Posts Tagged nagyböjt

Mindaz, aki vagyok….

Áldott, aki az Úr nevében jön!

Áldott, aki az Úr nevében jön!


Az időjárás ugyan nem vesz tudomást róla, de hamarosan itt a húsvét. Ezzel a vasárnappal, a virágvasárnappal kezdődik a szent hét, más néven nagyhét. Ezen a vasárnapon a világ számos gyülekezetében megemlékeznek erről az eseményről. Mindenhol másképp ünnepelnek: valahol virágokkal, valahol barkákkal, valahol pálmalevelekkel.
Larry tanítását Norbi tolmácsolta

Larry tanítását Norbi tolmácsolta


Mindenhol másképp, de ugyanazt ünneplik: Jézus dicsőséges, egyetlen királyi bevonulását Jeruzsálembe. Amikor az emberek ujjongva fogadták, felsőruháikat az útra terítették, gallyakat vágtak a fákról (János pálmaágakról ír), ezt szórták az útra Jézus szamarának lábai elé. Mindenfelől a “Hozsánna! Áldott, aki az Úr nevében jön!”– kiáltás hallatszott.
Nagybojt
A virágvasárnap egyben a 40 napos nagyböjt utolsó vasárnapja. Érdekes azonban, ha hamvazószerdától nagyszombatig összeadjuk a napokat, nem 40, hanem 46 napot számlálhatunk. Miért? A böjti időszak vasárnapjai ugyanis nem számítanak bele a nagyböjtbe!
Egy hét múlva, húsvét vasárnapjával kezdődik a pünkösd előtti 50 napos időszak, amely a húsvét utáni 7. vasárnappal végződik. Ezen a napon a kereszténység a Szentlélek kiáradását, az egyház születését ünnepli meg. Ennek az 50 napos időszaknak a vasárnapjai beleszámítanak a pünkösd idejébe, így tehát a nagyhét 40 napja (ami tulajdonképpen 46 nap) időben majdnem megegyezik a pünkösd 50 napjával.

Ezen a vasárnapon új sorozat indult gyülekezetünkben.
Három egymást követő vasárnap a jelmondatunk, mottónk elemzésével foglalkozunk majd.

Mindaz, aki vagyok, mindaz, amim van, mindaz, amire képes vagyok, Isten ajándéka, amit azért kaptam, hogy megvalósítsam szándékait a világban magamon keresztül.

Mindaz, aki vagyok, mindaz, amim van, mindaz, amire képes vagyok, Isten ajándéka, amit azért kaptam, hogy megvalósítsam szándékait a világban magamon keresztül.


“Mindaz, aki vagyok, mindaz, amim van, mindaz, amire képes vagyok, Isten ajándéka, amit azért kaptam, hogy megvalósítsam szándékait a világban magamon keresztül.”
Minden alkalommal meg fogjuk nézni, hogy a mottónk második feléhez hogyan viszonyul az első felének aznapi része.

Mindaz, aki vagyok….. Isten ajándéka.
De ki vagyok tulajdonképpen? Lehetek férfi, nő, magyar, amerikai, szőke, barna, kék vagy zöld szemű, de ezek csak külsőségek. A kérdés az, ki vagyok Jézus Krisztusban? A kérdés a keresztény identitásunkra vonatkozik.

Ki vagyok?

1.) Kegyelemből van üdvösségem a hit által
“Mert egyedül Isten kegyelme tette lehetővé, hogy a hitetek által üdvösségre jussatok. Ez nem a ti érdemetek, hanem Isten ajándéka! Nem a jó cselekedetek eredménye, hogy senki ne dicsekedhessen.” (Efezus 2,8-9)
2.) Örök életem van
“Mert Isten úgy szerette az embereket, hogy az egyszülött Fiát adta oda cserébe értük, hogy aki hisz a Fiában, az ne pusztuljon el, hanem örök életet kapjon.” (János3,16)
3.) Új teremtés vagyok
“Így hát, ha valaki Krisztussal egyesült, akkor új teremtménnyé lett! Ami benne régi volt, elmúlt, ő pedig minden tekintetben újjá lett!” (2 Korintus 5,17)
4.) Isten szeret engem
“Krisztussal együtt engem is keresztre feszítettek, és meghaltam, s így ettől kezdve már nem a saját régi életemet élem, hanem Krisztus él bennem! Ezt az életet, amelyet most testben élek, az Isten Fiába vetett hit által élem, aki annyira szeretett engem, hogy önmagát áldozatul adta értem.” (Galaták 2,20)
5.) Isten gyermeke vagyok
“Akik viszont befogadták — vagyis akik hisznek benne —, azoknak mind felhatalmazást és lehetőséget adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek.” (János 1,12)
6.) Kész vagyok elmondani, hogy reményem van
“Szívetekben Krisztust tiszteljétek, mint Uratokat! Mindig legyetek készek, hogy meg tudjatok felelni azoknak, akik azt kérdezik, miben reménykedtek!” (1 Péter 3,15)

Ezek Isten valós ígéretei a számunkra, de gyakran nem hisszük el ezeket teljesen, nem ezek alapján élünk.
“Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek: pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen.” (János 5,39-40)

Nem elég a Biblia olvasása! Az Írások Jézusról tesznek bizonyságot, az életünk pedig arról, hogy hiszünk-e igazán Jézusban, követjük-e Őt, engedelmeskedünk-e Neki?
Ám gondolatainkat sokszor még a régi sémák határozzák meg. Olyasmit beszélünk be magunknak, ami nem igaz, és elmerülünk az önsajnálatban. Ezeket a hazugságokat aztán megtanuljuk élvezni is, sőt kimondottan szeretjük, ha ezeket mások is megerősítik bennünk.

Nagyon fontos, hogy egészséges legyen a tudatunk, ami azt jelenti, hogy szilárd meggyőződések szerint éljük az életünket. Ezek a meggyőződések pedig a Bibliára alapozódjanak, ne az érzéseinkre! Azt kell igaznak tartanunk, amit a Biblia mond rólunk. A “Ki vagyok?”- kérdésre a Krisztusban kapott identitásunk alapján kell válaszolnunk.

De nem elég az egészséges tudat! Úgy is kell cselekednünk!
“Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat.” (Jakab 1,22)
Engedelmeskednünk is kell Isten Igéjének, bármilyen nehéznek is tűnik. Ezt a saját erőnkből nem tudjuk megtenni, csak ha a Szent Szellem működik bennünk, általunk.

Isten iránti engedelmességünk akkor lesz teljessé, ha úgy élünk, ahogy Jézus is élt. Azaz engedelmeskedünk az Atya akaratának, és elmondjuk másoknak is, mennyire szeret minket az Úr.
“…aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljessé lett az Isten szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy őbenne vagyunk. Aki azt mondja, hogy őbenne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt.” (1 János 2,5-6)

Tehát három fontos képességgel kell rendelkeznünk
a.) elmondani a saját történetünket
b.) elmondani Isten történetét
c.) ezáltal befolyásolni a világot

Elmondani saját történetünket azt jelenti, hogy elmeséljük, bizonyságot teszünk, hogy mit jelent az új identitásunk. Hogyan változott meg az életünk? Mi történt? Ez nagyon fontos része a tevékeny keresztény életnek.

Milyen egy bizonyságtétel?
– Milyen volt az életem, mielőtt megismertem Jézust?
– Hogyan hallottam Jézusról?
– Hogyan változott az életem, miután úgy döntöttem, követem Jézust?

A Bibliában is sok bizonyságtétel van. Van, amelyik mindössze egy mondat:
“Erre ő így válaszolt: “Hogy bűnös-e, nem tudom. Egyet tudok: bár vak voltam, most látok.”(János 9,25)
Pál apostolnak pedig sok részletes bizonyságtétele van. (Pl. Apcsel 22,1-21)

Van másfajta bizonyságtétel is: elmondani Isten történetét az életünkben.
– Hogyan működik ma Isten az életünkben?
– Mit tanulhatunk a Szentlélektől?
– Mit tanulhatunk a Bibliából?
A lényeg annak a bemutatása, hogy Isten élő, tevékeny módon vesz részt az életünkben.

De nemcsak meghatározott alkalmakkor kell bizonyságot tenni. El kell mondani a világban, sőt meg is kell élni, és ezáltal befolyásolni, jobbá tenni a világot.
“Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában.” (Jakab 2,17)
Fontos, hogy életünk, szavaink mindig tükrözzék, hogy Jézussal élünk. Ez azért kell, hogy megvalósuljanak szándékai a világban rajtunk keresztül. Az Ő szándéka pedig az, hogy helyreállítsa a tökéletes békét, a shalom-ot.

Isten Orszaga

Egy megsérült világban élünk, de reménységünk van, hogy a mennybe jutunk. A jelenlegi és a jövőbeli életünket egy szellemi híd köti össze, amelyen keresztül bejuthatunk Isten Országába. Szellemi hidunk, hitünk alapja a Biblia. Ezekre az alapokra épülnek az oszlopok, a doktrinák: Mit hiszünk Jézusról? Hogyan élünk? Hogyan működik a gyülekezet?
A tartóoszlopokra épül a teljes Egyház, aminek megjelenési formája a helyi gyülekezet.
Az Egyház a hídnak az a része, ami összeköti a sérült világot a menny reményével.

Az Egyház funkciója, hogy választ találjon az emberiség három legnagyobb vágyára:
– transzcendentális vágy Isten után
– vágy a közösségre
– vágy az élet céljának megtalálására

Hogyan segít az Egyház ebben?
– Segít kapcsolatba kerülni Istennel (istentiszteletek, bibliaolvasó körök stb.)
– A gyülekezeti közösség kielégíti a közösség utáni vágyat
– Ahogyan kapcsolatba kerülünk Istennel és a gyülekezettel, megtaláljuk életünk értelmét.

Az emberek be tudnak lépni Isten Országába, ha megtalálják a kapcsolatokat. Hiszen Isten Országa már itt van, de még sincs itt teljes valóságában.

Mi a mi részünk ebben? Hogyan kapcsolódik Isten univerzális tervéhez a mi életünk?
Életünket úgy kell élni, hogy segítsünk másoknak helyreállítani a kapcsolatot Istennel.
Ehhez magunkban kell növeszteni a
– hit
– szeretet
– áhitat
– bizonyságtétel
– tanítványság
– megszentelődés
– sáfárság
képességét.
Ennek eszköze lehet egy 30 napos kihívás, amit ha sikerrel teljesítünk, egész életre kiterjedő kihívássá fejlődhet. A kihívások teljesítése közben pedig folyamatosan fejlődik az állandó, élő kapcsolatunk Jézus Krisztussal.

Növekednünk kell a közösségi életünkben, szokásainkban is:
– istentisztelet
– szentségek
– tagság
– szeretet
– szolgálat
– kötelezettség
– sáfárság
Ne csak menjünk a gyülekezetbe! Legyünk mi a gyülekezet!

Mindaz, aki vagyok….Isten ajándéka.
Ki vagyok?!
Ha szeretem Jézust, követem parancsolatait.
“Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat” (János 14,15)
Ha szeretem Istent, átadom magam neki, hogy megvalósulhassanak szándékai a világban magamon keresztül.

Vendégeink (Peter és Marvin) sokat filmeztek

Vendégeink (Peter és Marvin) sokat filmeztek


Mindig van mit énekelni

Mindig van mit énekelni

Hírdetés

, , , , , , , , , , ,

1 hozzászólás

Hóseás házassági drámája

Hóseás 6,6
Bár még csak februárt írunk, de a következő héten már megkezdjük a húsvétra való készülésünket. Ebben az évben február 12-ére esik húshagyó kedd, amikor befejeződik a farsang, és 13-án, hamvazószerdán kezdődik a húsvétig tartó 40 napos böjti időszak. A nagyböjt nem követelmény, hanem lehetőség számunkra, hogy figyelmünket Istenre összpontosítsuk, és elgondolkodjunk a saját életünkön is.
A nagyböjt idejét nem jelzi koszorú, mint az adventet. Hogyan készülhetünk fel rá?
Nem elméletben, hanem a gyakorlatban, saját, személyes életünkön keresztül. Egyrészt lehetőségünk van lemondani valamiről, ami számunkra kedves: nemcsak ételről, de TV-műsorról, számítógépes játékról, esetleg valamelyik internetes közösségi oldal használatáról. Ez a böjt, a lemondás.
Másrészt lehetséges valami jót hozzáadni az életünkhöz: segíteni valakinek, bibliakörbe járni, teljesíteni a 30 napos kihívást, ezzel pedig alázatosságot tanulni, hiszen nem a saját dicsőségünkre tesszük mindezt.


Ezzel a bevezetővel kezdődött a kisprófétákat bemutató sorozatunk következő tanítása. Ezen a délelőttön Hóseás életét vizsgáltuk.

Hoseás próféta könyve, Ozeás próféta, Prophet Hosea

Hoseás próféta könyve, Ozeás próféta, Prophet Hosea


Abban a történelmi korban élt, amikor az északi királyság, Izrael, II. Jeroboám halála után a virágzó jólétből a teljes erkölcsi, gazdasági, politikai pusztulásba hanyatlott. Az egymást gyorsan követő királyok nem természetes halállal haltak meg, az embereknek nem volt biztonságérzetük, virágzott a korrupció, a bálványimádás, a kaotikus vallási viszonyok mellett még a vallásos prostitúció is terjedt. Ebben a közegben prófétált Hóseás. A nép azt tartotta, hogy a próféta bolond, nem is hallgattak szavára. De ő rendületlenül prófétált tovább. Ezekben az évtizedekben Izrael a kelet felől terjeszkedő asszírok miatt az állandó fenyegetettség helyzetében élt. Próbáltak szövetséget kötni szomszédos népekkel az asszírok ellen, bár valójában nem bíztak egyetlen népben sem, sőt: Istenhez sem akartak fordulni. 722-ben aztán az asszír hódítás elérte Izraelt, a népet fogságba hurcolták, Júdát pedig adófizető állammá tették.
Hóseás életével is prófétált, házassága azt mutatta, hogyan viszonyul Isten a népéhez.
Hóseás próféta könyve, Ozeás próféta

Hóseás próféta könyve, Ozeás próféta


Az Úr megparancsolta Hóseásnak, hogy vegyen feleségül egy parázna nőt, így meg fogja érteni, mit érez Isten az Ő népével, Izraellel kapcsolatban.
A házasságból fiú született, Jezréel nevet kapta. Jezréel egy közeli völgy volt, itt vívták meg a kor szinte minden gyilkos csatáját. Itt virult Nábót szőlője is, amire Aháb király szemet vetett, és mivel nem tudta megvásárolni Nábóttól, hamis vádak alapján agyonköveztette a férfit. Isten erre nagyon megharagudott, és elhatározta, hogy bosszút áll Izrael királyain.
Jezréel szimbolizálja az ítéletet Izrael királyai felett.
Megszületett a második gyermek is, Ló Ruhámá. Nevének jelentése: Nincs irgalom.
A harmadik gyermek Ló Ammí: Nem népem.
Végül Isten megkegyelmezett népének, mert nem felejtette el a velük kötött szövetséget.
A Hóseás és Gómer közötti kapcsolat bemutatja az Isten és Izrael közötti kapcsolatot. A próféta teljesen át tudta érezni, mit élhetett meg Isten Izrael hűtlensége miatt. Hóseás házassági drámája megegyezik az Isten és Izrael közötti drámával.
Hóseás próféta házassági drámája

Hóseás próféta házassági drámája


Hóseás olyan hatással volt a későbbi korokra, hogy az újszövetségi apostolok is idéznek tőle tanításaikban.
Hóseás próféta házassági drámája

Hóseás próféta házassági drámájaHóseástól gyakran idézik az alábbi gondolatot:”Paráznaság, bor és a részegség elveszik a szívet.” (Hós 4,11)
Sokszor azért nem tudnak megtérni az emberek, mert olyan erős a kötődésük a paráznasághoz. Pedig Isten a házasságra buzdít mindenkit! A Szentlélek egyik gyümölcse pedig az önuralom. Csak akkor élhetünk teljes életet, ha ellent tudunk állni a bűnnek, ha nem vagyunk rabszolgái!

Hóseás 4,11Hóseás egyik legfontosabb üzenete az, hogy törekedjünk megismerni az Urat!“Elvész az én népem, mert nincs benne tudás.”(Hós 4,6)Hóseás 10,12 Szántsuk fel a szívünket, ismerjük meg az Urat!
Imádkozzunk országunkért, hogy ne a bálványimádás váljon általánossá Isten ismerete helyett!

, , , , , , ,

Hozzászólás

Nagyböjt – szabadon

Az utóbbi két istentisztelet prédikációinak témája a nagyböjt volt, ami a húsvétra való készülődés negyven napig tartó időszaka. Múlt vasárnap Jan prédikált róla, most pedig Garry. Mindketten kiemelték a negyven nap bibliai jelentőségét. Mózes negyven napot töltött a hegyen étlen-szomjan, mielőtt megkapta volna a törvényt (5M 10,10), Jézus negyven napig böjtölt Júda pusztájában, mielőtt megkapta volna felkenetését földi szolgálatára (Máté 4,2). Noé idejében az özönvíz negyven nap és negyven éjjel esett (1M 7,17), Izrael fiai pedig negyven évig bolyongtak a pusztában, mielőtt megérkeztek az ígéret földjére (4M 32,13). Ezékielnek negyven napig kellett viselnie Júda házának vétkét (Ezékiel 4,6), a niniveiek pedig negyven napig böjtöltek, hogy Isten ítélete ne pusztítsa el a várost (Jónás 3,4). Mindegyik negyven napos időszak valamilyen szenvedéssel, nélkülözéssel függ össze, és valami jó hírrel végződik. A nagyböjt szokása egy egyházi hagyomány, nem a Szentírás írja elő. Ettől még szabad akaratból tarthatjuk magunkat hozzá, mert ártani éppenséggel nem árt. Sőt, jó alkalom, hogy bűnbánatot tartsunk, magunkba forduljunk, megtisztuljunk, lelkileg megerősödjünk. Jan beszélt arról, hogy a nagyböjt olyan, mint egy tavaszi nagytakarítás a léleknek.

Jan - tavaszi nagytakarítás a léleknek


Böjtölni sokféleképpen lehet, nemcsak az étel megvonását, vagy az étkezések korlátozását jelenti. Gerry szerint kihagyhatunk például egy-két mozit is és a jegy árát odaadhatjuk egy rászorulónak. Valamit megvonunk magunktól, ami egyébként élvezet lenne: lakoma, tévéműsor, buli a barátokkal. A nagyböjt jó alkalom arra, hogy az egónkat rövid pórázra fogjuk és másokra figyeljünk, mondhatnánk úgy is: nagyböjtkor egy kicsit visszaveszünk az arcunkból. Ez a negyven nap a hamvazószerdával kezdődik. A hamu a bűnbánat és a vezeklés jelképe. Jó alkalom arra, hogy átgondoljuk a legutóbbi egy évet és önvizsgálat után megvalljuk bűneinket és megtérjünk. Ehhez persze nem kell feltétlenül hamvazószerdának lennie. Bármelyik nap magunkba szállhatunk, ahogy bármelyik nap ünnepelhetjük Jézus Krisztus halálát és feltámadását!

Olga és Gerry születésnapját ünnepeltük


Kristóf és Berta


Berni tartotta a gyerekfoglalkozást

, , , , ,

Hozzászólás

%d blogger ezt szereti: