2016. október havi archívum

Kiút a bánatból – avagy Kari és Eric története

m_kiut

A Közhely a közösséghez tartozás helyszíne, ahol számtalan ingyenes programot kínálunk különféle korosztályoknak. Ildikó, a “Kiút a bánatból” elnevezésű program moderátora a videó első hét percében a Közhelyről beszél, aki nem hallott vagy olvasott még rólunk, meghallgathatja, kik is vagyunk mi (videó lent). A két héttel ezelőtti szombat estén amerikai vendégeinktől két csodálatos igaz történetet hallhattunk arról, hogy van kiút a bánatból. Történetük megtekinthető angol nyelven, magyar fordítással (videó lent).

m_ericek_ff

Eric és Kari Perry az amerikai Michigan állambeli Hastings nevű városból érkezett, ahol a férj a metodista Cornerstone Community Church lelkipásztora. Hálásak vagyunk, hogy eljöttek és olyan eseményről számoltak be, ami néhány éve történt az életükben. Életük egy olyan szakaszáról beszéltek, amely nagyon fájdalmas volt. Hálásak vagyunk, hogy a sok fájdalom ellenére minderről őszintén, kendőzetlenül beszéltek. Az angol nyelven elhangzott beszámolókat minden résztvevő számára érthetővé tették a magyar hangok: Kari hangjaként magyarul Tóth Júlia, Eric hangjaként Szabados Sándor szólalt meg. Eric lelkipásztorként dolgozott, feleségével négy gyermeket nevelt, amikor felesége rákban meghalt. Kari tanárként dolgozott, férjével öt gyermeket nevelt, amikor férje egy balesetben életét vesztette. Eric is, Kari is elveszítette a társát, de nem csak őket érte veszteség, hanem a gyermekeiket is, akik az egyik szülőjüket veszítették el. Amikor Eric és Kari összeházasodtak, hirtelen 9 gyermekük lett. A házasságuk bizonyítja, hogy “ember tervez, Isten (jobbat) végez”. Van kiút a bánatból! Nincs a gyászra könnyű válasz, mindenki másként éli meg és dolgozza fel és igazából sosem lépünk túl valaki elvesztésén, de Isten megadja az erőt, hogy tovább éljünk és megadja a kegyelmet, hogy újra tudjunk mosolyogni. Mint a hit emberei, ezt a reménységet osztotta meg a Perry házaspár a hallgatósággal.

m_ericek1_ff

Napjaink jellemzője az magány, a stressz, a konfliktusok, depresszió, függőségek, s ezek következményeként a szétesett kapcsolatok. Az éltető szeret hiányában kilátástalannak tűnik az élet és az egyén úgy érezheti, hogy értéktelen, fölösleges. A Perry házaspár története a szeretetről, értékességről, összetartozásról, küzdelemről és az Isten iránti feltétlen bizalomról szól. Az első részben Kari, a másodikban Eric meséli el a történetét, majd együtt zárják azzal, hogyan néz ki az életük most. Érdemes végighallgatni a történetüket, s ezen keresztül is megtapasztalni Isten csodálatos kegyelmét!

Hírdetés

, ,

1 hozzászólás

Őszi programok a Közhelyben

Szeptemberben újraindultak programjaink, melyekre szeretettel várunk minden érdeklődőt.

2016. szeptember 13-án „Női beszélgető csoport” indult Mihályi Zsuzsa vezetésével, mely minden 2. kedden 11 órától folytatódik. Témája a Szeretetnyelvek.

Keddenként 18 órától Bibliaóra Tóth Péterrel.

A Helyreálló csoport keddenként 18 órától tart összejövetelt a Közhelyben.

Szerdán délelőttönként a Diridongó Zeneoviba várja Donáth Zsuzsi néni az anyukákat és a három évnél fiatalabbakat.

Vasárnap délelőttönként 10:30-tól a Szabad Metodista Gyülekezet istentiszteleti összejövetelére felekezettől függetlenül várjuk a Biblia iránt érdeklődőket. Jelenleg a tanítványság kérdéseivel foglalkozunk.

A hölgyeket szeretettel várjuk november 5-ére, a kellemes kikapcsolódást ígérő női teadélutánra.

m_noikreativ

Megvan az Életvezetési program új időpontja (november 10), a téma a konfliktuskezelés.

m_konfliktuskezeles

Programjainkról további részletek az alapítvány honlapján olvashatók.

, , ,

Hozzászólás

Van-e benned sisu?

Múlt héten vasárnap vendégünk, Eric Perry tanításában arra kereste a választ, hogy van-e bennünk sisu? Másképp is feltehető a kérdés: van-e bennünk spiritusz?

eric_sisu

A sisu (ejsd: sziszu) egy finn szó, mely pozitív értelemben vett makacsságot, kitartást, állhatatosságot, tántoríthatatlanságot, konokságot, vadságot, küzdeni akarást, belső tüzet jelent. A sisu szó szerinti jelentése: „belső”. Ez egy finn metaforikus kifejezés, amely a finn nemzeti felfogást, a bátorságot, elszántságot, és a sikertelenség ellenére is kitartó ösztönt jellemzi. A “The New York Times” szerint ez a szó jelenti magát Finnországot, a finnek “kedvenc szava”.

sisu

A sisu nem egy pillanatnyi bátor állapotot jelent, hanem képességet. Hasonló a keresztény tanítványsághoz: mindentől függetlenül követni Jézust. Ha Jézus Krisztus követője akarsz lenni, szükséged van sisura. Kitartó hitre van szükségünk, hogy felálljunk, amikor elbukunk, hogy befejezzünk, amit elkezdtünk, hogy panasz nélkül menjünk végig az úton és főleg, hogy soha, de soha, de soha ne adjuk fel.

És Listrában ül vala egy lábaival tehetetlen ember, ki az ő anyjának méhétől fogva sánta volt, és soha nem járt. Ez hallá Pált beszélni: aki szemeit reá függesztvén, és látván, hogy van hite, hogy meggyógyul, monda nagy fenszóval: Állj fel lábaidra egyenesen! És felszökött és járt. A sokaság pedig mikor látta, amit Pál cselekedett, felkiálta, likaóniai nyelven mondván: Az istenek jöttek le mihozzánk emberi ábrázatban! És hívják vala Barnabást Jupiternek, Pált pedig Merkúriusnak, minthogy ő volt a szóvivő. Jupiter papja pedig, akinek temploma az ő városuk előtt vala, felkoszorúzott bikákat hajtva a kapukhoz, a sokasággal együtt áldozni akar vala. Mikor azonban ezt meghallották az apostolok, Barnabás és Pál, köntösüket megszaggatván, a sokaság közé futamodának, kiáltván és ezt mondván: Férfiak, miért mívelitek ezeket? Mi is hozzátok hasonló természetű emberek vagyunk, és azt az örvendetes izenetet hirdetjük néktek, hogy e hiábavalóktól az élő Istenhez térjetek, ki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és minden azokban valókat: Ki az elmúlt időkben hagyta a pogányokat mind a maguk útján haladni: Jóllehet nem hagyta magát tanúbizonyság nélkül, mert jóltevőnk volt, adván mennyből esőket és termő időket nékünk, és betöltvén eledellel és örömmel a mi szívünket. És ezeket mondván, nagynehezen lecsendesíték a sokaságot, hogy nékik ne áldozzék. Jövének azonban Antiókhiából és Ikóniumból zsidók, és a sokaságot eláltatván, megkövezék Pált, és kivonszolák a városból, azt gondolván, hogy meghalt. De mikor körülvették őt a tanítványok, felkelvén, beméne a városba; és másnap Barnabással elméne Derbébe. (ApCsel 14, 8-20)

Pálban megvolt a sisu: hosszútűrés, állhatatosság, elhatározás, odaszánás, kitartás. Ő nagyon jó példa lehet előttünk.

Mit jelentsen a keresztény értelemben vett sisu a mindennapi hívő életünkben?

1. Tarts ki Krisztus követésében! (2 Tim. 3,10-17)
2. Tartsd a tekinteted Krisztuson! (Zsid. 12, 1-4.)
3. Légy bátor! (2 Tim. 4,14-18)

Ha eddig nem tettük, most tegyük meg: el kell kezdnünk sisuval élni! Nem számít mi történt a múltban, nézzünk és menjünk előre Krisztussal!

, , , , ,

1 hozzászólás

Komáromi hétvége

Szeptember 16-18. között egy testi-lelki-szellemi feltöltődésen vehettek részt a budapesti és a győri gyülekezet tagjai. Helyszínt a gyönyörű Komárom szolgált, a három nap előadója Todd Daninburg volt.

m_todd

Dr. Todd Daningburg lelkipásztor, a Szabad Metodista Egyház Genesis Konferencia vezetője

Dr. Todd Daningburg lelkipásztor, a Szabad Metodista Egyház Genesis Konferencia felkent vezetője. A Roberts Wesley Főiskolán végzett, majd az Asbury Teológiai Szemináriumban doktorált. Todd a Szabad Metodista Valley Chapel vezető lelkipásztora New York állam Warsaw városában. Todd-dal érkezett lánya, Rachel is.

Az első előadáson az alábbi témáról beszélt Todd: Isten ígérete, hogy eléri a világot. Azt akarja Isten, hogy mindenki ismerje őt?

Bizonyíték a Bibliából:
– Ábrahám — Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. (1Mózes 12,3).
– Mózes — …bár enyém az egész föld. Papok királysága és szent nép lesztek (2Mózes 19,5b-6).
– Dicsőítés — Eljön minden nép, amelyet alkottál, leborulnak előtted, Uram, és tiszteletet adnak nevednek. (Zsoltárok 86,9).
– Próféták — Te pedig olyan népet hívsz, melyet nem is ismersz, és olyan népek futnak hozzád, amelyek nem ismertek: Istenedért, az Úrért, Izráel Szentjéért, aki dicsővé tesz téged. (Ézsaiás 55,5).
– Jézus – Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. (Márk 10,45)
– Szentlélek – Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. (ApCsel 1,8)

m_Komarom.jpg

Honnan jön a felhatalmazásunk, és miért fontos? Hogyan tegyünk tanítvánnyá másokat? Mit jelent a bemerítkezés? Mit tanítunk, és hogyan? Mit jelent számunkra Jézus ígérete, hogy velünk marad?

Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai: (1Péter 4,10)

A második előadáson előadónk a keresztény szolgálatról beszélt. A gyülekezet egy „test”, amiben minden résznek van feladata.

Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is… Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. (1Korinthus 12:12, 27)

Kérdések: Milyen akadályai vannak napjainkban annak, hogy laikusok szolgáljanak a gyülekezetben? Néhány lelkész túlértékeli a saját szerepét. Néhány laikus minimalizálja a saját szerepét a szolgálatban azzal, hogy „Én csak laikus vagyok.” Hogyan tudjunk leküzdeni az akadályokat?

m_calvin-miller

A harmadik előadás témája volt„Isten terve, hogy bevonja a világot”. Todd a lelki ajándékokról beszélt. Milyen korlátaink vagy követelményeink vannak, amikor döntünk, kinek kellene szolgálnia a gyülekezetben? Hogy képzelsz el egy lelkészt? Hogy képzelsz el egy laikust? Hogyan lehet őket másképpen látni? Hogyan szolgálsz a gyülekezetben? Hogyan tudod, hogy valamilyen munka vagy dolog nagyon fontos és érdemes neked?

„Isteni képességeket a Szent Lélek adott minden hívőnek Isten terve és kegyelme alapján, hogy Krisztus Teste épüljön.” (Bruce Bugbee: What You Do Best in the Body of Christ, 38. oldal)

Az ajándékok azért vannak, hogy szolgáljunk velük. A gyümölcs segít Krisztushoz hasonlóvá válni. Az ajándék gyümölcs nélkül értelmetlen. (1 Kor. 13)

Hogyan fedezhetem fel az ajándékaimat?
– Ima
– Tapasztalat
– Mások visszajelzései
– Lelki ajándékok leltára
– Lelki ajándékok

Előnyei:
– Segít, hogy mit kellene Isten akarata szerint csinálnunk
– Segít, hogy a szolgálatunk koncentrált legyen
– Lelki ajándékainkat használva tetteinkkel is dicsőítjük Istent
– Több gyümölcs és beteljesedés a szolgálatban
– Nagyobb egység a gyülekezetben
– Több bizalom Istenben (kevésebb büszkeség)
– Személyes és közösségi érettség és növekedés

m_haloikat

A negyedik tanításban arról hallhattunk, hogy Isten szándéka, hogy szolgálja a világot. Krisztusból indul ki a célunk. Krisztus az embert valamilyen szolgálatra hívja. A vezető szerepe, hogy felszerelje a hívőket. (A “felszerelni” egy orvosi kifejezés, “helyre rakni a törött kart”.)

Kihívások:
– Fogyasztói gondolkodásmód
– Kulturális kereszténység
– Hagyomány
– Irányítási vágy
– Felelősség hiánya
– Egészség – “Egyedül nem tudok vezetni egy egészséges gyülekezetet!”

A szolgálat eredménye a beteljesülés. A szolgálat eredménye megtanulni Istentől függeni és növekedni a folyamat során.

Visszajelzések a komáromi hétvégéről:

Urunk igazi feltöltődést szánt nekünk: mély üzenetekkel, elgondolkodtató tanításokkal, szeretetteljes, figyelmes közösséggel, örömteli pillanatokkal, jó hangulattal, csodálatos, időjárással, mely az utolsó nyárias hétvége volt 2016-ban. Rajta kívül köszönjük a szervezőknek, az előadónak, a tolmácsoknak, hogy egy áldásokban gazdag hétvégében részesülhettünk! Hálával, örömmel és felbátorodott szívvel tértünk haza és megújult erővel folytattuk az itthoni szolgálatot. (Judit)

Nagyon felüdítő volt a komáromi hétvége, hiszen nagyszerű volt közösségben lenni és Isten Igéjét tanulmányozni együtt. Todd tanításai nagyon ösztönzőek voltak és azóta is észben tartom azt, hogy milyen fontos, hogy tegyünk egymásért és a gyülekezetért. Megragadott az is, hogy olyan dolgokat tegyünk, amik örömmel töltenek el, hiszen Istennek is élő emberekre van szüksége. Ezek mellett nagyon jó volt a sok finom étel, a közös játékok és persze Larry társas játékai is feldobták a hangulatot. (Zsuzsi)

Számomra nagyon sokat jelentett Todd vasárnapi tanítása a szenvedésről. Emellett öröm volt, hogy közösségben lehettünk egymással a hétvégén, alkalom nyílt beszélgetésre olyanokkal is, akikkel ritkábban találkozunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy ott lehettem! (Kata)

Hozzászólás

Kiút a bánatból

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt a legközelebbi eseményünkre. Győrben és Budapesten is meghallgatható Eric és Kari Perry beszámolója.

A győri időpontok:

kiút a bánatbol_gyor.jpg

A budapesti időpont:

kiut-a-banatboljpeg

Minden eseményről naprakészen informálódhatsz a Facebookon, a Közhelybarátok csoportban. Ha még nem vagy a csoport tagja, és szeretnél, akkor csatlakozhatsz a Közhelybarátokhoz.

, ,

2 hozzászólás

Nyári vendégek New Yorkból

Nyáron amerikai vendégeket köszönthettünk. Egy hét tagú csoport érkezett a Northgate Szabad Metodista Gyülekezetből, New York állam Batavia városából. Azért érkeztek, hogy Győrben a Gyermekotthonban szolgáljanak egy hétig Gerry és Kati McNamara, valamint lányaik vezetésével. Mielőtt azonban Győrbe utaztak volna, egy éjszakát Budapesten töltöttek és vasárnap délelőtt csatlakoztak a gyülekezet istentiszteletéhez.

A budapesti gyülekezet gulyással vendégelte meg őket. Két nagyon jó barátunk és munkatársunk, Ella és Zoli készítették az ételt bográcsban, mert nyílt tűzön főve a legjobb.

m_usa-team

Még több fotó Larry Winckles fotóalbumában található.

Júlia és Ildikó készítették elő a bevásárlást és Misi segítségével tisztították a zöldségeket vasárnap reggel, miközben Zoli már rakta a tüzet. Mire a Northgate vendégcsapat megérkezett, már csodálatos illat töltötte be a levegőt. Jake, az egyetlen zenész a csoportban csatlakozott Péterhez a dicsőítésben. Vern lelkipásztor pedig arról tanított, hogy Isten terve jobb a számunkra, mint amit mi emberként önzően kívánunk magunknak.

A Győrben töltött egy hétről Helen Boehm-Morelli vezetett naplót, mely angol nyelven olvasható. Két nagy csoda történt: a gyerekek együttműködők és jó kedvűen hallgatták a bibliai hősök történeteit. A másik, hogy Kata McNamara és egyik team tag karcolások nélkül megúszta azt a balszerencsés helyzetet, amikor egy üvegtábla a második emeletről épp két centivel mellettük ért földet, s ezer szilánkos darabra tört.

Az alábbi videó a csoport videós beszámolója (angol nyelven), akik Győrben, a Gyermekotthonban szolgáltak öt napon keresztül:

 

, ,

Hozzászólás

%d blogger ezt szereti: