagy a szellemünk felé húz. Istennel nem tudunk kapcsolatba lépni csak a lelkünkkel, hiszen Isten szellem.

Szellemi lényekkel a Bibliában is találkozhatunk : Istenen kívül angyalok, emberek, démonok (Károli fordításában ördögök, mások szerint gonosz szellemek) is szerepelnek.

A Szellemek megkülönböztetésének ajándéka Jézus és az apostolok életében

Amikor Jézus Cézárea Filippi vidékén járt, megkérdezte tanítványaitól: „Mit mondanak az emberek rólam, kicsoda az Emberfia?”
„Egyesek azt mondják, hogy te vagy Bemerítő János, mások Illésnek tartanak. Mások meg Jeremiásnak, vagy a régi próféták közül valamelyiknek” — válaszolták.
„Hát ti mit mondtok rólam, ki vagyok én?” — kérdezte tovább.
Simon Péter így válaszolt: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.”
Jézus ezt felelte: „Áldott vagy Simon, Jóna fia, mert mennyei Atyám megmutatta neked, hogy ki vagyok én. Nem az emberektől tudod, és nem saját magadtól mondtad. Én meg azt mondom neked, te Péter vagy. Ezen a kősziklán fel fogom építeni eklézsiámat, és a halál erői sem lesznek képesek azt legyőzni. Neked fogom adni a Menny Királyságának kulcsait. Amiket nem engedsz meg a földön, azok a dolgok lesznek, amit Isten nem enged meg. Amiket viszont megengedsz a földön, azok a dolgok lesznek, amiket Isten megenged.” Ezután szigorúan megparancsolta a tanítványoknak, hogy senkinek se mondják el, hogy ő a Krisztus.
Ettől kezdve magyarázta Jézus tanítványainak, hogy fel kell mennie Jeruzsálembe, ott sokat fog szenvedni a nép vezetőitől, a főpapoktól és a törvénytanítóktól. Arról is beszélt, hogy szükséges, hogy őt megöljék, de három nap múlva fel fog támadni.
Ekkor Péter félrehívta Jézust, szemrehányást tett neki, és helyre akarta igazítani: „Uram, Isten mentsen meg téged attól, hogy ez bekövetkezzen! Ilyesmi semmiképpen sem történhet meg veled!”
De Jézus hátat fordított neki, és így válaszolt Péternek: „Takarodj a hátam mögé, Sátán! El akarsz gáncsolni, mivel nem úgy gondolkodsz, mint Isten, hanem úgy, mint az emberek!”
Máté 16,13-23


A más fordításban: “Távozz tőlem, Sátán!” felszólítást nem Péternek, hanem a Péter által szóló Ördögnek mondta. Jézus ugyanis meg tudta különböztetni, hogy apostola milyen szellemből szól.

Amikor visszaértek a többi tanítványhoz, nagy tömeget láttak körülöttük, és néhány törvénytanítót is, akik a tanítványokkal vitatkoztak. Amint az emberek meglátták Jézust, elcsodálkoztak, és odafutottak, hogy köszöntsék.
Jézus megkérdezte: „Miről vitatkoztok?”
Egy férfi válaszolt a tömegből: „Mester, elhoztam a fiamat hozzád. Olyan szellem lakik benne, amely megnémítja. Valahányszor ez a szellem megragadja, a fiam földre zuhan, habzik a szája, fogát csikorgatja, és megmerevedik. Kértem a tanítványaidat, hogy űzzék ki belőle a gonosz szellemet, de nem tudták.”
„Ó, milyen hitetlen és romlott ez a nemzedék! Meddig kell még közöttetek maradnom? Meddig kell még elviseljelek titeket? Hozzátok ide azt a fiút!” — mondta Jézus.
Odavitték, s amikor a gonosz szellem meglátta Jézust, megrázta a fiút, aki összeesett, és habzó szájjal fetrengett a földön.
Jézus megkérdezte a fiú apját: „Mennyi ideje van a fiad ebben az állapotban?”
Az apa ezt felelte: „Már gyermekkora óta. Ez a szellem a fiamat sokszor belehajszolta tűzbe-vízbe, hogy megölje. De könyörgök, ha tudsz valamit tenni, szánj meg bennünket, és segíts!”
Jézus így válaszolt: „Azt mondod: »Ha tudsz valamit tenni …« Minden lehetséges annak, aki hisz.”
A fiú apja sírva felkiáltott: „Igen, hiszek! De segíts rajtam, hogy ne maradjon bennem semmi kételkedés!”
Amikor Jézus látta, hogy egyre nagyobb tömeg verődik össze körülötte, keményen ráparancsolt a gonosz szellemre: „Te süketséget és némaságot okozó gonosz szellem! Parancsolom, hogy menj ki ebből a fiúból, és többé soha ne menj bele!”
A gonosz szellem hangosan kiáltozott, és rángatta a fiút, majd kiment belőle. A fiú úgy feküdt a földön, mintha meghalt volna. Olyannyira, hogy többen mondták is, hogy meghalt. De Jézus megfogta a kezét, és talpra állította.
Ezután Jézus bement egy házba. A tanítványai megkérdezték tőle, mikor idegenek nem voltak velük: „Mi miért nem tudtuk kiűzni ezt a gonosz szellemet?”
Ő így válaszolt: „Ez a fajta semmi mással nem űzhető ki, csak imádkozással.”
Márk 9,14-29


A tanítványok nem tudták kiűzni, mert ehhez böjtölni és könyörögni kellett volna. Ők ezt nem tudták. Jézus azonban azonosította a szellemet, és megadta a megoldást.

Amikor közeledett az idő, hogy visszatérjen a Mennybe, Jézus szilárdan elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe. Követeket küldött maga előtt egy samáriai faluba, hogy ott szállást készítsenek neki. De a samáriaiak nem akarták befogadni Jézust, mert Jeruzsálembe igyekezett. Amikor ezt két tanítványa, Jakab és János megtudta, megkérdezték Jézustól: „Uram, akarod-e, hogy a Mennyből tüzet parancsoljunk rájuk, hogy megégesse őket?”
De Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket, (és ezt mondta: “Nem tudjátok, milyen szellem van bennetek, mert az Emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse.”) Ezután egy másik faluba mentek.
Lukács 9,51-56

Mivel a samáriaiak megsértették Jézust, a tanítványok elégtételt akartak venni. És mert Illés prófétánál működött az isteni erők munkájának ajándéka, úgy gondolták, ez náluk is beválik. De Jézus figyelmezteti őket, hogy ők nem tudják az emberekben való szellemeket azonosítani.

Amíg Jeruzsálemben volt a pászka ünnepén, sokan hittek benne, mert látták a csodákat, amelyeket tett. De Jézus nem bízta magát rájuk, mert ismerte őket. Nem volt szüksége rá, hogy valaki megmondja, mi van az emberekben. Ő jól ismerte mindenkinek a szívét. János 2,23-25


Történt egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, szembe jött velünk egy rabszolgalány, akiben a jövendőmondás szelleme lakott. Ez a leány sok pénzt szerzett a gazdáinak azzal, hogy előre megmondta az embereknek, mi fog történni velük. Állandóan követte Pált és csoportját, és közben így kiáltozott: „Ezek a férfiak a Magasságos Isten szolgái! Megmondják nektek, hogyan menekülhettek meg!” Ez így ment több napon keresztül. Végül Pál megharagudott, hátrafordult, és azt mondta a leányban lakó gonosz szellemnek: „Jézus Krisztus nevében megparancsolom neked, hogy menj ki ebből a leányból!” Ekkor a jövendőmondó szellem azonnal kiment belőle. Apcsel 16,16-18


Jézus apostolainak nincs szükségük arra, hogy jövendőmondók népszerűsítsék munkájukat. Pál meg tudta állapítani, hogy a lányból milyen szellem szól, és kiűzte belőle a gonosz szellemet.

Ezért tudjátok meg, hogy aki Isten Szelleme által szól, az soha nem mondja, hogy: „Jézus legyen átkozott”. Ugyanakkor, senki sem mondhatja: „Jézus az Úr”, csakis a Szent Szellem által. 1Kor 12,3

Hogyan működik a Szellemek megkülönböztetésének ajándéka mindennapjainkban?

Ha valaki Istent átkozza, az egyértelműen nem a Szentlélektől való. Ha ezt tudjuk, még nem rendelkezünk a Szellemek megkülönböztetésének ajándékával.
Ez az ajándék Isten kijelentése egy rendkívüli helyzetben, hogy felismerjük, milyen szellem van egy bizonyos megnyilvánulás mögött.

Isten erejének megnyilvánulása rendkívüli helyzetben egy szolgáján keresztül.

Illésnél tűz száll le az égből, és elemészti a követeket, Jerikó falai leomlanak, Isten hatalmas mennydörgésekkel elűzi a filiszteusokat, egy teljes napig nem megy le a Nap, hogy be tudják fejezni a csatát – rengeteg csoda olvasható a Bibliában.
De csodák nemcsak az apostoloknál történnek, az egyszerű emberek is képesek csodákra, ha eléggé hisznek.
Feljegyezték, hogy Kínában a keresztényüldözések idején egy gyülekezetet választás elé állítottak. Vagy imáik segítségével elmozdítanak egy hegyet, vagy az egész közösséget kivégzik. Mindenki böjtölt, imádkozott, Isten pedig adott egy kijelentést, hogy a félszemű kovács imájára el fog mozdulni a hegy. És valóban, amikor ő kiállt és imádkozott, a hegy elmozdult, a gyülekezet pedig megmenekült.

Rengeteg gyógyulásról olvashatunk a Bibliában: meggyógyult a Betesda tavánál fekvő béna, Péter anyósa, több vak visszanyerte látását stb. Jézus azt mondta az apostoloknak:

Igazán mondom nektek: aki hisz bennem, az meg fogja tenni mindazokat, amiket én tettem. Sőt, még nagyobb dolgokat is véghezvisz! János 14,12


És valóban, Jézus halálával a csodák nem szűntek meg.

Akik hisznek, azokat ezek a megerősítő és bizonyító jelek fogják kísérni: gonosz szellemeket űznek ki a nevemben; új nyelveken szólnak; ha kígyókat fognak meg, vagy halálos mérget isznak, még az sem árt nekik; betegekre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak.” Márk 16,17-18


John Alexander Dowie Skóciában, Edinburgh-ban született, fiatal korában Ausztráliába költözött, majd az USA-ban szolgált. Csodák, fantasztikus gyógyulások történtek szolgálata alatt. A meggyógyultak ott hagyták emlékbe korábban használt segédeszközeiket, ezeket feltették a falakra emlékeztetőnek.
Később is történtek ilyen csodálatos gyógyulások, ezek általában nagy ébredésekhez kapcsolódtak.

Smith Wigglesworth nevéhez, akinek életéről A hit apostola című könyvben olvashatunk, szintén nagy gyógyulások fűződnek. Pedig egyszerű ember volt, felesége tanította meg olvasni. Életében egyetlen könyvet olvasott, a Bibliát. De hite segítségével még előrehaladott gyomorrákot is gyógyított.

A gyógyítás ajándéka működik. Imádkozni kell érte.

Aki beteg, hívja magához a helyi gyülekezet vezetőit! Azok pedig imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal a beteget az Úr nevében! Mert a hitből való imádság hatására a beteg meg fog gyógyulni: az Úr helyreállítja az egészségét. Jakab 5,14-15


A gyógyulás nem üdvözülést jelent. A gyógyulás Isten kegyelme.
Meg kell térni, hinni kell Jézus Krisztusban!
És imádkozni, hogy legyenek ilyen ajándékaink!

A tanítás után elbúcsúztattuk Gwent és Dennist, akik ma utoljára voltak közöttünk. Dennis Európai Területi Igazgató volt, és kinevezték a területi igazgatók vezetőjévé, akinek össze kell fognia a munkát a Wesley Egyház misszionáriusai között. Örülünk és büszkék vagyunk rá, ugyanakkor sajnáljuk, hogy ezentúl nem láthatjuk vasárnaponként kedves mosolyát, és azt, ahogy a tőle szokott szerénységgel segít a mosogatásban. Hiányozni fog Gwen derűje, segítőkész érdeklődése, sok finom süteménye. Mindketten elmondták, milyen szívesen éltek Budapesten, és milyen szerető közösségre találtak nálunk. Meghatódva fogadták a Judit által készített képet a kivilágított Szabadság hídról.

Végül Péter és Laci az ároni áldás eléneklésével búcsúzott Denniséktől.

, , , , ,

Hozzászólás