Posts Tagged Virágvasárnap

Húsvét, a legfontosabb ünnep

A nagyhét elején a Názáreti Egyház budapesti gyülekezetével közösen ünnepeltük a Virágvasárnapot. Nem volt tanítás, hanem csak bizonyságtételek és zene. Remek módja a bizonyságtétel annak, hogy egy tag aktív legyen a gyülekezetben, a gyülekezet pedig élettelibb legyen. Jó volt együtt dicsérni az Urat, köszönjük mindenki közreműködését!

A közös istentiszteleti alkalmon együtt dicsértük az Urat

A közös istentiszteleti alkalmon együtt dicsértük az Urat

Nagyhét végkifejlete a Húsvét. Larry összehasonlította más ünnepekkel, legyenek azok nemzetiek vagy vallási ünnepek. Minden ünnep a történelem egy meghatározott eseményéről emlékezik meg, amely lezárult, sőt be van zárva az idő egy pontjába. A Húsvét azonban több ennél: az esemény nincs lezárva. Jézus feltámadt és ma is él! Ezzel adott nekünk reményt az örök életre és lehetőséget arra, hogy helyreállítsuk kapcsolatunkat Istennel. Halálával eltörölte bűnünket, így ami eddig lehetetlen volt, most Krisztussal lehetséges: elérhetjük Istent.

Az Úrvacsora és a tanítás után közösen ebédeltünk. Hálásak vagyunk érte Istennek és mindenkinek, aki segített a munkákban.

Az ünnepi asztal előkészítői

Az ünnepi asztal előkészítői

Még több kép, ill. angol nyelvű beszámoló olvasható közösségünkről, valamint a húsvétról Larry blogján.

Hírdetés

, , , , , , ,

Hozzászólás

Mindaz, aki vagyok….

Áldott, aki az Úr nevében jön!

Áldott, aki az Úr nevében jön!


Az időjárás ugyan nem vesz tudomást róla, de hamarosan itt a húsvét. Ezzel a vasárnappal, a virágvasárnappal kezdődik a szent hét, más néven nagyhét. Ezen a vasárnapon a világ számos gyülekezetében megemlékeznek erről az eseményről. Mindenhol másképp ünnepelnek: valahol virágokkal, valahol barkákkal, valahol pálmalevelekkel.
Larry tanítását Norbi tolmácsolta

Larry tanítását Norbi tolmácsolta


Mindenhol másképp, de ugyanazt ünneplik: Jézus dicsőséges, egyetlen királyi bevonulását Jeruzsálembe. Amikor az emberek ujjongva fogadták, felsőruháikat az útra terítették, gallyakat vágtak a fákról (János pálmaágakról ír), ezt szórták az útra Jézus szamarának lábai elé. Mindenfelől a “Hozsánna! Áldott, aki az Úr nevében jön!”– kiáltás hallatszott.
Nagybojt
A virágvasárnap egyben a 40 napos nagyböjt utolsó vasárnapja. Érdekes azonban, ha hamvazószerdától nagyszombatig összeadjuk a napokat, nem 40, hanem 46 napot számlálhatunk. Miért? A böjti időszak vasárnapjai ugyanis nem számítanak bele a nagyböjtbe!
Egy hét múlva, húsvét vasárnapjával kezdődik a pünkösd előtti 50 napos időszak, amely a húsvét utáni 7. vasárnappal végződik. Ezen a napon a kereszténység a Szentlélek kiáradását, az egyház születését ünnepli meg. Ennek az 50 napos időszaknak a vasárnapjai beleszámítanak a pünkösd idejébe, így tehát a nagyhét 40 napja (ami tulajdonképpen 46 nap) időben majdnem megegyezik a pünkösd 50 napjával.

Ezen a vasárnapon új sorozat indult gyülekezetünkben.
Három egymást követő vasárnap a jelmondatunk, mottónk elemzésével foglalkozunk majd.

Mindaz, aki vagyok, mindaz, amim van, mindaz, amire képes vagyok, Isten ajándéka, amit azért kaptam, hogy megvalósítsam szándékait a világban magamon keresztül.

Mindaz, aki vagyok, mindaz, amim van, mindaz, amire képes vagyok, Isten ajándéka, amit azért kaptam, hogy megvalósítsam szándékait a világban magamon keresztül.


“Mindaz, aki vagyok, mindaz, amim van, mindaz, amire képes vagyok, Isten ajándéka, amit azért kaptam, hogy megvalósítsam szándékait a világban magamon keresztül.”
Minden alkalommal meg fogjuk nézni, hogy a mottónk második feléhez hogyan viszonyul az első felének aznapi része.

Mindaz, aki vagyok….. Isten ajándéka.
De ki vagyok tulajdonképpen? Lehetek férfi, nő, magyar, amerikai, szőke, barna, kék vagy zöld szemű, de ezek csak külsőségek. A kérdés az, ki vagyok Jézus Krisztusban? A kérdés a keresztény identitásunkra vonatkozik.

Ki vagyok?

1.) Kegyelemből van üdvösségem a hit által
“Mert egyedül Isten kegyelme tette lehetővé, hogy a hitetek által üdvösségre jussatok. Ez nem a ti érdemetek, hanem Isten ajándéka! Nem a jó cselekedetek eredménye, hogy senki ne dicsekedhessen.” (Efezus 2,8-9)
2.) Örök életem van
“Mert Isten úgy szerette az embereket, hogy az egyszülött Fiát adta oda cserébe értük, hogy aki hisz a Fiában, az ne pusztuljon el, hanem örök életet kapjon.” (János3,16)
3.) Új teremtés vagyok
“Így hát, ha valaki Krisztussal egyesült, akkor új teremtménnyé lett! Ami benne régi volt, elmúlt, ő pedig minden tekintetben újjá lett!” (2 Korintus 5,17)
4.) Isten szeret engem
“Krisztussal együtt engem is keresztre feszítettek, és meghaltam, s így ettől kezdve már nem a saját régi életemet élem, hanem Krisztus él bennem! Ezt az életet, amelyet most testben élek, az Isten Fiába vetett hit által élem, aki annyira szeretett engem, hogy önmagát áldozatul adta értem.” (Galaták 2,20)
5.) Isten gyermeke vagyok
“Akik viszont befogadták — vagyis akik hisznek benne —, azoknak mind felhatalmazást és lehetőséget adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek.” (János 1,12)
6.) Kész vagyok elmondani, hogy reményem van
“Szívetekben Krisztust tiszteljétek, mint Uratokat! Mindig legyetek készek, hogy meg tudjatok felelni azoknak, akik azt kérdezik, miben reménykedtek!” (1 Péter 3,15)

Ezek Isten valós ígéretei a számunkra, de gyakran nem hisszük el ezeket teljesen, nem ezek alapján élünk.
“Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek: pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen.” (János 5,39-40)

Nem elég a Biblia olvasása! Az Írások Jézusról tesznek bizonyságot, az életünk pedig arról, hogy hiszünk-e igazán Jézusban, követjük-e Őt, engedelmeskedünk-e Neki?
Ám gondolatainkat sokszor még a régi sémák határozzák meg. Olyasmit beszélünk be magunknak, ami nem igaz, és elmerülünk az önsajnálatban. Ezeket a hazugságokat aztán megtanuljuk élvezni is, sőt kimondottan szeretjük, ha ezeket mások is megerősítik bennünk.

Nagyon fontos, hogy egészséges legyen a tudatunk, ami azt jelenti, hogy szilárd meggyőződések szerint éljük az életünket. Ezek a meggyőződések pedig a Bibliára alapozódjanak, ne az érzéseinkre! Azt kell igaznak tartanunk, amit a Biblia mond rólunk. A “Ki vagyok?”- kérdésre a Krisztusban kapott identitásunk alapján kell válaszolnunk.

De nem elég az egészséges tudat! Úgy is kell cselekednünk!
“Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat.” (Jakab 1,22)
Engedelmeskednünk is kell Isten Igéjének, bármilyen nehéznek is tűnik. Ezt a saját erőnkből nem tudjuk megtenni, csak ha a Szent Szellem működik bennünk, általunk.

Isten iránti engedelmességünk akkor lesz teljessé, ha úgy élünk, ahogy Jézus is élt. Azaz engedelmeskedünk az Atya akaratának, és elmondjuk másoknak is, mennyire szeret minket az Úr.
“…aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljessé lett az Isten szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy őbenne vagyunk. Aki azt mondja, hogy őbenne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt.” (1 János 2,5-6)

Tehát három fontos képességgel kell rendelkeznünk
a.) elmondani a saját történetünket
b.) elmondani Isten történetét
c.) ezáltal befolyásolni a világot

Elmondani saját történetünket azt jelenti, hogy elmeséljük, bizonyságot teszünk, hogy mit jelent az új identitásunk. Hogyan változott meg az életünk? Mi történt? Ez nagyon fontos része a tevékeny keresztény életnek.

Milyen egy bizonyságtétel?
– Milyen volt az életem, mielőtt megismertem Jézust?
– Hogyan hallottam Jézusról?
– Hogyan változott az életem, miután úgy döntöttem, követem Jézust?

A Bibliában is sok bizonyságtétel van. Van, amelyik mindössze egy mondat:
“Erre ő így válaszolt: “Hogy bűnös-e, nem tudom. Egyet tudok: bár vak voltam, most látok.”(János 9,25)
Pál apostolnak pedig sok részletes bizonyságtétele van. (Pl. Apcsel 22,1-21)

Van másfajta bizonyságtétel is: elmondani Isten történetét az életünkben.
– Hogyan működik ma Isten az életünkben?
– Mit tanulhatunk a Szentlélektől?
– Mit tanulhatunk a Bibliából?
A lényeg annak a bemutatása, hogy Isten élő, tevékeny módon vesz részt az életünkben.

De nemcsak meghatározott alkalmakkor kell bizonyságot tenni. El kell mondani a világban, sőt meg is kell élni, és ezáltal befolyásolni, jobbá tenni a világot.
“Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában.” (Jakab 2,17)
Fontos, hogy életünk, szavaink mindig tükrözzék, hogy Jézussal élünk. Ez azért kell, hogy megvalósuljanak szándékai a világban rajtunk keresztül. Az Ő szándéka pedig az, hogy helyreállítsa a tökéletes békét, a shalom-ot.

Isten Orszaga

Egy megsérült világban élünk, de reménységünk van, hogy a mennybe jutunk. A jelenlegi és a jövőbeli életünket egy szellemi híd köti össze, amelyen keresztül bejuthatunk Isten Országába. Szellemi hidunk, hitünk alapja a Biblia. Ezekre az alapokra épülnek az oszlopok, a doktrinák: Mit hiszünk Jézusról? Hogyan élünk? Hogyan működik a gyülekezet?
A tartóoszlopokra épül a teljes Egyház, aminek megjelenési formája a helyi gyülekezet.
Az Egyház a hídnak az a része, ami összeköti a sérült világot a menny reményével.

Az Egyház funkciója, hogy választ találjon az emberiség három legnagyobb vágyára:
– transzcendentális vágy Isten után
– vágy a közösségre
– vágy az élet céljának megtalálására

Hogyan segít az Egyház ebben?
– Segít kapcsolatba kerülni Istennel (istentiszteletek, bibliaolvasó körök stb.)
– A gyülekezeti közösség kielégíti a közösség utáni vágyat
– Ahogyan kapcsolatba kerülünk Istennel és a gyülekezettel, megtaláljuk életünk értelmét.

Az emberek be tudnak lépni Isten Országába, ha megtalálják a kapcsolatokat. Hiszen Isten Országa már itt van, de még sincs itt teljes valóságában.

Mi a mi részünk ebben? Hogyan kapcsolódik Isten univerzális tervéhez a mi életünk?
Életünket úgy kell élni, hogy segítsünk másoknak helyreállítani a kapcsolatot Istennel.
Ehhez magunkban kell növeszteni a
– hit
– szeretet
– áhitat
– bizonyságtétel
– tanítványság
– megszentelődés
– sáfárság
képességét.
Ennek eszköze lehet egy 30 napos kihívás, amit ha sikerrel teljesítünk, egész életre kiterjedő kihívássá fejlődhet. A kihívások teljesítése közben pedig folyamatosan fejlődik az állandó, élő kapcsolatunk Jézus Krisztussal.

Növekednünk kell a közösségi életünkben, szokásainkban is:
– istentisztelet
– szentségek
– tagság
– szeretet
– szolgálat
– kötelezettség
– sáfárság
Ne csak menjünk a gyülekezetbe! Legyünk mi a gyülekezet!

Mindaz, aki vagyok….Isten ajándéka.
Ki vagyok?!
Ha szeretem Jézust, követem parancsolatait.
“Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat” (János 14,15)
Ha szeretem Istent, átadom magam neki, hogy megvalósulhassanak szándékai a világban magamon keresztül.

Vendégeink (Peter és Marvin) sokat filmeztek

Vendégeink (Peter és Marvin) sokat filmeztek


Mindig van mit énekelni

Mindig van mit énekelni

, , , , , , , , , , ,

1 hozzászólás

Virágvasárnap – Palm Sunday

A virágvasárnap a nagyhét első, húsvét (páska) előtti vasárnapja. Eseményeit mind a négy evangélium megörökítette: ekkor vonult be Jézus szamárháton Jeuzsálembe. Előtte Betániában, feltámasztott barátjának házában szállt meg és onnan indult a béke városába a páskaünnepre, tudva, hogy ki fogják végezni. Vettem a bátorságot, és összeszerkesztettem a négy leírást úgy, hogy egy részlet se maradjon ki, de az események sorrendje is megmaradjon. Következzen Jézus jeruzsálemi bevonulásának története a Máté 21,1-11, a Márk 11,1-11, a Lukács 19, 28-44 és a János 12, 12-19, valamint a Zakariás 9,9 alapján!

Amikor Jeruzsálemhez közeledtek, Betfage és Betánia közelében ahhoz a hegyhez értek, amelyet az Olajfák-hegyének hívnak. Jézus ott előreküldte két tanítványát ezzel a megbízatással: “Menjetek a szemközti faluba! Mindjárt amikor beértek, találtok ott egy megkötött szamarat a csikójával, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el és vezessétek ide! Ha valaki megkérdezné tőletek: Miért oldjátok el? -, így feleljetek: Szüksége van rá az Úrnak (urának). Akkor rögtön elengedi. A két tanítvány elment, s úgy talált mindent, ahogy mondta nekik: megtalálták a szamárcsikót, kint az úton egy kapuhoz kötve. Eloldották. Az ott ácsorogók között volt a szamarak gazdája is, aki megkérdezte: “Miért oldjátok el a szamarat?” Úgy válaszoltak, ahogy Jézus meghagyta nekik: “Szüksége van rá az Úrnak.” Erre elengedték őket. Jézushoz vezették a szamarat és csikóját, ráterítették köntösüket, majd felültették rá Jézust. Ez azért történt, hogy beteljesedjék a próféta szava: Mondjátok meg Sion leányának: Ne félj! Nézd, királyod jön hozzád, szerényen, szamárháton, a nőstény teherhordó állat csikóján. Tanítványai először nem értették, de amikor Jézus megdicsőült, ráeszméltek, hogy ami történt vele, azt megírták róla:

Ujjongj nagyon, Sion leánya! Zengj öröméneket Jeruzsálem leánya! Nézd, közeleg királyod: igaz és szabadító ő, alázatos, szamáron jő, szamár hátán, nőstényszamárnak csikóján. (Zakariás 9,9)


Áldott, aki az Úr nevében jön!

Az ünnepre felzarándokolt tömérdek nép hírét vette, hogy Jézus Jeruzsálembe érkezik. Amikor elvonult, a nép közül sokan eléje terítették ruhájukat az útra, mások pálmaágakat és más lombos ágakat tördeltek a fákról, és eléje szórták. Már közel jártak az Olajfák-hegyének lejtőjéhez. Egyszerre a nagy sereg tanítvány hangosan áldani kezdte örömében az Istent a sok csodáért, amelynek szemtanúja volt. Az eléje kivonuló és az utána tóduló tömeg így kiáltozott: “Hozsanna Dávid fiának! Áldott, aki az Úr nevében jön, Izrael királya! Áldott atyánknak, Dávidnak közelgő országa! Békesség a mennyben és dicsőség a magasságban!” A tömegből néhány farizeus azt mondta neki: “Mester, hallgattasd el tanítványaidat!” “Mondom nektek – felelte -, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak megszólalni.”

S a nép, amely ott volt, amikor Lázárt előhívta a sírból és feltámasztotta a halálból, tanúságot tett mellette. Azért is vonult ki eléje a tömérdek nép, mert hallották, hogy ezt a csodát művelte. A farizeusok ellenben szemére vetették egymásnak: “Lám, nem mentetek semmire. Nézzétek, az egész világ követi.”

Amikor közelebb érve megpillantotta a várost, megsiratta. “Bárcsak te is felismernéd – mondta – legalább ezen a napon, ami békességedre volna. De el van rejtve szemed elől. Jönnek napok, amikor sánccal vesz körül ellenséged, bekerít és mindenfelől ostromol. Eltipornak gyermekeiddel együtt, akik falaid közt élnek, és nem hagynak benned követ kövön, mert nem ismerted fel látogatásod idejét.”

Amikor beért Jeruzsálembe, az egész város izgalomba jött. “Ki ez?” – kérdezgették. “Ez Jézus, a próféta, a galileai Názáretből” – felelte a nép.

Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel ti örökkévaló ajtók; hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya! Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek Ura, ő a dicsőség királya. (Zsoltárok 24, 7-10)

Jézus jeruzsálemi bevonulásának prófétikus jelentősége van

Két dolog miatt különleges a Virágvasárnap. Az evagéliumokban ez az egyetlen eset, ahol Jézus tényleg királyi tiszteletben részesül, és valóban úgy fogadja őt a nép, mint messiás királyt, mint felszabadító győztes hadvezért. A pompát a szamár szerepe ellensúlyozza. Így mutatja meg Jézus, hogy ő nem olyan, mint a népek uralkodói. A másik különlegesség, hogy ez az egyetlen esemény, amit a bibliai próféciák alapján pontosan ki lehetett számítani előre! Hosszú lenne erről írni, aki szeretne részletesebben utánajárni, annak ajánlom ezt a linket, vagy Bill Randolph, Útmutató a bibliai próféciák megértéséhez (Evangéliumi Kiadó, 1984.) című könyvecskéjét. (Pár ábrát azért közlök belőle, remélem nem orrolnak meg érte.)

Larry tanított arról, hogy az ünneplő tömeg éljenzése mögött téves, Jézussal szemben támasztott várakozások is voltak. Arra számítottak, hogy felkent uralkodó azonnal véget vet a római megszállásnak és Izrael politikailag független királyság lesz, mint hajdan, Salamon idejében.

James Ensor: Jézus bevonulása Brüsszelbe. Jézus alakja alig kivehető, a festmény főszereplői az ünneplők: politikusok, művészek, közszereplők. Lényeg a show.


Jézus azonban a nép szívét akarta felszabadítani. A politikai értelemben vett királyság még nem volt napirenden. Ő először az egyének hitét állítja helyre, majd miután visszavezette a szíveket Istenhez, elkezdi földi uralkodását is. A türelmetlen tömeg ezt nem értette meg, sőt még a tanítványok sem. Nem is akarták megérteni, saját elképzeléseik voltak. Csalódottá is váltak, amikor látták, hogy Jézust elitélték, Pilátus pedig továbbra is uralmon maradt.

Hiába várták, a mesterlövész nem szedte le Pilátust...


Jézus bevonulásával és áldozatával prófétikus víziót adott a mennyek királyságáról: a helyreállítás elkezdődött! Mindenki örökkévaló páskabáránya megérkezett és kész arra, hogy ártatlan életét mindenkiért odaadja! Ő a tökéletes áldozat: Isten báránya! így menti meg a népet, nem hadsereggel.

Virágvasárnapon megemlékezünk arról is, hogy nem a saját elképzeléseink szerinti messiásokat kell éltetnünk, hanem a valódi Jézust, aki életünket belülről tudja megváltoztatni. Engedjük be őt szívünkbe, had vonuljon be a király! Ünnepeljük őt, ahogy a tanítványok és az ünnepi zarándokok tették!

Éva és Ákos születésnapját is ünnepeltük vasárnap

,

Hozzászólás

%d blogger ezt szereti: