2014. október havi archívum

Krisztus parancsai – befejező részek

Larry engedelmes életről szóló tanításának utolsó előtti részében az adásról, adakozásról beszélt. A Krisztus parancsai tanítássorozat utolsó előtti részéből kiemeltük az elhangzott Igei hivatkozásokat, melyek a szövegdobozban elolvashatók.

Krisztus parancsairól tanultunk

Krisztus parancsairól tanultunk


Amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket: maradjatok meg ebben az én szeretetemben. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben; amiképpen én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem és a ti örömetek beteljék. Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket. János 15, 9-12

Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen. Malakiás 3,10

Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Máté 22, 36-40

1. Jézus azt várja tőlünk, hogy adjunk.
Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amellyel ti mértek. Lukács 6,38

2. Jézus azt várja tőlünk, hogy helyes indítékkal adjunk.
Vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt, hogy lássanak titeket; mert különben nem lesz jutalmatok a ti mennyei Atyátoknál. Máté 6,1

3. Amit adunk, azt az Úrnak adjuk
Van itt egy gyermek, akinek van öt árpa kenyere és két hala; de mi az ennyinek? János 6,9

Akkor felelnek majd néki az igazak, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna? vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna? És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna? vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? És felelvén a király, azt mondja majd nékik: Bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg. Máté 25, 37-40

4. Az adakozás rendszeres része legyen Isten imádásának
A hétnek első napján mindenitek tegye félre magánál, amit sikerül összegyűjtenie, hogy ne akkor történjék a gyűjtés, amikor odamegyek. 1. Korinthus 16,2

5. Az adakozás legyen arányos azzal, amit Isten nekünk adott
És leülvén Jézus a templomperselynek átellenében, nézi vala, hogy a sokaság miként vet pénzt a perselybe. Sok gazdag pedig sokat vet vala abba. És egy szegény özvegy asszony is odajövén, két fillért, azaz egy negyed pénzt vete bele. Márk 12,41-42

6. Saját elhatározásunk szerint adjunk – szabadon, örömmel, szívesen és bőkezűen
Kiki amint eltökélte szívében, nem szomorúságból, vagy kénytelenségből; mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. 2 Korintus 9,7

Hogy jót tegyenek, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, legyenek szíves adakozók, közlők. 1Timóteus 6,18

7. Szívünk állapota megmutatkozik abban, ahogyan adakozunk
Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Máté 6,21

Engedelmes élet, Wesley János

Öt fontos kérdés:
1. Gondoltál-e már valaha arra, hogy az adakozás olyan tett, mellyel Istent imádjuk?
2. Adakozol-e rendszeresen?
3. Adsz-e szabadon, örömmel , szívesen és bőkezűen?
4. Mi tart vissza attól, hogy átéld az adakozás örömét?
5. Mit tervezel a jövőben ezzel kapcsolatban?

Itt hallgatható meg Larry tanítássorozatának utolsó része:

Hírdetés

, , , , , , ,

Hozzászólás

Legyen világosság – könyvbemutató a Közhelyben

Vasárnap délután két – a PTF kiadásában megjelent – művel ismerkedhettek meg az érdeklődők. Komesz Mátyás főiskolai tanár második könyvét mutatta be És szólt Isten: “Legyen világosság!” címmel, és Izsák Norbert történész, az Autokeirikus pasztorálpszichológia című könyv társszerzőjeként a lelkigondozás szerepéről beszélt. A Vendéghang Zenekar megzenésített verseket adott elő.

A Vendéghang Zenekar

A Vendéghang Zenekar

Komesz Mátyás: És szólt Isten: "Legyen világosság!"  c. könyvével

Komesz Mátyás: És szólt Isten: “Legyen világosság!” c. könyvével

Izsák Norbert és A lélek titkai c. könyve

Izsák Norbert és A lélek titkai c. könyve

Az eseményről készült videófelvételek itt megtekinthetők:

, , , , , , ,

Hozzászólás

%d blogger ezt szereti: