Posts Tagged közbenjárás

Imádkozzunk a modernkori rabszolgaságban élőkért!

2015. május 15-­én gyülekezetünk adott otthont az első magyarországi Set Free! (Szabadítsd fel!) szemináriumnak. Vendégelőadónk, Kevin Austin, a Set Free Movement (Felszabadító Mozgalom) igazgatója megdöbbentő adatokkal támasztotta alá, hogy a modernkori rabszolgaság, az emberkereskedelem napjaink egyik legjövedelmezőbb, 150 millárd dolláros üzletága. Hihetetlen, hogy a XXI. század elején több ember dolgozik rabszolgaként, mint a történelem folyamán összesen. Igazi rabszolgaként: erőszak áldozataiként kényszerítve olyan dolgok megtételére, amelyeket maguktól nem tennének meg (adósrabszolgaság, kényszermunka, szexrabszolgaság).

Egy bűnnel teli, széttört világban élünk. - mutatott rá Kevin Austin.

Egy bűnnel teli, széttört világban élünk. – mutatott rá Kevin Austin.

De az igazi probléma – mutatott rá Kevin -, hogy egy bűnnel teli, széttört világban élünk, megtört emberi kapcsolataink fogságában vergődve. Magyarország a 3. helyen áll a közép-­európai emberkereskedelmi rangsorban, feltétlenül szükséges tehát, hogy a modernkori rabszolgaság elleni harcban egymástól elszigetelten dolgozó csoportok összefogjanak, közös stratégiát alakítsanak ki, információkat cseréljenek, egymást bátorítsák, közösen imádkozzanak.

Ezzel a céllal hirdettük meg az első imatalálkozót, ahol egy akarattal imádkoztunk a Szent Szellem vezetéséért, kérve az útmutatást, hogyan lépjünk tovább ebben a munkában. Imádkoztunk az áldozatokért, de azokért is, akik haszonélvezői ennek az iparágnak, hiszen tulajdonképpen ők is áldozatok, csak ők ezt még nem tudják. Imában kértük Mennyei Atyánk védelmét és erejét azok számára, akik azért dolgoznak, hogy kimenekítsék, aztán testileg, lelkileg helyreállítsák az emberkereskedők áldozatainak életét. Könyörögtünk a megtört kapcsolatok helyreállításáért, az Úr világosságáért a szellemi sötétségben vergődők számára. Imádkoztunk a magyar ébredésért, az ország vezetőinek megvilágosodásáért.

Imádkozz, bárhol vagy!

Imádkozz, bárhol vagy!

Elhatároztuk, hogy rendszeressé tesszük ezeket az imaalkalmakat, és ezentúl havonta kétszer összegyűlünk, hogy együtt emeljük fel szívünket imában a modernkori rabszolgaság áldozataiért.

A második imaalkalomról is elmondhatjuk, hogy nagyon áldott időt töltöttünk együtt az 5 angol és 4 magyar nyelvű résztvevővel. Lassan kezd kialakulni az együttműködésnek az a formája, amit az első találkozásunkkor megfogalmaztunk: tapasztalatcsere, információ átadás, kapcsolattartás, imatámogatás.

Azok, akik a “frontvonalban”, személyesen foglalkoznak az utcán dolgozó lányokkal, megosztották tapasztalataikat. Szerintük az a legnagyobb probléma, hogy a lányok egy része úgy gondolja, az így keresett pénzzel támogatja a családját, és ha összejön elég pénz, abbahagyja ezt a munkát, visszatér a normál életbe. Viszont, mivel maguk is diszfunkciós családban nőttek fel, ugyanezt a modellt viszik tovább, sőt ugyanezt örökítik tovább gyermekeiknek – nem tudnak kilépni ebből a körből. Azt gondolják, önként és szabad akaratból dolgoznak az utcán, ha elég pénzt kerestek, felhagynak ezzel a munkával. Azonban mihelyt visszatérnek a normál életbe, szembesülnek azokkal az életvezetési problémákkal, amelyeknek megoldására nincsenek modelljeik, amelyeknek gyökerei saját diszfunkciós gyermekkorukban rejlenek. Mivel nincs új életvezetési stratégiájuk, visszanyúlnak ahhoz, amelyet már ismernek. Ismét az utcán dolgoznak, mert ez az ismerős közeg számukra: noha megalázó, de a biztos rosszal együtt is ad valamiféle hamis anyagi biztonságot. Ezt az “ott hagyom -visszatérek” kört addig-addig ismétlik, amíg vagy teljesen tönkremennek, vagy végül felismerik, hogy nem ez a megoldás.

Imádkozz velünk!

Imádkozz velünk!

A mi feladatunk – azon túl, hogy imádkozunk ennek az ördögi körnek a megtöréséért -, hogy életvezetési programot kínáljunk ezeknek a lányoknak. Megértessük velük, hogy kik ők valójában: értékesek, különlegesek, szerethetőek, Isten saját képmására teremtettek. Segítsünk megszabadulniuk a bűntudatuk terhétől, megtanítsuk őket élni a bibliai alapelvek mentén, szeretni és szeretve lenni. Felépíteni az új életüket. Emellett természetesen felvértezni őket konkrét, gyakorlati életvezetési ismeretekkel is. Ezeknek ismeretében imádkoztunk, hogy az Úr világosítsa meg lelki szemeiket, szűnjön a szellemi sötétség, törjenek a lelki béklyók, szabaduljanak a foglyok, gyógyuljanak a megtört kapcsolatok! Söpörjön végig az Úr Szent Szelleme az országon, hozzon ébredést a szívekbe!

Hírdetés

, , , , ,

1 hozzászólás

A közbenjáró ima

Isten nem olyan, mint egy hivatal, Ő bármikor, éjjel-nappal fogad és meghallgat minket!


Mit jelent a szüntelen imádkozás?
Képzeljük el, hogy telefonon felhívjuk Istent, de mondanivalónk elmondása után nem szakítjuk meg a vonalat, így bármikor azonnal újra kapcsolatba tudunk lépni vele, bármikor beszélhetünk hozzá.
Életünk is lehet egy állandó imádság, ha mindig mindent Jézus Krisztus nevében teszünk. Ha folyamatosan hálát adunk neki, Ő állandóan ott van az életünkben.
Smith Wigglesworth angol evangelista – akit a “Hit Apostola”-ként szoktak emlegetni -, mondta egyszer: “Sohasem imádkoztam fél óránál többet, de sohasem telt el úgy fél óra, hogy ne imádkoztam volna…”


A hálaadás nagyon fontos. Enélkül nem tudunk belépni az Úr jelenlétébe. Hiszen hogyan tudunk kérni Tőle valamit, ha nem vagyunk Neki hálásak? A hálaadás az Úr kapuja.


A másik fontos dolog a Biblia olvasása.
Isten Igéjében ugyanis erő van és hatalom.
“Mert amit Isten kimond, az a szó élő, erőteljes és hatékony. Isten szava élesebb, mint a legélesebb kétélű kard. Mélyen belénk hatol, egészen addig, ahol a szellem és a lélek közötti határ húzódik. Isten beszéde behatol a csontjaink találkozásáig, sőt a csontjaink belsejébe is: megítéli és szétválogatja szívünk gondolatait és szándékait.”(Zsidók 4,12)
Isten beszéde olyan, mint a csapadék a földnek: nem megy vissza úgy az égbe, hogy ne tett volna valamit a Földön. Isten Igéje termékennyé teszi szívünk talaját, úgy kerül vissza az Égbe.

Gustave Doré (1832-1883) litográfiája


Jézus kiválasztotta a három legkészségesebbnek tűnő tanítványt, Pétert, Jakabot, Jánost, kérte őket, hogy imádkozzanak, de elaludtak.
Szellemünknek erősebbnek kell lennie, mint a testünknek, de ehhez imádkoznunk kell magunkért! Folyamatos imával edzésben kell tartanunk hitünket, ha el akarjuk fogadni Isten akaratát. Hiszen ha Isten akarata találkozik a mi akaratunkkal, és a kettő nem ugyanaz, akkor valamelyik akaratnak le kell győznie a másikat.


A szüntelen imádkozás egyik nagyszerű példája Evan Roberts, aki az 1904-es walesi ébredés vezéralakja volt. Fiatal bányászként Istentől látomást kapott, hogy ébredés lesz szülőföldjén. Egyszerű ember volt, nem jellemezte kiemelkedő intellektus, kiváló beszédkészség, de égő vágyat érzett szívében Jézus Krisztusért. Hűségesen látogatta az ima-összejöveteleket, és imádkozott az ébredésért. Órákat töltött imádkozva és prédikálva szobájában, éjszakákat fent tudott lenni, hogy olvasson vagy beszélgessen az ébredésről. Egyszer emiatt kitették a szállásról is, mert főbérlője azt hitte, megőrült a vallási buzgalomtól.


Evan Roberts szerepe a walesi ébredésben egészen különleges volt. Gyakran egyszerűen vezette az embereket imában, vagy olvasott az írásokból. Más alkalmakkor csendben ült, miközben az emberek egymás után vallották meg bűneiket, vagy tettek bizonyságot Krisztus győzelméről és erejéről. Voltak dicsőséges imádatok is, amik órákig is eltartottak.
Roberts egyszerűen alázatos vezetéseket adott időről időre, és hagyta, hogy a többit a Szent Szellem végezze el.
Több mint tíz évig imádkozott az ébredésért. Szolgálata nagyszerű példa arra, hogyan vezethet valakit a Szent Szellem.


A walesi ébredés ugyanis a Szellem hatalmas kiáradása volt. hatására a bányászok élete lassan teljesen megváltozott. A szerencsejáték, az alkoholizmus elvesztette bázisát, a színházak bezártak, a futballt elfelejtették. Az embereknek új életük és új érdeklődési körük lett. Politikai összejöveteleket mondtak le. Senkit sem érdekelt. A londoni parlamenti vezetők elmentek inkább az ébredési összejövetelekre.

Az ébredés egyik lényeges pontja volt a bűnök megvallása, de nemcsak a nem keresztények, hanem a keresztények számára is. Mindenki megtört, és meghajolt Krisztus keresztje előtt.
Az ébredés folyamán Evan Roberts folyamatosan erősítette, hogy milyen fontos a bűnnel való őszinte elbánás, és a Szent Szellemnek való teljes engedelmesség.


Evan Roberts eszköz volt arra, hogy gyógyulást hozzon egy egész ország részére. Sírt, imádkozott, könyörgött társaiért, bántotta az emberek elveszett volta. Befogadta Isten megtört szívét, és visszaadta azt áldozatként ima és közbenjárás által. Ennek eredményeként „amerre csak ment, az emberek szíve lángra gyúlt Isten szeretetével’” (Watchword newsletter, volume 25. Heart of God Minístries website. Fordította: Élő Magdolna)


Jézus is sírt, mikor meglátta Jeruzsálemet. Bántotta, hogy az emberek elvesznek.
Minket is üssön szíven az emberek elkeseredettsége! Hiszen mi tudjuk az igazságot, mi világosságot kaptunk. Fontos számunkra, hogy mi lesz a többiekkel.
Segítenünk kell rajtuk – ez a mi küldetésünk!
Meg kell mentenünk az embereket!
Emberhalászoknak kell lennünk!
Ne magunkért imádkozzunk!

A bibliai imák nagy része másokért történik. Ez a közbenjáró ima.
Valaki vagy valami érdekében Isten elé járulunk. Motivációnk a szeretet.
Lukács apostol egy konkrét Jézus elé járulásról ír, amikor a béna férfit barátai különleges módon juttatták Krisztus elé:
“Egyik nap, amikor Jézus éppen tanított, farizeusok és törvénytanítók is hallgatták, akik Galilea és Júdea különböző városaiból és Jeruzsálemből érkeztek. Az Örökkévaló ereje volt Jézussal, hogy gyógyítson. Eközben néhány ember érkezett, akik hordágyon egy megbénult férfit akartak Jézus elé vinni, a nagy tömeg miatt azonban nem tudtak a közelébe férkőzni. Ezért felmentek a tetőre, kibontották, és úgy eresztették le a hordágyat Jézus elé. Amikor Jézus látta a hitüket, a beteghez fordult: „Barátom, a bűneid meg vannak bocsátva.” (Lukács 5, 17-20)


De imában is oda tudjuk vinni az embereket Jézus elé. Sőt Jézus is közbenjár értünk az Atyánál, ennek egyik legszebb megnyilvánulása az úgynevezett “Főpapi ima” (János 17, 1-26)
Az egész fejezet egy közbenjárás. Jézus félti a tanítványokat, kéri az Atyát, őrizze meg őket, szentelje meg őket, legyenek eggyek:”” Atyám, azt akarom, hogy azok, akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok.”
(János 17, 24)
Nem magáért imádkozott…

Ezek a minták segítenek megérteni, mi mindenért kell közbenjárnunk.


Érdekes, hogy Pál apostol leveleibe mindig írt közbenjárásokat, és az is nagyon tanulságos, hogy kikért, mikért imádkozott. Nem magáért, társait kérte, hogy imádkozzanak érte. Pál imabázisa a sok gyülekezet volt.


Mi is azt kérjük Krisztustól, hogy járjon közbe értünk: “A mennyben fenn a trónusnál a Krisztus értem közbenjár, nagy főpap, égi kezesem, örökre biztos védelmem …”
Krisztus az, aki meghalt értünk, feltámadt, és szüntelenül esedezik értünk. Ő a mi Főpapunk, aki bemutatta az áldozatot értünk… saját magát áldozva fel … tehát joga van közbenjárni értünk.
Ő általa járulhatunk Isten elé:
“Ezért minden időben meg tudja menteni azokat, akik az ő segítségével jönnek Istenhez. Hiszen Jézus örökké él, és mindig segít nekünk, ha Istenhez jövünk, mert a mi érdekünkben emel szót Isten előtt.”(Zsidók 7,25)


Jézus a mi bűneinket folyamatosan az Atya elé viszi, mert ez az ő szolgálata. Ha a Gonosz vádol, Jézus Krisztus közbenjár értünk. Ha vétkezünk, nem azt jelenti, hogy nincs többé reményünk, mert Jézus közbenjárt értünk.
“Kedves gyermekeim, azért írtam ezt nektek, hogy ne vétkezzetek. De ha valaki mégis elkövet valamilyen bűnt, akkor van, aki segít nekünk, és szót emel az érdekünkben az Atya-Istennél: az igazságos Jézus Krisztus! Ő maga volt az áldozat a bűneinkért — de nemcsak a mi bűneinkért, hanem minden ember összes bűnéért is.”(1 János 2,1-2)


A katolikus egyház nemcsak Jézusnak, hanem más embereknek is közbenjáró szerepet tulajdonít (pl. Mária). Máriát tiszteljük, hiszen Jézus anyja volt, de nem tulajdonítunk neki olyan szerepet, ami nincs benne a Bibliában. Más szentekhez sem imádkozunk.
“Csak egyetlen Isten van, és csak egyetlen közvetítő Isten és az emberek között: az emberré lett Krisztus Jézus.”
(1 Timóteus 2,5)

Amikor mi közbenjárunk valakiért, Jézus Krisztus közbenjárásához csatlakozunk.


A közbenjáró ima fegyver is. Pál apostol felsorolja a keresztény ember szellemi fegyvereit:
“Ezért szükséges, hogy vegyétek fel és használjátok mindazokat a fegyvereket, amelyeket Isten ad nektek. Így lesztek képesek ellenállni a gonosz napokon, és megtartani az állásaitokat a gonosszal szemben.
Tehát álljatok erősen, és vegyétek körül magatokat az igazsággal, mint egy övvel! Vegyétek magatokra az igazságosságot, mint mellvértet! Legyetek állandóan készen rá, hogy a békesség örömüzenetét hirdessétek — ez legyen a saru a lábatokon! Minden körülmények között hordozzátok a hit pajzsát, amellyel kivédhetitek a Gonosz minden tüzes nyilát! Az üdvösség sisakjával védjétek a fejeteket! Vegyétek kezetekbe a Szent Szellem kardját, amely az Isten beszéde!
Minden helyzetben imádkozzatok és könyörögjetek a Szent Szellem által. Erre mindig legyetek készen, maradjatok éberek, tartsatok ki az imádkozásban, és járjatok közben Isten embereiért és népéért!
Állhatatosan imádkozzatok értem is, hogy mikor megszólalok, tudjam, mit kell mondanom, és bátran hirdessem mindenkinek az örömüzenet titkát, amelynek követe vagyok, noha most rabságban. Imádkozzatok értem, hogy bátran szólhassak, ahogyan kell!” (Efezus 6,13-20)


A közbenjáró ima harc. Az imaharcosok értünk is imádkoznak. Mi is imádkozzunk másokért, hogy megmeneküljenek!


“Mindig hálát adunk Istennek mindnyájatokért, amikor csak értetek imádkozunk. Emlegetjük a munkátokat, amelyhez az energiát a hitetek adja, és a szolgálatot, amelyre az isteni szeretet indít benneteket. Hálát adunk, hogy kitartóan reménykedtek Urunkban, Jézus Krisztusban.”(1Thesszaloniki 1,2-3)
“Amikor imádkozom — éjjel és nappal —, mindig érted is könyörgök, és hálát adok Istennek, akit tiszta lelkiismerettel szolgálok, akárcsak az őseim tették.”(2Timóteus 1,3)


Az Ószövetségben is olvashatunk híres és eredményes közbenjárókról.
Ábrahám, aki közbenjárt Sodomáért, és megmentette Lótot és lányait.
Mózes, aki könyörgött az Úrnak, hogy ne törölje el népét, inkább törölje ki őt a könyvéből.
Sámuel, Jeremiás, Nehémiás….és folytathatnánk a sort.


A Bibliában vannak mintaimák, hogyan imádkoztak az apostolok a gyülekezetekért, és milyen imát kértek ők a gyülekezetektől.
Olvassuk ezeket, hogy mi is eredményes közbenjárók legyünk!

, , , , , ,

1 hozzászólás

Írjunk imalistát!

A keresztény élet olyan, mint egy háromlábú szék. Három fontos lába van: az Ige olvasása (elmélkedés), imádkozás, testvéri közösség a gyülekezetben.
A gyülekezet tagjának lenni nagyon fontos. Minden apostoli levél a közösségekhez, a gyülekezetekhez szól. Aki nem keresi a közösséget, biztosan nem tapasztalta meg még soha ennek összetartó erejét, vagy már csalódott egy közösségben. Tudjuk, hogy egyik közösség sem tökéletes, de akkor is kell, hogy tartozzunk valahová.
A közösségben imádkozhatunk egymásért, és a közösség is imádkozhat értünk.

Isten nem olyan, mint egy hivatal, Ő bármikor, éjjel-nappal fogad és meghallgat minket!

Imádkozni bárhol, bármikor lehet. Nem szükséges megvárnunk, amíg teljesen lecsendesedünk, amíg eljutunk az imakamránkba. Istenhez mindig szólhatunk, Ő mindig meghallgat, nem kell hozzá bejelentkeznünk. Lehet, hogy csak a sokadik imánkra válaszol Isten, de már az elsőt is meghallgatta.
Mindig kell imádkoznunk, hogy Isten nyisson ajtókat.
“Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.”(Jakab 5,16)

Fontos, hogy imádkozzunk egymásért! Írjunk listát azokról, akik Isten segítségre szorulnak, nehogy megfeledkezzünk valakiről is. Ha ezt a listát beletesszük a Bibliánkba, biztos, hogy nem megy feledésbe az ismerőseinkért mondandó ima. Van, amikor részletesen imádkozunk barátainkért, máskor csak egy-egy rövid imában kérjük Isten segítségét.

Kik lehetnek rajta az imalistánkon?
“Mindenekelőtt tehát arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok és könyörögjetek minden emberért, járjatok közben és adjatok hálát értük! Imádkozzatok a királyokért és mindazokért, akik hatalmat kaptak, hogy nyugodt és békés életet élhessünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Ez jó dolog és tetszik Istennek, Üdvözítőnknek. Ő ugyanis azt akarja, hogy mindenki üdvösségre jusson és megismerje az igazságot.” (1Timóteus 2,1-4)
Ma már nincs királyunk, de imádkoznunk kell vezetőinkért, országunk elöljáróiért, Európa Parlamenti képviselőinkért, hogy olyan döntéseket hozzanak, ami országunk előrehaladását szolgálja, illetve azért, hogy ismerjék meg Istent, és munkásságukat építsék Isten Igéjének alapelveire.
Imádkozzunk mindennap országunkért, az emberek megtéréséért.

“Ti azonban mindig éberen őrködjetek! Imádkozzatok, hogy legyen erőtök kimenekülni azokból a dolgokból, amelyek bekövetkeznek, és hogy majd bizalommal állhassatok meg az Emberfia előtt!” (Lukács 21,36)

“Minden helyzetben imádkozzatok és könyörögjetek a Szent Szellem által. Erre mindig legyetek készen, maradjatok éberek, tartsatok ki az imádkozásban, és járjatok közben Isten embereiért és népéért! Állhatatosan imádkozzatok értem is, hogy mikor megszólalok, tudjam, mit kell mondanom, és bátran hirdessem mindenkinek az örömüzenet titkát.” (Efez 6,18-19)

“Az imádkozásban tartsatok ki, legyetek éberek és hálás szívűek.” (Kolossé 4,2)

Ezek felkent imák, amelyekben Pál imádkozik a gyülekezetekért. Ezekből mi is tanulhatunk imádkozni. Pál háttérbázisát a gyülekezetek ismeretlen imádkozói jelentették.
De voltak ismertté vált, híres imádkozók is: Simeon és Anna egész életét az imának szentelte, közbenjáró, imaharcos volt.
Isten legnagyobb hősei a közbenjárók, akik másokért imádkoznak.
Az ima nagyon fontos az életünkben. Nekünk, magyaroknak még a himnuszunk is egy ima, hiszen így kezdődik: “Isten, áldd meg a magyart!”

Kik szerepelhetnek az imalistánkon? Kikért, mikért imádkozhatunk?

1. A körülöttünk lévő emberekért
– család
– rokonság
– barátok
– munkatársak, akikkel éltünk különböző állomásain találkozunk, és előléphetnek barátokká
– csapattársak
– iskolatársak
– útitársak
– szomszédok
– egyéb ismerősök (postás, pénztáros a boltban, ügyintéző a hivatalban stb.)
– honfitársak

2. Eseményekért (konferenciák, rendezvények, amelyek közelebb hozzák az embereket az evangéliumhoz)
Az embereknek szükségük van Isten Igéjére. Nekünk kell Isten fényét visszatükröznünk! Világosságunk nemcsak áldás, hanem felelősség is. Ezek az emberek ránk vannak bízva. Imádkoznunk kell értük! Imádkoznunk kell azért, Isten adjon alkalmat, hogy elmondhassuk nekik az evangéliumot!
A közösségi oldalak is használhatók,hiszen rengeteg kapcsolati kötődésünk van. Ezek evangelizációs ösvények az emberek szívéhez. De óvatosan kell bánnunk velük, nehogy elriasszuk azokat, akikhez közel szeretnénk hozni Isten Igéjét.

Sosem volt még ilyen egyszerű felvenni a kapcsolatot az ismerősökkel

3. A szükségben lévőkért (vörösiszap katasztrófa áldozataiért, Oaza Gyermekotthonért, adományokért stb.)
Minden ima fontos. Isten ereje a Földön a mi imáinkban van!

4. A gyülekezetért
A gyülekezet sikere is a vezetőkért mondott imától függ.

5. A nagyobb gyülekezetért: minden szabad metodistáért, minden más metodistáért, reformátusokért, pünkösdiekért, baptistákért, katolikusokért és minden más keresztyénért a Földön.

Sokat kell imádkozni a gyülekezetért

Hogy mekkora szerepe van az imának, arra az egyik legjobb példa David (Paul) Yonggi Cho koreai buddhista története, munkássága. Halálosan megbetegedett, amikor rá kellett jönnie, hogy csak vallása van, reménysége nincs. Ekkor elolvasta a Bibliát, és hitre jutott. Megalapította a Yoido Teljes Evangéliumi Gyülekezetet Dél-Koreában, és olyan ébredési hullámot indított el, hogy havonta tízezren tértek meg buddhizmusból, ateizmusból, névleges kereszténységből. 1982-ben 110000 ezer embert vezettek Jézushoz, 1983-ban 120000-et, létszámuk 1990-re meghaladta a 700000-et. Ma már több, mint egymillióan vannak.

Miért tér meg ilyen sok ember egyetlen gyülekezetben? Azért, mert megértették az imaélet kiterjesztésének és fenntartásának fontosságát. Hiszen nincs olyan vidék, nincs olyan gyülekezet, ahol a Szent Szellem ne tudna dolgozni. A kulcs: az ima! Ez egyébként az 1984-ben írt, és 1990-ben nálunk is megjelent könyvének címe is.
Vettek egy hegyet, eredetileg gyülekezeti temető céljára, amit aztán imahegyként kezdtek használni. Az imahegy oldalában az imafülkékben az emberek folyamatosan imádkoztak. És példátlan gyülekezetnövekedés indult el.

Miért ne lehetnénk mi, akik nálunk elkezdik ezt a kitartó imádkozást?
Egyetlen ismerősünk se kerülje el “imaradarunkat”! Írjuk össze a neveket, és vigyük rendszeresen Isten elé ezeket az embereket! Isten figyelmét fel kell hívni ezekre az emberekre! És mivel Isten szeret mindenkit, mindannyiuknak segíteni fog.
De a Gonosz is dolgozik. Tehát nekünk kell gyorsabbnak lennünk, hogy megnyerjük ezeket az embereket, és a mennybe jussanak!

, , , , ,

Hozzászólás

Búcsú a hazaiaktól

Ma elbúcsúztattuk Károlyt, mivel két nap múlva elindul Kenyába, hogy a Nairobi gyülekezetnek segítsen. Ha minden a terv szerint halad, fél év múlva láthatjuk viszont. Az istentisztelet után megáldottuk és közösen imádkoztunk érte. Óriási dolog, hogy a mi kis létszámú gyülekezetünk önkéntest küld Afrikába!

Minket is magával visz - nyomtatásban

Kérlek titeket, folyamatosan imádkozzatok érte. A misszió rengeteg megpróbáltatással jár, Károlynak állandó háttértámogatásra van szüksége. A mai tanítás is a közbenjáró imáról szólt. Ha lemaradtatok róla, vagy szeretnétek újra átnézni, itt elolvashatjátok a kivonatot.


Kitartó közbenjárás nélkül nincs előrelépés

Kőfalaidra, Jeruzsálem, őrizőket állattam, egész nap és egész éjjel szüntelen nem hallgatnak; ti, kik az Urat emlékeztetitek, ne nyugodjatok! És ne hagyjatok nyugtot néki, míg megújítja és dicsőségessé teszi Jeruzsálemet e földön. (Ézsaiás 62,6-7)

Az egyháztörténelem nagy ébredési mozgalmai mögött olyan imádkozók állnak, akiknek a nevüket sem tudjuk. Csendben meghúzódtak a háttérben és évekig, sőt évtizedekig zörgettek Istennél egy-egy fontosabb célért. Egyedül az Úr látta hűségüket az imában, és végül látványosan válaszolt. Kik voltak ők? Csak akkor fogjuk megtudni, ha majd velük együtt fogunk ott állni Krisztus ítélőszéke előtt. Néhány nevet mégis említ a Biblia. Ilyen volt Anna, aki szinte az egész életét végigimádkozta. Mindig a jeruzsálemi templomban volt, éjjel-nappal könyörgött és gyakran böjtölt (Lukács 2,37).

Amikor Sadu Sundar Singh, India apostola 1922-ben Svájcban járt, az ottani lelkészek megkérdezték tőle, hogyan tehetnék eredményesebbé munkájukat. A válasz rövid volt: „More prayer” (Imádkozzatok többet! Legyen több imádkozó!) Ti európaiak állandó sietségben vagytok, nincs időtök arra, hogy imádkozzatok és éljetek – mondta Singh.

Ha sikerül egyhuzamban egy órát imádkoznunk, már büszkék vagyunk magunkra. Pedig a változáshoz ez kevés. Egész életünknek egy szüntelen imádságnak kell lennie, az Újszövetség rendre erre buzdít (1 Thesszalonika 5,17; 1Timóteus 2,1-8). Másként nem tudjuk megmenteni magunkat a kísértésekből, sem másokat a kárhozattól.

Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne jussatok; a lélek ugyan kész, de a test erőtelen. (Márk 14,38)

Minden egyes megtérés hátterében kitartó közbenjárók állnak. A mi megtérésünket is kiimádkozta valaki az Úrnál, akárcsak az eddigi megmaradásunkat. Nagy kegyelem, hogy nem választották ima helyett a tévézést.

Heródes bezáratta Pétert azzal a szándékkal, hogy kivégezteti, de a gyülekezet addig imádkozott érte, amíg ki nem szabadult. Az imát maga Péter szakította meg, hírt adva csodálatos szabadulásáról. Hány órát imádkoztak? Biztosan nem egyet. Ábrahám micsoda közbenjáró harcot vívott Lótért és Szodomáért, Mózes pedig az engedetlen népért! Mikor Saul bűnbe esett, Sámuel egész éjszaka kiáltott az Úrhoz. Sok hívő barátunk fogságban ül, a bűn tartja fogva őket. A megoldás nem is lehet más, csak az ima.

Ha valaki látja, hogy az ő atyjafia vétkezik, de nem halálos bűnt, könyörögjön, és az Isten életet ad annak, aki nem halálos bűnnel vétkezik. (1János 5,16)

Minden problémára és minden élethelyzetre az imát ajánlja a Szentírás. Az egyház és az ország sorsa a közbenjárók kezében van. Krisztus nagyköveteiként és papjaiként folyamatosan képviselnünk kell népünket és közben kell járnunk érte Istennél, aki azt akarja, hogy minden ember megszabaduljon és az igazság ismeretére eljusson (2Korintus 5,20; Jelenések 5,10; 1 Timóteus 2,4). Aratómunkásokért is nekünk kell könyörögnünk. Rajtunk múlik tehát, mekkora változás lesz. Mivel minden ima által működik, a közbenjárásra fordított idő mennyisége meghatározza a megmenekülő emberek számát. Az Úrnak pedig egy elkóborolt juh megmentése is nagyon fontos. Senki nem kárhozhat el azok közül, akiket az Atya odaadott a Fiúnak!

, , , , , , , , , ,

Hozzászólás