Szellemek megkülönböztetésének ajándéka, gyógyítások ajándéka, isteni erők munkáinak ajándéka

Ezen a vasárnapon Péter folytatta a kegyelmi ajándékok témakörét. Ezt olvashatjuk a lenti keretben.

Az ajándékokat Isten mindig építésre adja. Nem a magunk hasznára, hanem azért, hogy mint a test tagjai, egymásnak segítsünk velük.

Ti pedig Krisztus teste vagytok,és egyenként annak tagjai. 1 Kor 12,27

A Szellemek megkülönböztetésének ajándéka

Ehhez először azt kell megvizsgálni, mi a Szellem?
Isten megteremtette az emberi testet, belelehelte a szellemét, így jött létre a lélek.

Így lőn az ember élő lélekké.1 Móz 2,7


A magyar bibliafordításokban nincs mindig megkülönböztetve a szellem és a lélek.
A héber “ruah” (szellem) szó szelet is, a “nefes” (lélek) torkot is jelent.
A görög a szellem szóra a pneuma, a lélekre a pszühé szót használja.
Az ember három részből áll: test, lélek, szellem.
A hit szellemünk tevékenysége. Isten imádása a legmagasabb rendű szellemi tevékenység. Ilyenkor a testünkkel már nem teszünk semmit. (Legfeljebb kitárjuk karunkat.)
Isten Szellem. Akik őt imádják, szükséges, hogy a szellemükkel imádják. Ez a mi láthatatlan részünk.
Amikor bűnben éltünk,szellemünk halott volt. Megtéréskor újjászülettünk,szellemünk feléledt.
A Károli-fordítás a szellemre a lélek szót használja, amit nem szabad összekevernünk.
A szellem szónak a magyar nyelvben több jelentése van.
Az angol megkülönbözteti a Holy Spirit és a soul jelentését.
Lelkünk vagy a testünk, vagy a szellemünk felé húz. Istennel nem tudunk kapcsolatba lépni csak a lelkünkkel, hiszen Isten szellem.

Szellemi lényekkel a Bibliában is találkozhatunk : Istenen kívül angyalok, emberek, démonok (Károli fordításában ördögök, mások szerint gonosz szellemek) is szerepelnek.

A Szellemek megkülönböztetésének ajándéka Jézus és az apostolok életében

Amikor Jézus Cézárea Filippi vidékén járt, megkérdezte tanítványaitól: „Mit mondanak az emberek rólam, kicsoda az Emberfia?”
„Egyesek azt mondják, hogy te vagy Bemerítő János, mások Illésnek tartanak. Mások meg Jeremiásnak, vagy a régi próféták közül valamelyiknek” — válaszolták.
„Hát ti mit mondtok rólam, ki vagyok én?” — kérdezte tovább.
Simon Péter így válaszolt: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.”
Jézus ezt felelte: „Áldott vagy Simon, Jóna fia, mert mennyei Atyám megmutatta neked, hogy ki vagyok én. Nem az emberektől tudod, és nem saját magadtól mondtad. Én meg azt mondom neked, te Péter vagy. Ezen a kősziklán fel fogom építeni eklézsiámat, és a halál erői sem lesznek képesek azt legyőzni. Neked fogom adni a Menny Királyságának kulcsait. Amiket nem engedsz meg a földön, azok a dolgok lesznek, amit Isten nem enged meg. Amiket viszont megengedsz a földön, azok a dolgok lesznek, amiket Isten megenged.” Ezután szigorúan megparancsolta a tanítványoknak, hogy senkinek se mondják el, hogy ő a Krisztus.
Ettől kezdve magyarázta Jézus tanítványainak, hogy fel kell mennie Jeruzsálembe, ott sokat fog szenvedni a nép vezetőitől, a főpapoktól és a törvénytanítóktól. Arról is beszélt, hogy szükséges, hogy őt megöljék, de három nap múlva fel fog támadni.
Ekkor Péter félrehívta Jézust, szemrehányást tett neki, és helyre akarta igazítani: „Uram, Isten mentsen meg téged attól, hogy ez bekövetkezzen! Ilyesmi semmiképpen sem történhet meg veled!”
De Jézus hátat fordított neki, és így válaszolt Péternek: „Takarodj a hátam mögé, Sátán! El akarsz gáncsolni, mivel nem úgy gondolkodsz, mint Isten, hanem úgy, mint az emberek!”
Máté 16,13-23


A más fordításban: “Távozz tőlem, Sátán!” felszólítást nem Péternek, hanem a Péter által szóló Ördögnek mondta. Jézus ugyanis meg tudta különböztetni, hogy apostola milyen szellemből szól.

Amikor visszaértek a többi tanítványhoz, nagy tömeget láttak körülöttük, és néhány törvénytanítót is, akik a tanítványokkal vitatkoztak. Amint az emberek meglátták Jézust, elcsodálkoztak, és odafutottak, hogy köszöntsék.
Jézus megkérdezte: „Miről vitatkoztok?”
Egy férfi válaszolt a tömegből: „Mester, elhoztam a fiamat hozzád. Olyan szellem lakik benne, amely megnémítja. Valahányszor ez a szellem megragadja, a fiam földre zuhan, habzik a szája, fogát csikorgatja, és megmerevedik. Kértem a tanítványaidat, hogy űzzék ki belőle a gonosz szellemet, de nem tudták.”
„Ó, milyen hitetlen és romlott ez a nemzedék! Meddig kell még közöttetek maradnom? Meddig kell még elviseljelek titeket? Hozzátok ide azt a fiút!” — mondta Jézus.
Odavitték, s amikor a gonosz szellem meglátta Jézust, megrázta a fiút, aki összeesett, és habzó szájjal fetrengett a földön.
Jézus megkérdezte a fiú apját: „Mennyi ideje van a fiad ebben az állapotban?”
Az apa ezt felelte: „Már gyermekkora óta. Ez a szellem a fiamat sokszor belehajszolta tűzbe-vízbe, hogy megölje. De könyörgök, ha tudsz valamit tenni, szánj meg bennünket, és segíts!”
Jézus így válaszolt: „Azt mondod: »Ha tudsz valamit tenni …« Minden lehetséges annak, aki hisz.”
A fiú apja sírva felkiáltott: „Igen, hiszek! De segíts rajtam, hogy ne maradjon bennem semmi kételkedés!”
Amikor Jézus látta, hogy egyre nagyobb tömeg verődik össze körülötte, keményen ráparancsolt a gonosz szellemre: „Te süketséget és némaságot okozó gonosz szellem! Parancsolom, hogy menj ki ebből a fiúból, és többé soha ne menj bele!”
A gonosz szellem hangosan kiáltozott, és rángatta a fiút, majd kiment belőle. A fiú úgy feküdt a földön, mintha meghalt volna. Olyannyira, hogy többen mondták is, hogy meghalt. De Jézus megfogta a kezét, és talpra állította.
Ezután Jézus bement egy házba. A tanítványai megkérdezték tőle, mikor idegenek nem voltak velük: „Mi miért nem tudtuk kiűzni ezt a gonosz szellemet?”
Ő így válaszolt: „Ez a fajta semmi mással nem űzhető ki, csak imádkozással.”
Márk 9,14-29


A tanítványok nem tudták kiűzni, mert ehhez böjtölni és könyörögni kellett volna. Ők ezt nem tudták. Jézus azonban azonosította a szellemet, és megadta a megoldást.

Amikor közeledett az idő, hogy visszatérjen a Mennybe, Jézus szilárdan elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe. Követeket küldött maga előtt egy samáriai faluba, hogy ott szállást készítsenek neki. De a samáriaiak nem akarták befogadni Jézust, mert Jeruzsálembe igyekezett. Amikor ezt két tanítványa, Jakab és János megtudta, megkérdezték Jézustól: „Uram, akarod-e, hogy a Mennyből tüzet parancsoljunk rájuk, hogy megégesse őket?”
De Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket, (és ezt mondta: “Nem tudjátok, milyen szellem van bennetek, mert az Emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse.”) Ezután egy másik faluba mentek.
Lukács 9,51-56

Mivel a samáriaiak megsértették Jézust, a tanítványok elégtételt akartak venni. És mert Illés prófétánál működött az isteni erők munkájának ajándéka, úgy gondolták, ez náluk is beválik. De Jézus figyelmezteti őket, hogy ők nem tudják az emberekben való szellemeket azonosítani.

Amíg Jeruzsálemben volt a pászka ünnepén, sokan hittek benne, mert látták a csodákat, amelyeket tett. De Jézus nem bízta magát rájuk, mert ismerte őket. Nem volt szüksége rá, hogy valaki megmondja, mi van az emberekben. Ő jól ismerte mindenkinek a szívét. János 2,23-25


Történt egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, szembe jött velünk egy rabszolgalány, akiben a jövendőmondás szelleme lakott. Ez a leány sok pénzt szerzett a gazdáinak azzal, hogy előre megmondta az embereknek, mi fog történni velük. Állandóan követte Pált és csoportját, és közben így kiáltozott: „Ezek a férfiak a Magasságos Isten szolgái! Megmondják nektek, hogyan menekülhettek meg!” Ez így ment több napon keresztül. Végül Pál megharagudott, hátrafordult, és azt mondta a leányban lakó gonosz szellemnek: „Jézus Krisztus nevében megparancsolom neked, hogy menj ki ebből a leányból!” Ekkor a jövendőmondó szellem azonnal kiment belőle. Apcsel 16,16-18


Jézus apostolainak nincs szükségük arra, hogy jövendőmondók népszerűsítsék munkájukat. Pál meg tudta állapítani, hogy a lányból milyen szellem szól, és kiűzte belőle a gonosz szellemet.

Ezért tudjátok meg, hogy aki Isten Szelleme által szól, az soha nem mondja, hogy: „Jézus legyen átkozott”. Ugyanakkor, senki sem mondhatja: „Jézus az Úr”, csakis a Szent Szellem által. 1Kor 12,3

Hogyan működik a Szellemek megkülönböztetésének ajándéka mindennapjainkban?

Ha valaki Istent átkozza, az egyértelműen nem a Szentlélektől való. Ha ezt tudjuk, még nem rendelkezünk a Szellemek megkülönböztetésének ajándékával.
Ez az ajándék Isten kijelentése egy rendkívüli helyzetben, hogy felismerjük, milyen szellem van egy bizonyos megnyilvánulás mögött.

Isten erejének megnyilvánulása rendkívüli helyzetben egy szolgáján keresztül.

Illésnél tűz száll le az égből, és elemészti a követeket, Jerikó falai leomlanak, Isten hatalmas mennydörgésekkel elűzi a filiszteusokat, egy teljes napig nem megy le a Nap, hogy be tudják fejezni a csatát – rengeteg csoda olvasható a Bibliában.
De csodák nemcsak az apostoloknál történnek, az egyszerű emberek is képesek csodákra, ha eléggé hisznek.
Feljegyezték, hogy Kínában a keresztényüldözések idején egy gyülekezetet választás elé állítottak. Vagy imáik segítségével elmozdítanak egy hegyet, vagy az egész közösséget kivégzik. Mindenki böjtölt, imádkozott, Isten pedig adott egy kijelentést, hogy a félszemű kovács imájára el fog mozdulni a hegy. És valóban, amikor ő kiállt és imádkozott, a hegy elmozdult, a gyülekezet pedig megmenekült.

Rengeteg gyógyulásról olvashatunk a Bibliában: meggyógyult a Betesda tavánál fekvő béna, Péter anyósa, több vak visszanyerte látását stb. Jézus azt mondta az apostoloknak:

Igazán mondom nektek: aki hisz bennem, az meg fogja tenni mindazokat, amiket én tettem. Sőt, még nagyobb dolgokat is véghezvisz! János 14,12


És valóban, Jézus halálával a csodák nem szűntek meg.

Akik hisznek, azokat ezek a megerősítő és bizonyító jelek fogják kísérni: gonosz szellemeket űznek ki a nevemben; új nyelveken szólnak; ha kígyókat fognak meg, vagy halálos mérget isznak, még az sem árt nekik; betegekre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak.” Márk 16,17-18


John Alexander Dowie Skóciában, Edinburgh-ban született, fiatal korában Ausztráliába költözött, majd az USA-ban szolgált. Csodák, fantasztikus gyógyulások történtek szolgálata alatt. A meggyógyultak ott hagyták emlékbe korábban használt segédeszközeiket, ezeket feltették a falakra emlékeztetőnek.
Később is történtek ilyen csodálatos gyógyulások, ezek általában nagy ébredésekhez kapcsolódtak.

Smith Wigglesworth nevéhez, akinek életéről A hit apostola című könyvben olvashatunk, szintén nagy gyógyulások fűződnek. Pedig egyszerű ember volt, felesége tanította meg olvasni. Életében egyetlen könyvet olvasott, a Bibliát. De hite segítségével még előrehaladott gyomorrákot is gyógyított.

A gyógyítás ajándéka működik. Imádkozni kell érte.

Aki beteg, hívja magához a helyi gyülekezet vezetőit! Azok pedig imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal a beteget az Úr nevében! Mert a hitből való imádság hatására a beteg meg fog gyógyulni: az Úr helyreállítja az egészségét. Jakab 5,14-15


A gyógyulás nem üdvözülést jelent. A gyógyulás Isten kegyelme.
Meg kell térni, hinni kell Jézus Krisztusban!
És imádkozni, hogy legyenek ilyen ajándékaink!

A tanítás után elbúcsúztattuk Gwent és Dennist, akik ma utoljára voltak közöttünk. Dennis Európai Területi Igazgató volt, és kinevezték a területi igazgatók vezetőjévé, akinek össze kell fognia a munkát a Wesley Egyház misszionáriusai között. Örülünk és büszkék vagyunk rá, ugyanakkor sajnáljuk, hogy ezentúl nem láthatjuk vasárnaponként kedves mosolyát, és azt, ahogy a tőle szokott szerénységgel segít a mosogatásban. Hiányozni fog Gwen derűje, segítőkész érdeklődése, sok finom süteménye. Mindketten elmondták, milyen szívesen éltek Budapesten, és milyen szerető közösségre találtak nálunk. Meghatódva fogadták a Judit által készített képet a kivilágított Szabadság hídról.

Végül Péter és Laci az ároni áldás eléneklésével búcsúzott Denniséktől.

, , , , ,

  1. Hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s