2012. július havi archívum

Kegyelmi ajándékok: a hit

A július 22-i vasárnapon Larry folytatta a kegyelmi ajándékok témakörét. Ez alkalommal a rendkívüli hitről tanított.

Mindannyian szeretünk ajándékot kapni, nagyon sokan közülünk adni is szeretnek. És vagyunk néhányan, akik különleges, személyre szóló ajándékkal szeretünk kedveskedni.
Isten is szeret különleges ajándékokat adni. Minden keresztény hívőnek van legalább egy ajándéka, de senkinek sincs meg minden ajándék. Nem mi választjuk ki ajándékainkat, ezeket Isten adja nekünk, hogy használjuk országa építésére. A kegyelmi ajándékok mutatják meg, hogy Istennek mi a szándéka és az elhívása az életünkben. Minden ajándékot szeretettel kell használni, hiszen ezek azért vannak, hogy Krisztus Teste növekedjék.

Nézzük a hit kegyelmi ajándékát közelebbről!

Amikor Indiana Jones kereste a Szent Grált, útja során elért egy szakadékhoz. Elővette édesapja naplójának feljegyzéseit, és az egyik rajzon látott egy embert átsétálni egy szakadék felett. Jonesnak választania kellett: kilép az ismeretlenbe, vagy feladja a keresést. Hite elnyerte jutalmát, mert amint kilépett, meglátott egy addig nem látszódott hidat, melyen átkelhetett a szakadék felett.

Mindenkitől rendkívüli hitet kíván, hogy kilépjen az ismeretlenbe.

A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létről való meggyőződés. Zsidók 11,1


Egy ejtőernyős ugráshoz is hit kell. Hinni kell abban, hogy a megfelelő időben kinyílik az a kicsire összehajtogatott vászondarab.
Pál apostol azonban olyan hitről beszél, amely messze meghaladja az ejtőernyőbe vetett hitet. Nekünk Istenben és ígéretében kell hinnünk.

A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által.
Rom 10,17

Tehát a hit felé vezető út első lépése, hogy megismerjük Isten Igéjét.

Ha a testrészek közül a száj jeleníti meg a bölcsesség beszédét és az ismeret beszédét, akkor a fül reprezentálja a hitet, mert a hit hallásból van.

A hit fajtái:

1.) A megmentő hit

Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
Efez 2,8-9

A megmentő hitre jó példa az Apcsel 16. részéből, amikor Pál és Szilász a börtönben olyan hittel imádkozott, hogy földrengés támadt és megnyíltak a börtönajtók. A foglyok azonban nem menekültek el, a börtönőr pedig döbbenten kérdezte:

Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak: Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe! Apcsel 16, 30-31

2.) A Lélek gyümölcseinek egyike

A Lélek gyümölcsei pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívélyesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Galaták 5,22-23

Ez a hit egyre erősebbé válik, ahogy egyre jobban megértjük Isten Igéjét, és egyre inkább belevesszük a mindennapi életünkbe.
Erre a hitre jó példa az apa esete, aki elvitte fiát Jézushoz, hogy gyógyítsa meg.

…ha valamit lehet tenned, szánj meg minket, és segíts rajtunk! Jézus azt mondta neki: Ha lehet valamit tennem? – Minden lehetséges annak, aki hisz. Márk 9,22-23


Az apának volt elég hite, hogy fiát Jézushoz hozza, de még volt benne kételkedés. Jézus észrevette a szót: “ha” . Az apa kétkedésére épített: hogy mondhatja valaki, hogy hiszek, de mégse?

Ez a kulcsa annak, hogy megértsük, mennyire fontos a hit.

A hitben egyre jobban növekedhetünk az idő elteltével, ha Jézust követjük. A hit mértéke visz el minket a megváltásunkhoz.
Először megtanuljuk, hogy kis dolgokban bízzunk Istenben, de a lényeges, sorsdöntő kérdésekben még kételkedünk. Hajlandók vagyunk hinni, de csak kicsit. Csak a Szent Szellem által láthatjuk, hogy a hit gyümölcs növekszik. Ez a hit a Szent Szellem gyümölcse.

3.) A kegyelmi ajándék

Azonban a Szent Szellem mindenfajta működését azért kaptuk, hogy ezzel a többieket szolgáljuk és segítsük. Az egyik embernek például a Szent Szellem azt adja, hogy képes legyen bölcsen beszélni. A másiknak ugyanaz a Szent Szellem természetfeletti ismeretet ad, amikor beszél. Megint másiknak ugyanaz a Szent Szellem hitet ad, másnak meg a gyógyítás ajándékait. A másik olyan erőt kap, amellyel csodákat tud tenni, megint másik a prófétálás képességét kapja. Megint másik arra kap képességet, hogy felismerje, és azonosítani tudja a szellemeket. Van, aki a nyelveken szólás különféle fajtáit kapja, megint másik azt a képességet, hogy a nyelveken szólást megértse, és meg tudja magyarázni. 1 Kor 12,7-10

A Szent Szellemtől kapott hit rendkívüli hit, amelyet a kiválasztott emberek különleges helyzetekben kapnak.

A Biblia nagyon sok ilyen rendkívüli hittel rendelkező embert ismer, ők a Hit Hősei , akik természetesen különböznek a filmbeli vagy a történelmi hősöktől.

Pál apostol beszámol Ábrahám rendkívüli hitéről.

…reménység ellenére is reménykedve hittem, hogy sok nép atyjává lesz, ahogyan megmondatott: Ennyi lesz a te magod! mert hitében nem gyengült meg, amikor arra gondolt, hogy százesztendős lévén elhalt már saját teste, és Sára méhe is elhalt. Isten ígéretét sem vonta kétségbe hitetlenül, sőt megerősödött a hitben, dicsőséget adva Istennek, és teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni. Róm 4,18-21

A Zsidók 11. része a Hithősök története. Ábel, Énók, Noé, Ábrahám, Sára, Izsák, Jákób, József, Mózes, Ráháb, Gedeon, Bárák, Sámson, Jefte, Dávid, Sámuel , de a lista nem teljes, itt nem fejeződik be, mert a mai napig kapják az emberek Istentől a rendkívüli hitet.

Egy ember rendkívüli hite hogyan hatott ki generációkra?

James Hudson Taylor (1832-1905) keresztény angol családban született,de serdülő korában elfordult Istentől. Édesanyja és egyik testvére naponta imádkozott érte, és ő az ima ereje által vissza tudott térni hitéhez. Tanulmányozta a Bibliát és orvosnak készült.
1853-ban Kínába ment misszionáriusnak. Kínai viseletet hordott, ezzel nevetséges lett az európaiak szemében, de a hite megtartotta. 1865-ben megalakította a Kína Belföldi Missziót . Kidolgozta egész Kína evangelizálásának tervét. Ennek érdekében közben utazásokat tett Európában, Amerikában és Ausztráliában, hogy százával toborozza a fiatalokat kínai missziós munkára.
Azt mondta magáról:

“Én egy hűséges Isten szolgája vagyok. Már semmi miatt nem aggódom, mert Isten képes az akaratát megvalósítani. A kegyelme a legnehezebb helyzetekben is elég nekem.”
Azt tartják róla, hogy Pál apostoltól a XIX.századig nem volt olyan misszionárius, akinek szélesebb látóköre és szisztematikusabban kidolgozott terve lett volna az evengelizálásra, mint neki.

Fia, Herbert Hudson Taylor (1861-1950) megalapította az első iskolát Kínában a misszionáriusok gyerekeinek.(Chefoo School)

Az ő fia, II. James Hudson Taylor (1894-1978), akinek családja megszenvedte a II. világháborút Kínában. A japánok ugyanis az amerikai misszionáriusokat a weihsieni internálótáborba vitték 1941-ben. Taylor 4 gyermekét hosszú évekre elválasztották a szülőktől. De velük volt a nagypapa, aki bátorító dalokat énekelt nekik, arra tanította őket, hogy bízzanak Istenben, hiszen van egy csillag, amely az alázatosakat vezeti. A család 1945-ben végre egyesülhetett. A Kulturális Forradalom idején, 1948-ban azonban minden amerikait kitoloncoltak Kínából. A család így Tajvanra költözött, ahol megalakította a Szent Fény Teológiai Szemináriumot, amely ma is működik.
II. James Hudson Taylor nyugdíjba vonulása után az USá-ba, Spring Arbor-be költözött, itt ismerte meg Katie is, mert Larry családi kapcsolatok révén már korábban is találkozott vele.

II. James Hudson Taylor harmadik gyermeke III. James Hudson Taylor(1929-2009) 1979-ben a Tengerentúli Missziós Központ igazgatója lett. Fia, IV. James Hudson Taylor (1959- ) vezeti ma is ezt a közösséget.

Íme a példa arra, hogy egy ember rendkívüli hite milyen hatást gyakorolt az utána következő generációkra, és természetesen a kínai gyülekezetekre is.

A rendkívüli hittel rendelkező ember jellemzői:

1.) Erősen hisz Isten ígéretében, és inspirál másokat is, hogy higgyenek benne.
2.) Cselekszik teljes bizalommal, mivel hiszi, hogy Isten legyőz bármely akadályt.
3.) Előmozdítja Isten országát akkor is, amikor a többiek félnek.
4.) Kéri, amire szüksége van Istentől, és bízik benne, hogy Isten ezt megadja.

Simon András keresztény grafikus írja:
“A hit nem filozófiai kérdés, hanem életforma. Egész életünk, gondolkodásunk, és cselekedeteink teljes szívvel való alárendelése annak az eszmének, amit az életünk zászlajára tűzünk.”

Arany János:
“Mert szegénynek drága kincs a hit.
Tűrni és remélni megtanít.”

Neked van ilyen hited?
Növekedsz a meglévő hitedben?
Használod hitedet mások segítésére?

Hírdetés

, , , , ,

Hozzászólás

Kegyelmi ajándékok: a bölcsesség beszéde és az ismeret beszéde

Péter a kegyelmi ajándékok témakörét folytatta ezen a vasárnapon.


A kegyelmi ajándékok olyanok, mint a szerszámok, amelyekkel dolgozunk. Különböző “adottságok”, amelyek nem velünk születtek, hanem Isten adja különböző helyzetekben, hogy egy másik embert megsegítsünk. A kegyelmi ajándékok fő célja, Krisztus testének építése szeretetben. Nem magunkat szolgáljuk vele, hanem a gyülekezetet. Amikor Pál Apostol a kegyelmi ajándékokról beszél, mindig elmagyarázza Krisztus testének működését is. A tagok egymásért vannak, egymáshoz kapcsolódnak, együtt alkotják a testet. Minden tag különböző, mindegyiknek megvan a maga feladata, mindegyik feladatnak megvan a maga becsülete.
Kegyelmi ajándék a bölcsesség beszéde, az ismeret beszéde, a rendkívüli mértékű hit, a gyógyítás, az isteni (csodatévő) erők munkái, a prófétálás, a szellemek megkülönböztetése, a nyelveken szólás, a nyelveken szólás magyarázata.

Ezen a délelőttön a bölcsesség beszédéről és az ismeret beszédéről tanított Péter.

Az egyik embernek például a Szent Szellem azt adja, hogy képes legyen bölcsen beszélni. A másiknak ugyanaz a Szent Szellem természetfeletti ismeretet ad, amikor beszél. 1 Kor 12,8

Salamon nem gazdagságot, nem hosszú életet, nem is ellensége életét kérte, hanem bölcs és értő szívet. Az Úrtól ezért ráadásul megkapta mindazt, amit nem is kért: gazdagságot, dicsőséget, hosszú életet.
És egész Izrael tisztelte bölcs döntéseiért. Ahogy a két asszony között eldöntötte, ki a gyermek igazi anyja, ez már valóban Istentől kapott bölcsességet mutat.

Ekkor a farizeusok otthagyták Jézust. Maguk között arról tanácskoztak, hogyan tudnák őt ravasz kérdésekkel csapdába csalni, hogy a beszédével vétkezzen. El is küldték hozzá néhány tanítványukat a Heródes-pártiakkal együtt. Azok ezt mondták Jézusnak: „Mester, tudjuk, hogy becsületes vagy, és nem törődsz azzal, hogy mások mit gondolnak rólad. Tudjuk, hogy nem vagy személyválogató, és amit Isten útjáról tanítasz, az is igaz. Mondd meg nekünk: helyesnek tartod-e, hogy adót fizessünk a császárnak, vagy nem?”
Jézus azonban átlátott rajtuk, és tudta, milyen gonosz szándék vezérli őket, ezért így válaszolt: „Képmutatók! Megpróbáltok csapdába csalni, hogy a szavaimmal vétkezzek? Mutassatok nekem egy pénzérmét, amellyel az adót fizetik!” Odanyújtottak neki egy ezüstpénzt. „Kinek a képmása és a neve van rajta?” — kérdezte tőlük Jézus.
„A császáré” — felelték azok.
„Akkor adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami Istené!” — mondta Jézus.
Ezen a válaszon nagyon meglepődtek, majd otthagyták Jézust, és elmentek.
Máté 22, 15-22

Az ismeret beszéde azt jelenti, hogy valaki valami olyat tud, amit nem tudhat mástól. Ez működhet bármelyikünknél, hit kell hozzá és Isten kegyelme. Jézus azt mondta,

ha helytartók és királyok elé hurcolnak énmiattam… ne aggódjatok amiatt, hogy miképpen vagy mit mondjatok, mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem Atyátok Lelke szól általatok.Máté 10,18-20


Jézus ekkor azt mondta neki: „Menj, hívd a férjedet, és gyertek vissza!” Az asszony így válaszolt: „Nincs férjem.”
Jézus erre azt felelte: „Ez valóban igaz, nincs férjed! Öt férjed volt, de akivel most együtt élsz, az nem a férjed! Igazat mondtál.”
Ekkor az asszony így felelt: „Uram, látom, hogy próféta vagy! Őseink ezen a hegyen imádták Istent. Ti, zsidók azonban azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben kell Istent imádni.
János 4,16-19

Volt egy Anániás nevű férfi, aki feleségével, Szafirával együtt eladta egyik földbirtokát. Az érte kapott pénz egy részét megtartotta magának, és ezt a felesége is tudta. A másik részt pedig elvitte, és átadta az apostoloknak. Péter azonban ezt mondta neki: „Anániás, miért engedted, hogy a Sátán betöltse a szívedet? A Szent Szellemnek hazudtál! Félretettél magadnak a pénzből, amit az eladott földért kaptál! Hát nem a tiéd volt, mielőtt eladtad? Vagy talán nem a tiéd volt a pénz, amit érte kaptál? Miért tervezted ezt? Amit tettél, azzal Istennek hazudtál, nem embereknek!” Amikor ezt Anániás meghallotta, azonnal összeesett és meghalt. Akik csak hallották ezt az esetet, mind nagyon félni kezdtek. Majd a fiatalok betakarták a holttestet, kivitték és eltemették.
Körülbelül három óra múlva odament Anániás felesége is, aki még nem tudta, mi történt. Péter megkérdezte tőle: „Mondd meg nekem, ennyi pénzért adtátok el azt a földet?”
„Igen, ennyiért”—válaszolta az asszony.
Péter ezt mondta neki: „Miért egyeztetek meg a férjeddel abban, hogy próbára teszitek az Úr Szellemét? Nézz oda! Ott jönnek, akik épp az előbb temették el a férjedet, és téged is kivisznek innen!” Ebben a pillanatban az asszony is holtan esett össze Péter lába előtt. Amikor a fiatalok bejöttek és látták, hogy meghalt, őt is kivitték, és a férje mellé temették. Ezért nagy félelem fogta el az egész gyülekezetet, és mindazokat, akik meghallották, mi történt Ananiással és a feleségével.
Apcsel 5,1-11


A kegyelmi ajándékok után sóvárogni kell!
Akarni kell, mert ezek azért adattak, hogy hasznára legyünk másoknak, hogy Krisztus Teste felépüljön!
Jézus megígérte, hogy

azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegre teszik rá kezüket, és azok meggyógyulnak. Márk 16,17-18

Jézus ígéretet tett, nekünk kell nagyobb odaszánással élnünk!
Legyen életünk az Úré!
Sóvárogjatok a kegyelmi ajándékok után!
Keressétek, használjátok az egyház építésére!

, , , ,

Hozzászólás

Isten Országának állampolgárai vagyunk

Andrew tanított Isten királyságáról és kegyelméről

Július első vasárnapján az Ohio-ból érkezett fiatalok vezetője, Andrew tanított.
Megosztotta velünk, mit tanult szüleitől és nagypapájától. Azt látta tőlük, hogy mindig azt tették, amire Isten elhívta őket, még akkor is, ha ez egyáltalán nem volt könnyű. Ők értették, hogy mindnyájan Istené vagyunk, az a dolgunk, hogy az Ő Országát teremtsük meg itt a Földön.
Hogyan tehetjük meg ezt a lehető legjobban?
Erre kereste a választ ezen a délelőttön.

Andrew elmesélte, hogy sokat utazik, és ha megkérdezik tőle, honnan jött, igazából nem is tudja rá a választ. Hiszen az USA-ban született, amerikai állampolgár, de élt három évet Dél-Amerikában és ugyanennyit Budapesten is. És bár most is az USA-ban él, nem igazán érzi magát amerikainak. Valójában Isten Országa tagjának tartja magát.
Mindannyian Isten Országának tagjai vagyunk. És ez nagyszerű!

Mit vallottak az emberek a történelem folyamán Isten Országáról?

Egy korai egyházatya, St. Augustine City of God (Isten városa) című könyvében leírja, mi választja el Isten Országát az emberek országától. Augustin azt mondja: egy napon eljön majd az idő, amikor eggyé válik Isten és az emberek országa. Az utána jövő egyházi vezetők azonban félremagyarázták gondolatait. Azt vallották, az ő dolguk az, hogy – ha kell, erőszakkal is, de – lehozzák Isten Országát az emberekhez. Kétszáz éven át a pápa és az európai uralkodók Isten nevében indítottak vallásháborúkat, embertömegek halálát okozva ezzel. Így nem lehet Isten Országát építeni!

A magyar történelemben is találhatunk példát Isten Országának erőszakos építésére. Amikor István király keresztény hitre térítette a pogány magyarokat, történelmi tettet hajtott végre, de erőszakkal tette. Sokan áldozatul estek a hittérítő munkának. Nem Isten Országa épült!

A XVII. században az Angliában dúló polgárháború miatt puritánok egy csoportja Amerikába menekült. Telepeket létesítettek, és meggyőződéssel vallották, Isten helyezte őket oda, hogy egy új földrészen valósítsák meg az Ő Országát. Mindez rengeteg emberéletet követelt. Nem Isten Országa épült!

Az amerikai emberekben még mindig él a hit, hogy USA az Isten Országa. A közelgő elnökválasztást megelőző kampányban az egyik elnökjelölt azzal vádolja a másikat, hogy politikája eltávolodik a keresztény USA képétől. Így nem Isten Országa épül!

Az elmúlt száz évben ismét másfajta elképzelés született Isten Országáról. Eszerint ez valahol a fellegekben található, ahova egy nap – miután a végzete felé rohanó Föld elég – minden hívő keresztény elragadtatik. Ez veszélyes, rossz, nem a Biblián alapuló elgondolás!

Akkor hol van Isten Országa? Ha nem fizikai királyság, ha nem szellemi királyság, akkor mi?

Egyszer a farizeusok megkérdezték Jézust, mikor jön el Isten Királysága.
Így válaszolt: „Isten Királysága bizony eljön, de nem szemmel látható módon. Nem úgy, hogy az emberek rámutatnak:» Itt van!«, vagy » Ott van!« Mert Isten Királysága bennetek és közöttetek van.”
Luk 17,20-21

Harold Camping oaklandi rádiós igehirdető 2011. május 21-re világvégét ígért. Óriásplakátokon hirdette, hogy aznap eljön az Ítélet Napja, és erre a Biblia a garancia. Pedig az Írás azt mondja, sem a napját, sem az óráját nem tudjuk ennek az eseménynek.

Lukács azt mondja, Isten Országa bennünk van, és kiragyogja Isten szeretetét a körülöttünk élőknek. A mi felelősségünk, hogy megmutassuk másoknak a bennünk élő Isten Országát. Ahogy az állampolgárság felelősséggel és kiváltságokkal jár, Isten Országának állampolgáraként nekünk is nagy a felelősségünk.

De hogyan valósul meg a mindennapi gyakorlatban ez az állampolgárság?

Mindenekelőtt értsétek meg, hogy az utolsó napokban lesznek olyan emberek, akik csúfolódnak, és csak a saját kívánságukat követik! Ezek azt mondják: „Jézus megígérte, hogy vissza fog jönni, igaz? De hol van?! Mióta őseink meghaltak, semmi sem változott, minden ugyanúgy történik, mint a világ teremtésétől kezdve.” Mivel szándékosan nem akarnak emlékezni, ezért el van takarva előlük, hogy az egek már régóta léteztek, és a Földet a vízből és a víz által formálta ki Isten — mindezt pedig a szava által tette. Azután azt a régi világot vízzel árasztotta és pusztította el. A mostani egeket és Földet pedig ugyanez az isteni szó őrzi meg addig, amíg egy napon tűz fogja elpusztítani. Ez ugyanazon a napon fog megtörténni, amikor az istentelen embereket Isten megítéli és elpusztítja.
Csak azt az egyet ne felejtsétek el, szeretett testvéreim, hogy az Úrnál egy nap annyi, mint ezer év, és ezer év, mint egy nap. Az Úr nem késik el ígérete teljesítésével, bár vannak, akik ezt gondolják róla. Nem késik, hanem türelmesen vár ránk. Azért vár, mert nem akarja, hogy akár csak egyetlen ember is elvesszen. Ellenkezőleg, azt akarja, hogy mindenki megváltoztassa gondolkozását és életét.
Bizony, eljön az Úr Napja! Úgy fog megérkezni, mint a tolvaj. Akkor az egek recsegve-ropogva elmúlnak, az égitestek pedig elégnek és elpusztulnak. Tűzben ég majd el a Föld, és minden, ami rajta van. Ha pedig mindezek így elpusztulnak, gondoljátok meg, hogyan éljetek! Szánjátok oda magatokat Istennek, és őt szolgáljátok!
Várva várjátok, sőt siettessétek Isten Napjának eljövetelét! Azon a Napon lángokban pusztulnak el az egek, és az égitestek szétolvadnak a hőségben. Isten ígérete szerint azonban Új Eget és Új Földet várunk, ahol igazságosság fog uralkodni.

Szeretett testvéreim, mivel vágyva várjátok ezeket, minden erőtökkel azon igyekezzetek, hogy tisztán, bűntelenül és békességben találjon benneteket az Úr!
Urunk türelmesen vár még — értsétek meg, hogy ez sokak számára a megmenekülés lehetőségét jelenti! Ugyanerről írt nektek szeretett testvérünk, Pál is, Istentől kapott bölcsességgel.
2 Péter 3,3-15


Péter mindezt Krisztus mennybemenetele után 50 évvel írta. Az emberek úgy gondolták, hogy Krisztusnak már vissza kellett volna jönnie. Ezért sokan kételkedni kezdtek. Ez a levél a válasz a kétkedőknek.

Istennél az időnek nincs jelentősége. Addig fog várni, amíg minden célját meg nem valósította. A világ ezer éve sem volt jobb, mint ma. De Isten munkálkodik. Az Ő időzítése hosszabb, Ő messzebbre lát, és annyi ideje van, amennyit akar.

Sok emberben egy haragvó Isten-kép él egy olyan Istenről, aki alig várja, hogy az embereket elveszejtse. Ő azonban türelmes, Ő hajlandó várni, mert mindenkit annyira szeret, hogy senkinek sem akarja a kárhozatát. Viszont valóban eljön az Apokalipszis, amitől mindenki fél. De ez igazából egy jó dolog lesz.

A tűzre mindig pusztító erőként gondolunk. Gretchennek és Amandának leégett az otthona, a Stephanie által vezetett busz is kiégett. Mindkét tűz pusztulást okozott.

De a tűz megtisztít. A fémeket tisztításkor nagyon felforrósítják, így kiválik és eltűnik mindaz, ami beszennyezte a fémet. Csak a tiszta, az értékes rész marad meg.

Az Apokalipszis görög szó. Azt jelenti, valami megnyilvánul. Ez fogja megmutatni, mi az igazi. Amiről Péter beszél, nem a Föld elpusztítása, hanem a Föld megtisztítása, amikor minden, ami gonosz, elpusztul. Isten megvalósítja Országát úgy, ahogy eredetileg akarta .
Miért fontos ez nekünk?
Mi hiszünk Jézusban, és kivárjuk, amíg ez megtörténik.
De ez kevés! Cselekednünk kell, nem passzívan várakozni!
Mindig szem előtt kell tartanunk a Biblia általános igazságait, és hirdetnünk kell az evangéliumot. Mindenkor arra kell törekednünk, hogy bűntelenek és vádolhatatlanok legyünk.
De ez csak Isten segítségével lehetséges.

Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. János 8,36

Legyünk aktív részesei a világnak! Terjesszük Isten Országát! Nem erőszakkal, hanem szeretettel.

Álljon előttünk jó példaként Mary Bosanquet Fletcher korai szabad metodista lelkipásztor. Ő fiatalon megtapasztalta Isten jelenlétét, ami teljesen megváltoztatta az életét. Gazdag családja nem értette meg, ezért feladta az anyagi jólétet, hogy másokon segítsen. Árvaházat alapított, amit Cross Hall-nak hívtak. Mindenkit befogadott, mindenkit szeretett. Minden idejét, pénzét arra fordította, hogy Isten Országát terjessze.

Nekünk más életünk van, dolgoznunk kell, kifizetni a számláinkat. De nem az számít, mivel foglalkozunk, hanem az, hogy megmutatjuk-e Isten Országát másoknak.
Az Apokalipszis megmutatja, mi az igazi érték. Minden hamisságot kiéget. Visszaállítja a világ egyensúlyát. És ennek mi is részesei vagyunk.
Mindig, amikor szeretettel viszonyulunk egy másik emberhez, ez egy Apokalipszis, egy fénysugár.

Isten, a Nap mindig itt van, akár látjuk, akár nem. A Nap minden egyes sugara Isten Országát reprezentálja a Földön. Krisztus szeretetét hirdeti. Nekünk mindig itt van Isten ígérete.

Honnan jöttél?
Isten Országának állampolgára vagyok.

A tanítás és az Úrvacsora után Larry, Andrew, Rob és Stephanie Jane kíséretével Isten csodálatos kegyelméről énekelt. (Wonderful Grace of Jesus)

Végül a Judit által fényképezett Parlamentet ábrázoló hűtőmágnest kapta ajándékba minden vendég, a Holland Szabad Metodista Templom pedig egy nagy, bekeretezett Parlament-képet.

A csoport még lehetőséget kapott, hogy néhány gondolatot megosszon velünk az itt tartózkodásuk benyomásairól, aztán következett a szokásos beszélgetés egy kis dinnyézés mellett.

Gretchen, Stephanie, Rob, James, Amanda és Andrew

, , , ,

Hozzászólás