Krisztus tagjai vagyunk (napi áhitatok)

A legtöbb üzlet bezárt. Sok ember otthon dolgozik. Sok más ember elvesztette állását. A gyerekeknek otthonról kell tanulniuk. Készen állsz a változásra? Úgy gondolom, hogy mindannyian készen állunk a korlátozások megszüntetésére. De nekünk nincs hatalmunk erre. Ezek a változások másoktól függenek, a kormányok döntésétől. De nem csak a társadalmunkban kell változtatni. A korlátozások és az önkéntes elszigetelődés lehetőséget adnak számunkra az élet újraértékelésére. Talán vannak olyan dolgok az életünkben, amelyeket meg kell változtatni. De hogyan? Talán hallottad a mondást: „Ha mindig azt csinálod, amit mindig is tettél, akkor mindig megkapod azt, amit mindig is megszereztek.” Nem folytathatjuk ugyanazokat a dolgokat, ha eltérő eredményeket váunk el. A tartós változások végrehajtásához meg kell változtatnunk a gondolkodásmódunkat, ami akkor megváltoztatja a tetteinket. De hogyan változtathatjuk meg a gondolkodásmódunkat?

Pál apostol hasznos tanácsokat adott nekünk arról a Római levél 12-es és 1-as 3 fejezeteiben. A 12. fejezet ezekkel a szavakkal kezdődik, „Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek…” Első pillantásra nem úgy tűnik, hogy ez a gondolkodásmódunkról szól. De így van. A gondolkodásmódunkat befolyásolja, hogy minek vagy kinek dedikáljuk az életünket. És itt Pál azt mondja, hogy imádjuk Istent azáltal, hogy élő és szent áldozatként felajánljuk vagy odaszánjuk az életünket. Három fontos szó van itt. Az “élő” szó azt jelenti, hogy valami él és aktív a jelenben, nem pedig valami halott és a múltban. A “szent” szó azt jelenti, hogy tükrözi Isten karakterét, a szeretet, kegyelem és megbocsátás karakterét. Az “áldozat” szó azt jelenti, hogy feladunk valamit, amit értékelünk, hogy megszerezzünk valamit, ami értékesebb vagy fontosabb. Jézus feláldozta életét értünk, és itt láthatjuk, hogy az életünket áldozatul kell adnunk Istennek. Nem annyira fontos az életünk, mint Isten megismerése és a neki való engedelmesség.

De hogyan lehetünk olyanok, mint élő és szent áldozatok Istennek? A következő vers ezt mondja nekünk, „…hogy és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.” Meg kell újítanunk az eszünket. Belülről kifelé kell átalakulnunk. De nehéz megszabadulni a régi gondolatoktól, régi szokásoktól és a régi fogalmaktól magunkról és a világról. Ez kemény munka, amelyet nem tudunk önmagunk elvégezni. Szükségünk van a Szentlélek segítségére.

A probléma része az, hogy gyakran vonakodunk beismerni, hogy segítségre van szükségünk. Hiszünk abban, hogy erősek vagyunk, és hogy amire gondolunk és amit akarunk, sokkal fontosabb, mint minden más. Még ennél is fontosabb az, amit Isten meg akar tenni az életünkben. Pál megértette ezt, és a 3. versben ezt mondja nekünk, hogy „A nekem adatott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek: ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint.

Ez azt mondja nekünk, hogy hitünk segítségével becsületesen értékelhetjük az életünket és pontosan meghatározhatjuk ami bennünk van, amit meg kell változtatni. Ennek az őszinte értékelésnek segítenie kell bennünket annak felismerésében, hogy hitben kell élnünk, Isten kegyelmén keresztül, és hagyva, hogy a Szentlélek átalakítsa az életünket. Ez a szentség útja. És ezen az úton nem járunk egyedül. Nem csak a Szentlélek segít nekünk, hanem más hívők, azaz Krisztus élő teste is segítenek. És szükségünk van egymásra, hogy mindannyian növekedjünk a hitben és a szentségben. Annak érdekében, hogy egyre inkább hasonlítsunk Jézus Krisztusra. A 4. és 5. vers ezt megerősítik. „Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai.” Menjünk vissza oda, ahonnan kezdtük. Vannak olyan dolgok az életünkben, amelyeket meg kell változtatni, néhány apróbb, amelyek nem igazán fontosak, de vannak olyan nagyon nagy dolgok is, amelyek befolyásolják az életünket. Ahhoz, hogy ezek a dolgok megváltozhassanak, meg kell változtatnunk gondolkodásmódunkat. Megváltoztathatjuk gondolkodásmódunkat azáltal, hogy életünket Krisztusnak szánjuk, majd engedelmeskedünk a Szentírásban található parancsoknak.

Itt van a házi feladatod. Olvasd el a Róma 12. és 13. fejezetét, és legközelebb néhány olyan dologról beszélek, amelyekkel életünket kellene töltenünk, hogy segítsünk megváltoztatni a gondolkodásmódunkat és a cselekedeteiket. És így Krisztushoz hasonlóbbá válunk.

Pál Apostol a következő kijelentést a Korintusiaknak írta, de szól ezzel minden Krisztusban hívő embernek is:

Mert isteni buzgósággal buzgok értetek; hisz eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy mint szeplőtlen szűzet állítsalak a Krisztus elé. 2Kor 11,2

Már Jézus is beszélt arról, hogy a mennyek országa hasonló lesz a tíz szűzhöz, akik fogják a lámpásaikat és kimennek a vőlegény fogadására. (Erről a példázatról Zsuzsi beszél bővebben a a Napi üzenet 41. részében.) Krisztus a vőlegény, aki jegyben jár szűz menyasszonyával, az egyházzal. Az egyház, azaz a gyülekezet feladata, hogy mind közösségileg, mind a hívők egyénileg megőrizzék tisztaságukat és felkészüljenek a vőlegény érkezésére. A menyasszony – hiszek abban, hogy egy szerelmes menyasszonyról van szó – életét a nagy találkozásra, az esküvőre való felkészülés tölti ki. Minden cselekedetét ez kell, hogy meghatározza, hiszen a menyegző napja bármikor eljöhet, akár ma is. Jézus figyelmeztet minket erre a Máté evangéliuma 25-ös és 26-os fejezeteiben (olvassátok el, ez a házi feladat), melyeknek központi üzenete az, hogy “álljatok készen mindig, mert nem tudjátok, mikor jön el az idő!

Nem titok, hogy gyakorlatban mit jelent ez a készülődés. Jézus rendszeres imádkozásra int, hogy lelkileg és testileg is készen álljunk a kísértésekre és a visszajövetelre. Az írások ismeretére is int, hogy felismerjük a jeleket. az egymás iránt való szeretetre is int, hogy betöltsük a nagy parancsolatot, Krisztus törvényét, és felismerje a világ, hogy az övéi vagyunk (az örömhír átadása a világnak szintén jézusi küldetésünk). Valamint, a szent életre is int minket az Úr. Már Mózes idejében is szentségre szólította fel Isten a népet, ahogy Péter is idézi.

Annakokáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelen. Mint engedelmes gyermekek ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek; Hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben; Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok. 1Péter 1,13-16

Szent vőlegényhez szent menyasszony illik, aki a frigy előtt sokáig intenzíven készülődött belsőleg és külsőleg a nagy eseményre. Eszter könyvében olvassuk, hogy a királynak szánt menyasszonyjelölteket tizenkét hónapon át készítették fel szépítő szerekkel, mire egyáltalán a király szemei elé kerültek, hogy válasszon egyet közülük.

Pál többször is a házassághoz hasonlítja Krisztus és az egyház kapcsolatát.

De miképpen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképpen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjöknek mindenben. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért; Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek feredőjével az íge által, Hogy majd Önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami afféle; hanem hogy legyen szent és feddhetetlen. Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségöket, mint az ő tulajdon testöket. Aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti. Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte; hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképpen az Úr is az egyházat; Mert az Ő testének tagjai vagyunk, az Ő testéből és az Ő csontjaiból valók. Annakokáért elhagyja az ember atyját és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez; és lesznek ketten egy testté. Felette nagy titok ez: de én a Krisztusról és az egyházról szólok. Efézus 5,24-32

Milyen jó lenne, ha Jézus, visszajövetelekor így szólna a gyülekezethez:

Mindenestől szép vagy, én mátkám, és semmi szeplő nincs benned! Énekek Éneke 4,7

Te úgy éled az életed, hogy készülsz a Bárány menyegzőjére? Ott szeretnél lenni? szívből kívánom, hogy te is, én is eljussunk oda!

És hallám mintegy nagy sokaság szavát, és mintegy sok vizek zúgását, és mintegy erős mennydörgések szavát, mondván: Aleluja! mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a Bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát, És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. És monda nékem: Írd meg: Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És monda nékem: Ezek az Istennek igaz beszédei.Jelenések 19,6-9.

Zsuzsi mai videós üzenetében a gazdag ember és a szegény Lázár történetéről beszél nekünk: Jézus példázatai 7.

Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jóllakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal; de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm e lángban. De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt: Akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házához; mert van öt testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek, a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt: Van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra! De az erre ezt mondta: Nem úgy, atyám, Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Lukács 16,19-31.

Legutóbb a Róma 12 első verseiben néztük meg, és láttuk, hogy ahhoz, hogy megváltoztassuk az életünket, meg kell változtatnunk a gondolkodásmódunkat. Elménknek jó tavaszi nagytakarításra van szüksége! Amikor megszabadulunk a szeméttől a fejünkben, ki kell töltenünk a „megtisztított” tereket olyan jó dolgokkal, amelyek tisztelik az Istent, tisztelnek másokat, tisztelik a hatalmakat és bemutatják a bennünk dolgozó Isten szeretetét. Ma folytatjuk az olvasást a Róma 12, 9-21-ben, hogy megtudjuk, milyen dolgokkal kell megtölteni a fejünket és hogyan befolyásolják ezek a tetteinket.

A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók: az Úrnak szolgáljatok.

A szeretet az első dolog, amellyel meg kell töltenünk a fejünket. Szeretet a jó iránt, a mások iránti szeretet és természetesen az Isten iránti buzgó szeretet. Láthatjuk, hogy ha az elménket szeretettel töltjük fel, akkor nincs helye gyűlöletnek, kapzsiságnak vagy irigységnek. Ha az elménket szeretet tölti meg, akkor másoknak kell szolgálnunk, és szerető odaadással kell szolgálnunk Istent. Folytassuk az olvasást.

A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet.

Ezek a versek nyugodt és állhatatos életmódról szólnak, amelyet nem zavarnak a próbák és gyötrelmek. És amely függetlenül a körülményektől, mások jólétét veszi figyelembe. Ha elménk tele van szeretettel, örömmel és türelemmel, és hű az imádságban, akkor csak ezt tehetjük meg. Megyünk tovább.

Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket; áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint.

Itt láthatjuk, hogy mások iránti empátia annak is eredménye, hogy elménket szeretettel töltjük meg. Ez akkor történik, amikor rájövünk, hogy mi sem vagyunk jobbak vagy rosszabbak, mint mások. Mindannyian azonos helyzetben vagyunk, és valamennyien meg kell tapasztalnunk Isten szeretetét. Mi vagyunk azok, akik ezt másoknak megmutathatják. A következő néhány vers különösen nehéznek tűnhet.

Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert meg van írva: “Enyém a bosszúállás, én megfizetek” – így szól az Úr.

Sőt, “ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia; mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére.”

Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval.

Hogyan lehet visszafizetni a gonoszt kedvességgel? Miért is akarjuk ezt megtenni? Nos, ha az elménk nincs betöltve szeretettel, akkor ez mindenképpen lehetetlen. Minden attól függ, hogy elménk megtelt-e Isten szeretetével. Isten szeretete a kulcs. Erre van szükség az elménk belső megtisztításához. Megtörtük a bűn és a törvény rabszolgaságát. Szeretettel, Isten szeretetével történhetett ez meg. Ezt megerősíti a Róma 13,8-10 -ben:

Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Mert azt, hogy ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne kívánd, és minden más parancsolatot ez az ige foglalja össze: “Szeresd felebarátodat, mint magadat.” A szeretet nem tesz rosszat a felebarátnak. A szeretet tehát a törvény betöltése.

Milyen a helyzeted ma? Megkezdted az elméd tisztításának és a szeretettel való feltöltésének a folyamatát? Ha nem, mi akadályozza meg?

Imádkozzunk: Mennyei Atyánk, szent életet szeretnénk élni, amely örömet jelent neked. Tudjuk, hogy meg kell változtatnunk a gondolkodásmódunkat. Tudjuk, hogy szereteteddel kell megtöltenünk elménket és szívünket. Segítsd nekünk szeretni téged és másokat, még ellenségeinket is. Töltsd be minket szereteteddel, hogy ne maradjon hely másnak. Jézus nevében imádkozunk. Ámen.

Nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a Krisztusnak tagjai? Elszakítva hát a Krisztus tagjait, paráznának tagjaivá tegyem? Távol legyen. Avagy nem tudjátok-é, hogy aki a paráznával egyesül, egy test vele? Mert ketten lesznek, úgymond, egy testté. Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele. Kerüljétek a paráznaságot. Minden bűn, melyet az ember cselekszik, a testen kívül van, de aki paráználkodik, a maga teste ellen vétkezik. 1Kor 6,15-18

Mert amiképpen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképpen a Krisztus is. Mert hiszen egy Lélek által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok; és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tag, hanem sok. Ha ezt mondaná a láb: mivelhogy nem kéz vagyok, nem vagyok a testből való; avagy nem a testből való-é azért? És ha a fül ezt mondaná: mivelhogy nem vagyok szem, nem vagyok a testből való; avagy nem a testből való-é azért? Ha az egész test szem, hol a hallás? ha az egész hallás, hol a szaglás? Most pedig az Isten elhelyezte a tagokat a testben egyenként mindeniket, amint akarta. Ha pedig az egész egy tag volna hol volna a test? Így azonban sok tag van ugyan, de egy test. Nem mondhatja pedig a szem a kéznek: Nincs rád szükségem; vagy viszont a fej a lábaknak: Nem kelletek nékem. Sőt sokkal inkább, amelyek a test legerőtelenebb tagjainak látszanak, azok igen szükségesek: És amelyeket a test tisztességtelenebb tagjainak tartunk, azoknak nagyobb tisztességet tulajdonítunk; és amelyek éktelenek bennünk, azok nagyobb ékességben részesülnek; Amelyek pedig ékesek bennünk, azoknak nincs erre szükségök. De az Isten szerkeszté egybe a testet, az alábbvalónak nagyobb tisztességet adván, Hogy ne legyen hasonlás a testben, hanem ugyanarról gondoskodjanak egymásért a tagok. És akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind; akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind. Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint. 1Kor 12,12-27

Zsuzsi üzenetében arról beszél, hogy kicsgyermekekké kell válnunk Isten országának megértéséhez.

Abban az órában odamentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle: Ki a nagyobb a mennyek országában? Ő odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, és ezt mondta: Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, és olyan lesz, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. És aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Máté 18,1-5

Emlékszel arra, amit mond Pál a 2Timóteus 3,16-17-ben?

A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.

Az elmúlt hetekben azt mondtuk, hogy ha Isten ígéreteit akarjuk igényelni, akkor tudnunk kell, hogy mik azok. És ha tudni akarjuk, mik azok, akkor el kell olvasnunk Isten Igéjét. De nem szabad csak egy véletlenszerű oldalra nyitnunk a Bibliát, és úgy elkezdeni olvasni. Kell legyen egy tervünk is. Jó lenne napi rendszeres időt hagyni az olvasásra és gondolkodni arról, amit Isten mond nekünk. De hogyan kezdjük? Talán a legegyszerűbb, de nem feltétlenül a legjobb lehetőség egy áhítat útmutató használata, például “Csendes Percek” vagy “Mai Ige.” Mindkettő ingyenesen elérhető a Köz-Helyben. Ezek egyaránt nagyon jó kiadványok a napi áhítat szokásának megkezdéséhez. De egy bizonyos ponton már mélyebbre kell mennünk Isten Igéjében.

Itt van egy módszer a Biblia tanulmányozására. Próbáld ki 30 napig, és nézd meg, hogy szokássá válik-e nálad.

1. Olvasd el a Biblia egy fejezetét (használj olyan Bibliát, amelybe bele tudsz írni). Bármely bibliai igerész jó kezdetnek, íme néhány javaslat:

Példabeszédek – gyakorlati bölcs mondások gyűjteménye

Márk – a legrövidebb írásbeli beszámoló Jézus életéről és szolgálatáról, szemtanúktól.

Apostolok cselekedetei – Isten hatalmának történelmi beszámolója az első keresztényekről.

1Mózes – a teremtés és annak története, hogy Isten miként alkotta meg az embert a saját szíve szerint.

Filippi – egy rövid biztató levél a Filippi nevű városban élő hívőknek.

1János – egy rövid levél Isten elképesztő szeretetéről.

A Bibliádban, amikor elolvasod, írd le a dátumot minden fejezet elejére. Húzd alá vagy jelölj ki minden verset vagy kifejezést, amely neked szól.

2. Gondolkodj el Isten Szavain (tarts naplót vagy jegyzetfüzetet). Írd le a dátumokat. Írd le azt az igeverset, amelyet ma elolvastál. Válaszolj a következőkre:

Mit mond nekem ez az Ige Istenről?

Hogyan változtatja meg ez a lényemet – azt, aki vagyok?

Hogyan változtat a másokhoz való viszonyomon – házastársam, családom, barátaim, munkatársaim…?

Milyen ígéretet tett Isten? Alkalmazható-e ez rám és a körülményeimre (a helyzetemre)?

Gondold át a napodat! Hogyan segített nekem Isten ma abban, hogy hogyan éljek, beszéljek, gondolkodjam és cselekedjem a szabadság és a szeretet mércéjével? Hol hibáztam vagy hol mulasztottam el az engedelmességet? Mit tanultam a hibámból vagy a mulasztásomból? Mit teszek most, hogy tudom, hol hibáztam?

3. Imádkozz!

Írd le azt az ígéretet, melyet Isten megmutatott neked!

Írd le az imádat Istennek, “Köszönöm Uram, hogy…”

Írd le azoknak a neveit vagy azokat a helyzeteket, melyek ma eszedbe jutnak!

Írd le annak a három személynek a nevét, akinek szüksége van arra, hogy Isten működjön az életében!

Hajlandó vagy elfogadni ezt a kihívást, és 30 napig tanulmányozni Isten Igéjét? Remélem, hogy igen. És remélem, hogy ez a szokás sokkal hosszabban tart, mint 30 nap.

Imádkozzunk: Mennyei Atyánk, többet szeretnénk tudni rólad és az ígéreteidről. Köszönjük az Igédet. A te Igéd igazság. Segítsd nekünk rendszeresen tanulmányozni az Igédet. Használd az Igéd, hogy megváltoztassa az életünket. Jézus nevében imádkozunk, Ámen.

Mert Isten munkatársai vagyunk: Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Az Istennek nékem adott kegyelme szerint, mint bölcs építőmester, fundamentomot vetettem, de más épít reá. Kiki azonban meglássa mimódon épít reá. Mert más fundamentomot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus Krisztus. Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drágaköveket, fát, szénát, pozdorját épít rá erre a fundamentomra; Kinek-kinek munkája nyilván lészen: mert ama nap megmutatja, mivelhogy tűzben jelenik meg; és hogy kinek-kinek munkája minémű legyen, azt a tűz próbálja meg. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi. Ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga azonban megmenekül, de úgy, mintha tűzön keresztül. Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke lakozik bennetek? Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. 1Kor 3,9-17

Hírdetés

, , , , , ,

  1. Hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: