Őszi programok a Közhelyben

Szeptemberben újraindultak programjaink, melyekre szeretettel várunk minden érdeklődőt.

2016. szeptember 13-án „Női beszélgető csoport” indult Mihályi Zsuzsa vezetésével, mely minden 2. kedden 11 órától folytatódik. Témája a Szeretetnyelvek.

Keddenként 18 órától Bibliaóra Tóth Péterrel.

A Helyreálló csoport keddenként 18 órától tart összejövetelt a Közhelyben.

Szerdán délelőttönként a Diridongó Zeneoviba várja Donáth Zsuzsi néni az anyukákat és a három évnél fiatalabbakat.

Vasárnap délelőttönként 10:30-tól a Szabad Metodista Gyülekezet istentiszteleti összejövetelére felekezettől függetlenül várjuk a Biblia iránt érdeklődőket. Jelenleg a tanítványság kérdéseivel foglalkozunk.

A hölgyeket szeretettel várjuk november 5-ére, a kellemes kikapcsolódást ígérő női teadélutánra.

m_noikreativ

Megvan az Életvezetési program új időpontja (november 10), a téma a konfliktuskezelés.

m_konfliktuskezeles

Programjainkról további részletek az alapítvány honlapján olvashatók.

, , ,

Hozzászólás

Van-e benned sisu?

Múlt héten vasárnap vendégünk, Eric Perry tanításában arra kereste a választ, hogy van-e bennünk sisu? Másképp is feltehető a kérdés: van-e bennünk spiritusz?

eric_sisu

A sisu (ejsd: sziszu) egy finn szó, mely pozitív értelemben vett makacsságot, kitartást, állhatatosságot, tántoríthatatlanságot, konokságot, vadságot, küzdeni akarást, belső tüzet jelent. A sisu szó szerinti jelentése: „belső”. Ez egy finn metaforikus kifejezés, amely a finn nemzeti felfogást, a bátorságot, elszántságot, és a sikertelenség ellenére is kitartó ösztönt jellemzi. A “The New York Times” szerint ez a szó jelenti magát Finnországot, a finnek “kedvenc szava”.

sisu

A sisu nem egy pillanatnyi bátor állapotot jelent, hanem képességet. Hasonló a keresztény tanítványsághoz: mindentől függetlenül követni Jézust. Ha Jézus Krisztus követője akarsz lenni, szükséged van sisura. Kitartó hitre van szükségünk, hogy felálljunk, amikor elbukunk, hogy befejezzünk, amit elkezdtünk, hogy panasz nélkül menjünk végig az úton és főleg, hogy soha, de soha, de soha ne adjuk fel.

És Listrában ül vala egy lábaival tehetetlen ember, ki az ő anyjának méhétől fogva sánta volt, és soha nem járt. Ez hallá Pált beszélni: aki szemeit reá függesztvén, és látván, hogy van hite, hogy meggyógyul, monda nagy fenszóval: Állj fel lábaidra egyenesen! És felszökött és járt. A sokaság pedig mikor látta, amit Pál cselekedett, felkiálta, likaóniai nyelven mondván: Az istenek jöttek le mihozzánk emberi ábrázatban! És hívják vala Barnabást Jupiternek, Pált pedig Merkúriusnak, minthogy ő volt a szóvivő. Jupiter papja pedig, akinek temploma az ő városuk előtt vala, felkoszorúzott bikákat hajtva a kapukhoz, a sokasággal együtt áldozni akar vala. Mikor azonban ezt meghallották az apostolok, Barnabás és Pál, köntösüket megszaggatván, a sokaság közé futamodának, kiáltván és ezt mondván: Férfiak, miért mívelitek ezeket? Mi is hozzátok hasonló természetű emberek vagyunk, és azt az örvendetes izenetet hirdetjük néktek, hogy e hiábavalóktól az élő Istenhez térjetek, ki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és minden azokban valókat: Ki az elmúlt időkben hagyta a pogányokat mind a maguk útján haladni: Jóllehet nem hagyta magát tanúbizonyság nélkül, mert jóltevőnk volt, adván mennyből esőket és termő időket nékünk, és betöltvén eledellel és örömmel a mi szívünket. És ezeket mondván, nagynehezen lecsendesíték a sokaságot, hogy nékik ne áldozzék. Jövének azonban Antiókhiából és Ikóniumból zsidók, és a sokaságot eláltatván, megkövezék Pált, és kivonszolák a városból, azt gondolván, hogy meghalt. De mikor körülvették őt a tanítványok, felkelvén, beméne a városba; és másnap Barnabással elméne Derbébe. (ApCsel 14, 8-20)

Pálban megvolt a sisu: hosszútűrés, állhatatosság, elhatározás, odaszánás, kitartás. Ő nagyon jó példa lehet előttünk.

Mit jelentsen a keresztény értelemben vett sisu a mindennapi hívő életünkben?

1. Tarts ki Krisztus követésében! (2 Tim. 3,10-17)
2. Tartsd a tekinteted Krisztuson! (Zsid. 12, 1-4.)
3. Légy bátor! (2 Tim. 4,14-18)

Ha eddig nem tettük, most tegyük meg: el kell kezdnünk sisuval élni! Nem számít mi történt a múltban, nézzünk és menjünk előre Krisztussal!

, , , , ,

Hozzászólás

Komáromi hétvége

Szeptember 16-18. között egy testi-lelki-szellemi feltöltődésen vehettek részt a budapesti és a győri gyülekezet tagjai. Helyszínt a gyönyörű Komárom szolgált, a három nap előadója Todd Daninburg volt.

m_todd

Dr. Todd Daningburg lelkipásztor, a Szabad Metodista Egyház Genesis Konferencia vezetője

Dr. Todd Daningburg lelkipásztor, a Szabad Metodista Egyház Genesis Konferencia felkent vezetője. A Roberts Wesley Főiskolán végzett, majd az Asbury Teológiai Szemináriumban doktorált. Todd a Szabad Metodista Valley Chapel vezető lelkipásztora New York állam Warsaw városában. Todd-dal érkezett lánya, Rachel is.

Az első előadáson az alábbi témáról beszélt Todd: Isten ígérete, hogy eléri a világot. Azt akarja Isten, hogy mindenki ismerje őt?

Bizonyíték a Bibliából:
– Ábrahám — Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. (1Mózes 12,3).
– Mózes — …bár enyém az egész föld. Papok királysága és szent nép lesztek (2Mózes 19,5b-6).
– Dicsőítés — Eljön minden nép, amelyet alkottál, leborulnak előtted, Uram, és tiszteletet adnak nevednek. (Zsoltárok 86,9).
– Próféták — Te pedig olyan népet hívsz, melyet nem is ismersz, és olyan népek futnak hozzád, amelyek nem ismertek: Istenedért, az Úrért, Izráel Szentjéért, aki dicsővé tesz téged. (Ézsaiás 55,5).
– Jézus – Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. (Márk 10,45)
– Szentlélek – Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. (ApCsel 1,8)

m_Komarom.jpg

Honnan jön a felhatalmazásunk, és miért fontos? Hogyan tegyünk tanítvánnyá másokat? Mit jelent a bemerítkezés? Mit tanítunk, és hogyan? Mit jelent számunkra Jézus ígérete, hogy velünk marad?

Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai: (1Péter 4,10)

A második előadáson előadónk a keresztény szolgálatról beszélt. A gyülekezet egy „test”, amiben minden résznek van feladata.

Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is… Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. (1Korinthus 12:12, 27)

Kérdések: Milyen akadályai vannak napjainkban annak, hogy laikusok szolgáljanak a gyülekezetben? Néhány lelkész túlértékeli a saját szerepét. Néhány laikus minimalizálja a saját szerepét a szolgálatban azzal, hogy „Én csak laikus vagyok.” Hogyan tudjunk leküzdeni az akadályokat?

m_calvin-miller

A harmadik előadás témája volt„Isten terve, hogy bevonja a világot”. Todd a lelki ajándékokról beszélt. Milyen korlátaink vagy követelményeink vannak, amikor döntünk, kinek kellene szolgálnia a gyülekezetben? Hogy képzelsz el egy lelkészt? Hogy képzelsz el egy laikust? Hogyan lehet őket másképpen látni? Hogyan szolgálsz a gyülekezetben? Hogyan tudod, hogy valamilyen munka vagy dolog nagyon fontos és érdemes neked?

„Isteni képességeket a Szent Lélek adott minden hívőnek Isten terve és kegyelme alapján, hogy Krisztus Teste épüljön.” (Bruce Bugbee: What You Do Best in the Body of Christ, 38. oldal)

Az ajándékok azért vannak, hogy szolgáljunk velük. A gyümölcs segít Krisztushoz hasonlóvá válni. Az ajándék gyümölcs nélkül értelmetlen. (1 Kor. 13)

Hogyan fedezhetem fel az ajándékaimat?
– Ima
– Tapasztalat
– Mások visszajelzései
– Lelki ajándékok leltára
– Lelki ajándékok

Előnyei:
– Segít, hogy mit kellene Isten akarata szerint csinálnunk
– Segít, hogy a szolgálatunk koncentrált legyen
– Lelki ajándékainkat használva tetteinkkel is dicsőítjük Istent
– Több gyümölcs és beteljesedés a szolgálatban
– Nagyobb egység a gyülekezetben
– Több bizalom Istenben (kevésebb büszkeség)
– Személyes és közösségi érettség és növekedés

m_haloikat

A negyedik tanításban arról hallhattunk, hogy Isten szándéka, hogy szolgálja a világot. Krisztusból indul ki a célunk. Krisztus az embert valamilyen szolgálatra hívja. A vezető szerepe, hogy felszerelje a hívőket. (A “felszerelni” egy orvosi kifejezés, “helyre rakni a törött kart”.)

Kihívások:
– Fogyasztói gondolkodásmód
– Kulturális kereszténység
– Hagyomány
– Irányítási vágy
– Felelősség hiánya
– Egészség – “Egyedül nem tudok vezetni egy egészséges gyülekezetet!”

A szolgálat eredménye a beteljesülés. A szolgálat eredménye megtanulni Istentől függeni és növekedni a folyamat során.

Visszajelzések a komáromi hétvégéről:

Urunk igazi feltöltődést szánt nekünk: mély üzenetekkel, elgondolkodtató tanításokkal, szeretetteljes, figyelmes közösséggel, örömteli pillanatokkal, jó hangulattal, csodálatos, időjárással, mely az utolsó nyárias hétvége volt 2016-ban. Rajta kívül köszönjük a szervezőknek, az előadónak, a tolmácsoknak, hogy egy áldásokban gazdag hétvégében részesülhettünk! Hálával, örömmel és felbátorodott szívvel tértünk haza és megújult erővel folytattuk az itthoni szolgálatot. (Judit)

Nagyon felüdítő volt a komáromi hétvége, hiszen nagyszerű volt közösségben lenni és Isten Igéjét tanulmányozni együtt. Todd tanításai nagyon ösztönzőek voltak és azóta is észben tartom azt, hogy milyen fontos, hogy tegyünk egymásért és a gyülekezetért. Megragadott az is, hogy olyan dolgokat tegyünk, amik örömmel töltenek el, hiszen Istennek is élő emberekre van szüksége. Ezek mellett nagyon jó volt a sok finom étel, a közös játékok és persze Larry társas játékai is feldobták a hangulatot. (Zsuzsi)

Számomra nagyon sokat jelentett Todd vasárnapi tanítása a szenvedésről. Emellett öröm volt, hogy közösségben lehettünk egymással a hétvégén, alkalom nyílt beszélgetésre olyanokkal is, akikkel ritkábban találkozunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy ott lehettem! (Kata)

Hozzászólás

Kiút a bánatból

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt a legközelebbi eseményünkre. Győrben és Budapesten is meghallgatható Eric és Kari Perry beszámolója.

A győri időpontok:

kiút a bánatbol_gyor.jpg

A budapesti időpont:

kiut-a-banatboljpeg

Minden eseményről naprakészen informálódhatsz a Facebookon, a Közhelybarátok csoportban. Ha még nem vagy a csoport tagja, és szeretnél, akkor csatlakozhatsz a Közhelybarátokhoz.

, ,

Hozzászólás

Nyári vendégek New Yorkból

Nyáron amerikai vendégeket köszönthettünk. Egy hét tagú csoport érkezett a Northgate Szabad Metodista Gyülekezetből, New York állam Batavia városából. Azért érkeztek, hogy Győrben a Gyermekotthonban szolgáljanak egy hétig Gerry és Kati McNamara, valamint lányaik vezetésével. Mielőtt azonban Győrbe utaztak volna, egy éjszakát Budapesten töltöttek és vasárnap délelőtt csatlakoztak a gyülekezet istentiszteletéhez.

A budapesti gyülekezet gulyással vendégelte meg őket. Két nagyon jó barátunk és munkatársunk, Ella és Zoli készítették az ételt bográcsban, mert nyílt tűzön főve a legjobb.

m_usa-team

Még több fotó Larry Winckles fotóalbumában található.

Júlia és Ildikó készítették elő a bevásárlást és Misi segítségével tisztították a zöldségeket vasárnap reggel, miközben Zoli már rakta a tüzet. Mire a Northgate vendégcsapat megérkezett, már csodálatos illat töltötte be a levegőt. Jake, az egyetlen zenész a csoportban csatlakozott Péterhez a dicsőítésben. Vern lelkipásztor pedig arról tanított, hogy Isten terve jobb a számunkra, mint amit mi emberként önzően kívánunk magunknak.

A Győrben töltött egy hétről Helen Boehm-Morelli vezetett naplót, mely angol nyelven olvasható. Két nagy csoda történt: a gyerekek együttműködők és jó kedvűen hallgatták a bibliai hősök történeteit. A másik, hogy Kata McNamara és egyik team tag karcolások nélkül megúszta azt a balszerencsés helyzetet, amikor egy üvegtábla a második emeletről épp két centivel mellettük ért földet, s ezer szilánkos darabra tört.

Az alábbi videó a csoport videós beszámolója (angol nyelven), akik Győrben, a Gyermekotthonban szolgáltak öt napon keresztül:

 

, ,

Hozzászólás

Kereszt-kérdések

Nyár elején új sorozatba kezdtünk. Az elmúlt tíz hét során a Szentírás Szövetség által kiadott Kereszt-kérdések (Christianity Explored Study Guide) munkafüzet alapján három olyan kérdést vizsgáltunk meg, ami a kereszténység lényegét jelenti.

keresztkerdesek.jpg

Ki volt Jézus? Miért jött? Mit jelent követni őt? Mindezt a Biblia egyik könyvének, Márk evangéliumának tükrében tettük. Miért éppen Márk evangéliumát vizsgáltuk?

Márk közeli munkatársa, tolmácsa volt annak a Péternek, aki Jézus egyik tanítványa volt, tehát mint szemtanú, teljes hitelességgel mesélt a történtekről. Pétert Kr.u. a hatvanas évek közepén kivégezték, Márk éppen Péter halála előtt, vagy röviddel halála után írta evangéliumát. Írásának konkrét célja volt. Azért írt, hogy pontosan megőrizze Péternek mint szemtanúnak a bizonyságtételét, azért, hogy elmondja az embereknek az örömhírt Jézusról. Márk evangéliuma nem pusztán egy véletlenszerű gyűjtemény Jézus életének eseményeiből és tanításaiból. Ellenkezőleg, gondosan válogatott történéseket ír le Jézus életéből, és tudatosan teszi ezeket meghatározott sorrendbe. Azt szeretné, hogy olvasói pontosan megértsék, kicsoda Jézus.

Márk azzal a döbbenetes állítással kezdi könyvét, hogy Jézus Krisztus „az Isten Fia”(Márk 1,1), azaz Jézus Isten, emberi formában.

Tíz héten át tanulmányoztuk Márk evangéliumát. Rengeteg kérdést tettünk fel, rengeteg választ kaptunk. Hétről hétre egyre jobban láthatóvá vált előttünk Jézus isteni ereje és hatalma. Abban, ahogyan tanított (Mk 1,21:22), ahogyan uralkodott a betegség felett (Mk 1,29-31), a természet erői felett (Mk 4,35-41), a halál felett (Mk 5,35-42), ahogyan megbocsátotta a bűnöket (Mk 2,1-12).

Megértettük, hogy a világ azért nem olyan, mint amilyennek lennie kellene, mert mi nem vagyunk olyanok, amilyennek lennünk kellene. Mindannyian fellázadtunk Isten ellen, a Biblia ezt nevezi „bűn”-nek. Jézus pedig azért jött, hogy megmentsen bennünket bűnünkből. Jézus készséggel és tudatosan vállalta a kereszthalált. Tudta, hogy ez az, amire szükség van. Ő vette magára Isten haragját és ítéletét, ami a mi bűnünkért járna. Amikor Jézus meghalt, a templom függönye a tetejétől az aljáig kettéhasadt. Ez azt jelképezi, hogy Jézus halála utat nyitott a bűnös ember számára Isten színe elé.

Megértettük, hogy jócselekedeteink nem tesznek minket elfogadhatóvá Isten számára. Ezek önmagukban nem oldják meg bűnünk problémáját. Isten egyedül Jézus halála következtében fogad el bennünket. Amikor arra nézünk, ami a kereszten történt, Istent látjuk, amint ingyen ajánlja nekünk a bocsánatát. Ezt soha nem tudjuk kiérdemelni vagy megszolgálni. Ez Isten kegyelme: úgy bánik velünk, ahogyan egyszerűen nem érdemeljük meg.

Megértettük a feltámadás csodáját és reménységét. Reményt ad, mert azt bizonyítja, hogy örök élet vár azokra, akik bizalommal elfogadják, amit Jézus értük tett a kereszten. Minden, amit Jézus ígért, be fog teljesedni…”, ahogyan megmondta nektek”.

Beszélgettünk arról is, mit jelent a keresztény élet a gyakorlatban, mit jelent Krisztus útján járni. Hiszen a keresztény élet olykor egyáltalán nem könnyű, de fontos tudni, hogy Isten választott ki minket (1 Péter 1,1-2), és hogy „élő reménységünk” van: a Menny biztos ígérete (1 Péter 1,3).

Fontos tudni, hogy bölcs emberekkel vegyük körül magunkat, akik segíteni tudnak nekünk Krisztus követésében a Menny felé vezető úton (Példabeszédek 13,20).

Péter azt mondja a keresztényeknek, hogy „egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek” (1 Péter 1,22). Anélkül a kölcsönös támogatás nélkül, amit a gyülekezetben, a közösségben adunk és kapunk, nehéz lenne kitartanunk a hit útján. Közösen imádkozva, közösen olvasva és értelmezve Isten Igéjét könnyebb felvenni a keresztünket, és követni Jézust.

A Szentlélek jelenléte pedig – akit Jézus önmaga helyett küldött nekünk, hogy mindig velünk legyen – vágyat és erőt ad, megmutatja nekünk, hogy miért érdemes így élnünk.

A sorozat végére megértettük: kereszténynek (Krisztus követőnek) lenni azt jelenti, hogy kapcsolatban vagyunk Istennel. Ezért örömhír „Jézus Krisztus evangéliuma”.

, , , , , , ,

Hozzászólás

Programok a Közhelyben (2016. szeptember-október)

Eltelt egy újabb nyár, reméljük, mindenkinek sikerült újult erővel belevágni a munkába, tanulásba! A tanév üteméhez igazodva kezdjük újra a programjainkat, melyre szeretettel várunk benneteket, ismerőseiteket, családtagjaitokat.

2016. szeptember 7-én, szerdán délelőtt 10:30-kor indult újra a Diridongó Zeneovi Donáth Zsuzsi nénivel. Ebben a tanévben is várjuk a kismamákat a 3 éven aluli csemetéikkel. A Temesvári Tünde által vezetett Baba-mama torna időpontjáról később tájékoztatjuk az érdeklődőket.

blog_helyreallas

Az Élet Kenyere Alapítvány ajánlásával

2016. szeptember 1-től a Helyreálló csoport csak keddenként tart összejövetelt.

2016. szeptember 12-én, hétfőn 11 és 15 óra között a Villányi út 44. alatti irodánkban Pál Sándor tart konzultációt munkaügyekben és szociális témákban. Előzetes jelentkezés nem szükséges. Szükség esetén írhattok Sándornak a pal.sandor.ede@gmail.com e-mail címen úgy, hogy ránk hivatkoztok.

2016. szeptember 13-án, kedden 11-től Női beszélgető csoport indul Mihályi Zsuzsa vezetésével a Közhelyben. Témája a Szeretetnyelvek. Várjuk a hölgyek jelentkezését.

2016. szeptember 13-án, kedden újra indul a Bibliaóra Tóth Péterrel. A helyszín változatlan, ám 18 órakor kezdődik az egyórás tanulmányozás.

2016. szeptember 18-án nem a Közhelyben tartjuk az istentiszteletet, hanem Komáromban.

2016. szeptember 21-én, szerdán délután 3-tól kezdődik újra az ingyenes angol tanfolyam az Újbudai Humánszolgáltató Központ földszinti termében (XI. Bogdánffy u. 7/d).

2016. október 15-én, szombaton délután 5-től 8-ig Kiút a bánatból  két igaz történet alapján avagy Ember tervez, Isten (valami jobbat) végez. Gyertek, töltsetek egy estét Eric és Kari Perry barátunkkal!

További programjaink szokásosan vasárnap délelőtt 10:30-tól a Szabad Metodista Gyülekezet istentiszteleti összejövetelei, ahová felekezettől függetlenül várjuk a Biblia iránt érdeklődőket (Villányi út 44. bejárat az Ábel J. u. sarkán).

Tervezzük az Életvezetési program alkalmait, például a konfliktuskezelés második részét. További részletek a honlapon lesznek olvashatók a www.eletkenyere.org címen vagy telefonon lehet érdeklődni s 06-1-787-2745 számon munkaidőben.

Megérkezett a Family magazin legújabb száma!

maiige

Ha szeretnéd, hogy legyen nálad Bibliaolvasó kalauz, akkor szeretettel ajánlom a Mai Igét vagy a Csendes perceket. Mindkettőből van még néhány példány, amelyekre lehet épp neked van szükséged.

A Közhely könyvtár könyvei között újdonságok is találhatók! Kölcsönözzétek, olvassátok, töltődjetek! Persze akik az újdonságokon túl is érdeklődnek a keresztény irodalom iránt, az alábbi témákban találnak olvasnivalókat könyvtárunkban:

Gyermekkönyvek
Kérdések, válaszok
Népszerű írók tanításai
Regények, elbeszélések
Győzelem füzetek
Lélektan, szolgálat
Alkalmazott teológia
Szótárak
Igemagyarázatok
Történelem
Hitvédelem
Bibliák
Család, párkapcsolat
Prédikációk, tanítások
Egyéb tudományterületek

Hozzászólás

%d blogger ezt kedveli: