Posts Tagged Kispróféták

Kispróféták: Malakiás

Norbi_mal2

Ezen a vasárnapon befejeződött a kisprófétákról szóló sorozatunk. Norbi Malakiásról tanított, aki a kispróféták működésének időrendjében az utolsóként fellépő volt.
Neve a pápaválasztás kapcsán gyakran előkerült, mert az ő listája azt jövendölte, hogy az utolsó pápa egy Péter nevű lesz. Ez a Malakiás azonban egy középkori ír szerzetes volt, nem azonos a kispróféta Malakiással.

Malakiás próféta könyve, Prophet Malachi

Malakiás próféta könyve, Prophet Malachi

A kisprófétáról nem tudjuk pontosan, ki volt. Még a pontos nevét sem ismerjük. A Malakiás szó azt jelenti: Az Úr Követe. De az Ószövetség idején minden prófétát az Úr Küldöttének hívtak. Volt saját, megkülönböztető neve? Nem tudjuk.

Az is kérdés, mikor írta a könyvét? Ehhez meg kell vizsgálni, miről ír, illetve miről nem ír.
Nem ír arról például, hogy helyre kellene állítani a lerombolt jeruzsálemi templomot, tehát a templom már felépült, azaz biztos, hogy Kr.e. 516 után után élt. Könyvében ugyanazokról a bűnökről prédikál (bálványimádás, tized nem fizetése), amelyekről a babiloni fogságból hazatérő Esdrás és Nehémiás, tehát valószínűleg az ő kortársuk volt, vagy közvetlenül előttük tevékenykedett.

Könyvének első részében kemény hangon ostorozza a népet, amely elfordult Istentől, sőt becsapja Istent. Vádjai a papokat sem kímélik.

„A gyermekek tisztelik apjukat, és a szolgák is urukat. Hiszen Atyátok vagyok, miért nem tiszteltek engem? Hiszen én vagyok Uratok, miért nem féltek és becsültök?” — az Örökkévaló, a Seregek Ura kérdezi ezt tőletek, ti papok, akik kevésre becsülitek őt. Ti pedig azt kérdezitek tőle: „De hát miért mondod, hogy kevésre becsülünk téged?”
„Mert tisztátalan áldozatokat tesztek az oltáromra!” — feleli ő. „De mivel tettük tisztátalanná?” — kérdezitek erre.
„Azzal, hogy szerintetek az Örökkévaló oltárát nem kell komolyan venni. Hiszen vak állatokat hoztok áldozatul, és azt gondoljátok, hogy ez a hiba nem számít. Vagy, amikor sánta és beteg állatokat hoztok, szerintetek az sem számít? Vigyétek csak az ilyet ajándékul a kormányzónak! Majd meglátjátok, szívesen fogadja-e, és jó szívvel tekint-e rátok!” — feleli az Örökkévaló, a Seregek Ura.
„Hasonlóképpen, próbáljátok csak megnyerni Isten jóindulatát, ha ilyen satnya és hibás áldozatokat hoztok elé! Mit gondoltok, szívesen fogadja-e?” — kérdezi tőletek az Örökkévaló, a Seregek Ura.” (Malakiás 1,6-9)

A törvény szerint ugyanis a legjobb állatot, a legnagyobb kincset kell Istennek adni.
Bennünket is megkísérthet a gondolat: “Jó lesz Istennek ez is!” A maradék is, a legkevésbé jó is. Ha adományt adunk, sokszor akkor is a maradékot adjuk: a törött lábú babát, a hiányos társasjátékot. Mi mit szólnánk hozzá, ha ilyet kapnánk? Amikor másnak adunk, ez olyan, mintha Istennek adnánk. Istennek ne a maradékot adjuk: a maradék időnket, a maradék erőnket. Bibliaolvasásra ne csak azt az időt szájuk, amit már másra nem tudunk fordítani. Imádkozni ne csak akkor kezdjünk, amikor már nagy a baj!
Istennek a legjobbat adjuk! Csak a legjobb méltó Istenhez!
Ha szántunk rá elég időt és megismertük Őt, ha hiszünk ígéreteiben, ha szeretjük Őt, akkor a legnagyobb áldozatot is meg tudjuk hozni Neki.
Szánd oda magad Istennek! De ha nem ismered, ezt sosem fogod megtenni. Minél inkább megismered, annál többet át fogsz adni magadból. És minél többet átadsz magadból annál jobban meg fogod ismerni.

A könyv második fejezete a hűtlenségről szól szellemi és fizikai értelemben egyaránt. Ebben az időben ugyanis nagyon gyakori volt, hogy a zsidó férfiak elhagyták idősödő feleségüket fiatal, de pogány nők miatt. Volt ebben anyagi megfontolás is, ugyanis a babiloni fogságból hazatérő szegény zsidó férfiak házasság révén szerettek volna bekerülni a gazdag, de bálványimádó helyi arisztokrácia köreibe. A vagyonosodás vágya miatt még házasságukat is feláldozták. Nemcsak az egyszerű emberek, de a papok, léviták között is általánossá vált a válás.

“…az Örökkévaló tanúja volt, hogy szövetséget kötöttetek a feleségetekkel: amikor ifjúságotok idején összeházasodtatok. De tanúja annak is, hogy hűtlen lettél feleségedhez, aki szövetséges társad! Megtörted a szövetséget, amely vele összekötött. Vajon nem Isten tett téged eggyé a feleségeddel? Vajon nem Isten teremtett mindkettőtöket? Nem ő éltet benneteket? És miért tett Isten eggyé benneteket? Azért, hogy gyermekeitek szülessenek, akik őhozzá tartoznak! Vigyázzatok hát magatokra, és őrizkedjetek attól, hogy bármelyikőtök is hűtlen legyen a feleségéhez, akivel ifjúkorában összeházasodott! Mert azt mondja az Örökkévaló, Izráel Istene: „Gyűlölöm a válást, és gyűlölöm, amikor a férfi erőszakosan és kegyetlenül bánik a családjával!” — mondja az Örökkévaló, a Seregek Ura.
Vigyázzatok hát magatokra, és egyikőtök se legyen hűtlen a feleségéhez!”(Malakiás 2,14-16)

Isten arra tanít, hogy kapcsolatainkat ne a gazdasági helyzet határozza meg. Lehet, hogy gazdagabbak leszünk, de életünk üressé válik. A házassági problémák megoldása nem a hűtlenség, hanem a közös pontok keresése. Ráadásul az elhagyott nők élete teljesen lehetetlenné vált, mivel nem volt, aki eltartsa őket. Jobb híján a prostitúció várt rájuk.

“Elege van az Örökkévalónak abból, ahogyan beszéltek! Azt kérdezitek: „Miért?” Azért, mert azt mondjátok: „Az Örökkévaló szemében a gonosztevő is jó, és az Örökkévaló kedvét leli benne.” Vagy ezt: „Ugyan, hol van az igazságos Isten? — Úgyse tesz ő semmit!” (Malakiás 2,17)

Fárasztjuk Istent a kifogásainkkal. Önmentegető imáink is terhére vannak. Valljuk be, ha valamit elrontottunk! A magyarázkodás nem fog minket előbbre vinni. Ismerjük be Isten előtt a hibáinkat! Itt kezdődik a megtérés.

A könyv harmadik részében a próféta ötvösként mutatja be Istent.

“…olyan ő, mint az ötvös kohójának tüze, mint a ruhamosó üstjében a forró lúg! Olyan, mint az ötvösmester, aki megtisztítja ezüstjét! Bizony, tűzzel tisztítja Lévi fiait, mint ahogyan az ezüstből kitisztítják a salakot. Kifényesíti őket, mint az aranyat és az ezüstöt.” (Malakiás 3,2-3)

Az ötvösnek megfelelő minőségű, megfelelő tisztaságú anyaggal kell dolgoznia. A tisztítási eljárás a hevítés, amelynek során a nemesfémből kiválik a szennyezőanyag.
Az Úr az ötvös. Mi vagyunk az alapanyag. Minél több a nehézség az életünkben, annál nagyobb az esélyünk a tisztulásra.
Van, hogy újra és újra megismétlődnek életünkben olyan helyzetek, amelyeket nem tudtunk megoldani, amikből nem tanultunk. Miért? Hogy tisztuljunk! Ha le akarjuk rövidíteni a tisztulási folyamat szenvedéseit, adjuk át magunkat Istennek! Engedjük el álmainkat is, ha ez kell a tisztuláshoz! vegyük tudomásul, hogy nem kaphatunk meg mindent, amit akarunk, de megkapunk mindent, amire szükségünk van. Ennek felismeréséhez kell az igazi hit Jézus Krisztusban!
Rá kell bíznunk magunkat Istenre, mert mindenünket Tőle kaptuk. Bíznunk kell az Ő gondoskodásában, mert Ő azt adja, ami nekünk kell.
De mi sokszor azzal foglalkozunk, hogy miért van a másiknak, nekünk meg nincs.

„Azt mondtátok magatok között: »Semmi hasznunk belőle, ha Istent tiszteljük és szolgáljuk. Hiába engedelmeskedünk parancsolatainak, hiába járunk alázatosan és bűneink miatt gyászolva az Örökkévaló, a Seregek Ura előtt — semmit nem használ! Sőt, azt látjuk, hogy a büszkék és a gonosztevők boldogulnak. Még amikor próbára teszik Isten türelmét, akkor is megússzák a büntetést.«” (Malakiás 3,15)

Ne törődjünk mással, mi kövessük Istent!
Tegyük próbára Őt! Kezdjünk el bízni benne! Adakozzunk, tegyük meg, amit Jézus mond! Szeressük a szerethetetlent, bocsássuk meg a megbocsáthatatlant! Legyünk hálásak azért is, ha a másik kapott valamit!
Félünk próbára tenni Istent, mert mi történik akkor, ha Isten mégsem áll mellettünk? Mi van, ha egyedül maradunk?
És mi van, ha Isten tényleg átformál minket? Akkor jobban kell felelősséget vállalni magunkért, el kell engednünk múltbéli sérelmeinket, amiket olyan szívesen dédelgetünk. Le kell bontanunk azokat a falakat, amelyekkel körbevettük és védelmeztük magunkat.
Meg merjük tenni?!

A könyv befejező része a reménység ígérete.

„Mert eljön az a nap, lángoló, mint a tüzes kemence. Akkor minden büszke és gonosztevő olyan lesz, mint a szalma, és az a nap úgy elégeti őket, hogy nem marad sem gyökerük, sem águk — mondja az Örökkévaló, a Seregek Ura. —
De számotokra, akik tisztelitek és félitek nevemet, az a nap olyan lesz, mint a hajnal. Felkel az Igazságosság Napja, és gyógyulást találtok szárnyai alatt. Akkor ugrándozva örvendeztek, mint a borjak, amikor kiengedik őket a karámból[a] a legelőre.” (Malakiás 4,1-2)

Milyen jó lesz majd az igazaknak! Hiszen a mennyben már minden készen áll számunkra. A próféták látják ezt, ők látják a jövőt. Krisztus műve kész, mi gyógyultak, teljesek vagyunk, megvalósul a shalom. Ha ebből az isteni perspektívából nézzük a mostani életünket, akkor teljesen mindegy, hogy szegények vagy gazdagok vagyunk. Odaát már mindenünk megvan, nem számít, hogy ebben a röpke földi életünkben mink van.

Malakiás próféta könyve

Malakiás próféta könyve


Malakiás, az utolsónak megszólaló kispróféta a reménység ígéretével zárja könyvét. A következő 400 évben Isten nem szól népéhez. 400 éves csönd következik.

Ildii_mal3

Készült Péterrel egy riport az Ízeltlábú barátaink című fotókiállítása kapcsán, amelyben a Közhelyről is beszél:

Hírdetés

, , , , , , ,

Hozzászólás

Az Úr az én világosságom! (Mikeás)

Péter tanított Mikeás próféta életéről és üzeneteiről

Péter tanított Mikeás próféta életéről és üzeneteiről

Mikeás kispróféta Ámosz és Hóseás kortársa volt. Akárcsak Hóseás, ő is az életével tanított. Az egyik első olyan próféta volt, aki kijelentést kapott Istentől, hogy Jeruzsálem el fog pusztulni. Ettől annyira megdöbbent, hogy ruha nélkül, jajveszékelve járkált az utcákon. Híre még a királyhoz, Ezékiáshoz is eljutott, aki annyira komolyan vette a próféciát, hogy elfordult bűneitől, és egy vallásos megújulás vette kezdetét az országban. Isten pedig megbocsátott, az ítélet elmaradt.

Mikeás próféta könyve (Prophet Micah)

Mikeás próféta könyve (Prophet Micah)

Száz évvel később Jeremiás próféta ugyanezt prédikálta Jojakim királynak, mint Mikeás Ezékiásnak, de őt meg akarták ölni próféciája miatt. Ő azonban így védekezett:
“De tudjátok meg, hogy ha megöltök, akkor ártatlan vér szárad a kezeteken, ezen a városon, és annak lakóin, mert engem valóban az Örökkévaló küldött hozzátok, hogy üzenetét átadjam, pontosan úgy, ahogy hallottátok!” (Jeremiás 26,15)
“Akkor a vezetők határoztak, és a néppel együtt ezt válaszolták a papoknak és a prófétáknak: „Ártatlan ez az ember! Nem ítéljük halálra, mert valóban Istenünk, az Örökkévaló nevében szólt hozzánk.”(Jeremiás 26,16)
Jeremiás életben maradt, de kortársát, Uriást a király kivégeztette. És Jeruzsálem pusztulása már Jeremiás életében bekövetkezett.

Mikeás azonban prófétált, betöltötte Isten szelleme, és szembesítette az embereket bűneikkel. Nem is volt népszerű, nem úgy, mint azok a próféták, akik pénzért azt jövendölték, amit az emberek hallani szerettek volna. Sőt, gondolatai olyan súlyúak, hogy még az Újszövetségben is sok helyen megjelennek.

Mikeás az Újszövetségben

Mikeás az Újszövetségben

Mikeás az Újszövetségben

Mikeás az Újszövetségben

Isten azonban nem leli örömét a büntetésben.
Mikeás könyve végén dicsőítő éneket zeng a könyörülő, a megbocsátó Istenről.

Mikeás 7,18-19

Isten nem szereti a büntetést. Folyamatosan küldi a prófétákat, hogy figyelmeztessék az embereket a megtérésre. Isten szeretne megkegyelmezni. Felajánl egy új, tiszta életet. Ez az igazi megbocsátás, amikor többé már nem emlegeti fel a bűnöket.

Ne várassuk Istent! Vigyük elé bűneinket! Nincs olyan nagy bűn, aminél ne lenne még nagyobb kegyelem! Akinek sok bűnét bocsátja meg Isten, azt nagyon szereti.

Mikeás könyvének egyik alapüzenete a következő:

Mikeás 6,8

Minden megtérés itt kezdődik: az ember elismeri, hogy Isten az ura, gondolatainak középpontja. Megalázza magát előtte, Ő pedig felemeli magához a megtérő embert.

Mikeás 7,7-8

Bármi vesz körül, nekünk az Úr a világosságunk! Nincs az a sötétség, amin Isten világossága ne tudna átjönni. Ha úgy érezzük, rosszul mennek dolgaink, lehúz minket a bűnös világ, mindig gondoljunk erre!

Mikeás, ahogy Sofóniás is, többször utal a maradékra. Legyünk mi a maradék, hiszen csak rajtunk múlik!
Aki az Úr nevét segítségül hívja, megmenekül!

Mikeás próféta könyve, Prophet Mikah

Mikeás próféta könyve, Prophet Mikah

A tanítás után azokat ünnepeltük, akik március hónapban születtek.

Kriszta képviselte a szülinaposokat

Kriszta képviselte a szülinaposokat

, , , , ,

Hozzászólás

Isten elől nem bújhatsz el! (Ámosz)

Gerry McNamara a Közhelyen tanított

Gerry McNamara a Közhelyen tanított


Láttam az Urat, amint az oltár mellett állt, és ezt mondta: „Sújts le az oszlopfőre, hogy még az alap is megremegjen! Döntsd rá az egész házat a benne lévők fejére! Akik életben maradnak, azokat fegyverrel ölöm meg. Egy sem fog elszaladni, senki sem menekülhet! Ha leásnak, erőszakkal betörnek a Seolba, onnan is előhúzom őket. Ha felkapaszkodnak az égbe, onnan is lerántom őket. Ha a Kármel tetején rejtőznek el, ott is megtalálom, és megragadom őket. Ha a tenger mélyén bújnak el, hogy ne lássam őket, ott is parancsolok a kígyónak, hogy marja meg őket. Ha ellenségeik fogságba hurcolják őket, ott is parancsolok a fegyvernek, hogy ölje meg őket. Bizony szemmel tartom népemet, de nem a javukra, hanem a vesztükre! (Ámosz 9,1-4)

Első hallásra, első olvasásra bizony elég kemény szavak ezek. Ez a mi szerető Istenünk? Vadászik ránk? Meg akar ölni minket? Ahhoz, hogy megértsük a próféta szavait, ismernünk kell az összefüggéseket, a történelmi hátteret.


Ámos (Ámósz) próféta könyve, Prophet Amos

Ámos (Ámósz) próféta könyve, Prophet Amos

Ámosz Kr. e. 762-ben kapott elhívást az Úrtól. Nem “főállású” próféta volt, juhokkal foglalkozott és fügefákat gondozott. Az emberek ekkor jólétben éltek mindkét királyságban, mindenük megvolt, gazdagságukban azonban elfordultak Istentől. Nem volt fontos számukra az Úrral való kapcsolat, ezért Ő nagyon megharagudott rájuk. Elküldte Ámoszt, hogy figyelmeztesse őket. De nem hallgattak rá. Isten azt üzente az embereknek, hogy a büntetés elől sehova sem tudnak majd elbújni. Szinte vadászni fog rájuk.

Ahogy az amerikai rendőrség 1962. július 11-e óta vadászik arra a három férfire, akik ezen a napon megszöktek a szigorúan őrzött Alcatrazból, ahonnan még soha senkinek nem sikerült megszöknie. Amíg nem találják meg őket, állandóan vadásznak rájuk, még akkor is, ha aggastyánok lettek azóta.

Isten elől sem lehet elbújni. Pedig sokszor próbálunk elfutni, elmenekülni a felelősség elől. Számos férfi elhagyja a családját, a gyermekeit, elmenekül a nehézségek elől az alkohol és a drogok világába. Valójában azonban saját börtönükben ülnek, függőségeik rácsai között. El akarunk futni a problémáink elől, ahelyett, hogy megfordulnánk és szembenéznénk velük. Amikor rendben mennek a dolgaink, elfordulunk Istentől, azt gondolva, megvan mindenünk, ezért nincs szüksérünk Rá. Aztán ha történik valami rossz, azonnal Tőle kérünk segítséget, cserébe mindent megígérünk. Majd, amikor megoldódik a problémánk, újra elfordulunk Tőle.

Ámosz 3000 évvel ezelőtt speciális fügéket gondozott. Még éretlen állapotukban megszúrta egyenként a gyümölcsöket egy hegyes szerszámmal, hogy azok később sokkal kerekebbre, finomabbra érjenek. Lehet, hogy nekünk is erre van szükségünk? Hogy valaki megbökjön: fordulj el bűneidtől, és fordulj Istenhez! Ámosz gazdálkodó ember volt, megértette, hogy vigyáznia kell az állatokra és a rábízott fügefákra. Időt kell velük tölteni, meg kell őket bökni. Téged is megbök időnként Isten, hogy fordulj el a bűneidtől? Hisz nincs olyan hely, ahova el tudnál bújni előle. Isten lát minket, látja a szívünket, a lelkünket. Szeret minket. Bökése is szeretetből van, azért teszi, mert abban a pillanatban éppen erre van a legnagyobb szükségünk. Isten tanít minket a felelősség vállalására, arra, hogy forduljunk el bűneinktől, forduljunk felé, ne meneküljünk szeretete elől.

Ámosz tudta, hogy Isten meg fogja büntetni az embereket, azért, hogy megtérjenek, meglássák bűneiket, és visszaforduljanak felé. Az emberek pedig nem figyeltek a prófétára, csak a saját meggazdagodásukkal foglalkoztak, ugyanúgy, mint a ma embere. Hányan fordulnak ma Isten felé? Imádkozzunk az emberekért, egész népünkért, hiszen nem tudunk elmenekülni az egyetlen Isten elől! Ez Ámosz üzenete a ma emberének.

Ámós Próféta könyve, Ámósz prófétakönyve, Ámosz próféta könyve

Ámós Próféta könyve, Ámósz prófétakönyve, Ámosz próféta könyve

Gerry tolmácsa lánya, Zsuzsa volt

Gerry tolmácsa lánya, Zsuzsa volt

, , , , , ,

Hozzászólás

Abdiás, Habakuk, Sofóniás

Sofóniás próféta könyve 3,12

Sofóniás próféta könyve 3,12


Péter három olyan kisprófétáról tanított, akik nagyjából azonos időben éltek, miután az északi királyságot (Izraelt) megszállta és fogságba hurcolta Asszíria. A déli királyság (Júda) ekkor még létezett. Hamarosan az Asszír birodalom is elbukott egy hasonlóan kegyetlen nép, a babiloniak támadásától. Ilyen történelmi helyzetben állandó fenyegetettségben élt Júda, de királyai nem törődtek ezzel. Akadt ugyan néhány uralkodó, aki felismerte, hogy csak Isten útját járva lehet jó király, mint például Ezékiás, de utódai újra meg újra letértek erről az útról.

Ezékiás tudott Istenhez fordulni, és az Úr meg is erősítette ezért, még nagy betegségéből is kigyógyította. Halála után azonban fia, Manassé a bálványimádás útjára tért. Isten templomában emelt oltárokat az idegen bálványoknak. Jövendőmondókat tartott, halottidézőket, saját, elsőszülött fiát idegen istennek, Moloknak áldozta. Üldözte azokat, akik hűek maradtak Istenhez, ártatlan emberek vére tapadt kezéhez. Egy asszír támadáskor fogságba esett és fogsága idején megtért. Isten megengedte neki, hogy visszatérjen hazájába, ahol elkezdte beszüntetni a bálványimádást, de sokat már nem tudott tenni haláláig. Fia, Amon azonban továbbvitte a bálványimádatot. Az ő fia, Jósiás volt, kortársa Habakuknak, Sofóniásnak, talán Abdiásnak is.

Jósiás nyolc éves korában került hatalomra, és már ekkor kereste Istent. Uralkodását a lerombolt templom helyreállításával kezdte. Rendkívül istenfélő király volt, küzdött a bálványimádás ellen. A templomi munkálatok során megtalálták Mózes törvénykönyvét, amelyről még a főpap (Hilkia) sem tudott. A király, mikor rádöbbent, mekkora bűnben él népével együtt, megszaggatta ruháit, vallási reformot indított, ami messze túlmutatott a templom újjáépítésén. Felismerte, hogy Isten útjának elhagyása miatt el fognak pusztulni. Ezért harcot indított a bálványimádás ellen,leromboltatta a bálványáldozati helyeket, kivégeztette a bálványimádó papokat, sőt ezeknek még a csontjait is kiásatta és elégettette. Ilyen mély megtérésre még nem volt példa a történelemben, Isten ezért megígérte, hogy Jósiás életében még nem bünteti meg a népet. Az őt követő királyok azonban nem folytatták Jósiás istenfélő tevékenységét, Isten le is sújtott rájuk.

Kezdjük Abdiással, aki a büszkeségében felfuvalkodott Edom ellen prófétált.

Abdiás próféta könyve

Abdiás próféta könyve


Miért haragudott Isten Edomra? Az edomiták Ézsau leszármazottai, tehát Izrael népének, Jákób fiainak testvérei. Háborújuk testvérháború. Edom rossz testvér volt, mindig akkor támadt Izraelre, később pedig Júdára, amikor azok bajban voltak. Kárörvendően örültek a testvérnép bajának és kihasználták gyenge helyzetét. Amikor a babiloniak lerombolták Jeruzsálemet, az edomiták akkor támadtak rájuk, rávetvén magukat a gyenge maradékra, lesve a prédára.
Edom országa, a Holt-tengertől délkeletre a hegyvidéken

Edom országa, a Holt-tengertől délkeletre a hegyvidéken


Edom jól megerősített hegyvidéki ország volt, lakói pedig elbizakodottak, mert úgy gondolták, őket nem lehet legyőzni. Isten ezért megharagudott rájuk.
Abdiás próféta könyve 3-4

Abdiás próféta könyve 3-4


Mit tanulhatunk Abdiástól? Megtanulhatjuk, mekkora veszély a büszkeség és a káröröm. Pál ezt mondja:”Szeretett testvéreim, ne álljatok bosszút magatokért! Inkább bízzátok ezt Isten haragjára, mert meg van írva: „A bosszúállás az én dolgom, én majd megfizetek, ezt mondja az Örökkévaló.” Sőt„ha éhezik ellenséged, adj neki enni, ha szomjazik, adj neki inni! Mert olyan ez, mintha izzó parazsat tennél a fejére.” (Róm 12,19-20)
A mi dolgunk a megbocsátás, az ítélet Istenre tartozik. És Isten ítélt: ez a nép nincs többé, eltűnt az ország dicsősége. Ma már nem létezik Edom sem mint ország, sem mint nép. Magyarország is tanulhat ebből! Össze kell tartanunk, Istent kell keresnünk!

Habakuk kérdései és válaszai

Habakuk próféta könyve, Prophet Habakkuk

Habakuk próféta könyve, Prophet Habakkuk


Habakuk az egyik legelső próféta, aki figyelmeztetett a babiloni veszélyre. Könyve egy kérdéssel kezdődik: hogyan jutottunk el idáig, miért marad büntetlen a gonosz? Mert kérdezni Istentől. Úgy kapta a kijelentéseit is, hogy kérdezett, és Isten válaszolt. Habakuk nemcsak Júda, de Babilon ellen is prófétált. Az emberek ekkor már olyan mértékben elfordultak Istentől, hogy egész Jeruzsálem bálványszobrokkal volt tele, az egy igaz Isten helyett bálványokhoz imádkoztak. Így Isten büntetése nem maradhat el, biztosan bekövetkezik a bűnösökre, de a hitből élők számára van remény. Végül a próféta hálaadó imában, zsoltárban magasztalta Istent.
“Az igaz ember a hite által él.”(Hab 2,4) Ezt a gondolatot háromszor is idézi az Újszövetség. Habakuk jelezte, hogy nem kerülhető el a veszély. Jeremiás már nyomatékosabban figyelmeztetett a veszélyre. Később még levelet is írt a fogságban élőkhöz, hogy imádkozzanak fogvatartóikért (is) és fogságuk helyéért, mert ez az ítélet Istentől származott a bálványimádás következményeként.

Habakuk próféta könyve 2,18-20

Habakuk próféta könyve 2,18-20


Habakuk leírja az ítéletet, amelytől még maga is megrendül és egész testében reszket. Mégis, megerősíti magát az Úrban és szilárdan bízik abban, hogy a kegyeseket nem éri el az ítélet.
Habakuk próféta könyve 3,18-19

Habakuk próféta könyve 3,18-19


Habakuk próféta könyve

Habakuk próféta könyve

Sofóniás és az elsöprő ítélet.

Sofóniás próféta könyve, Zofóniás (Szofoniás) próféta

Sofóniás próféta könyve, Zofóniás (Szofoniás) próféta


Sofóniás az egyetlen próféta, aki négy nemzetségre visszavezeti származását. Ismerjük ükapját, Hizkijját, aki valószínűleg azonos Ezékiás királlyal. Tehát Sofóniás a kortárs királynak, Jósiásnak is rokona. Köze lehetett Jósiás vallási reformjához is. Nagyon istentelen hely volt akkoriban Jeruzsálem, sok próféta élt és munkálkodott egyszerre : Náhum, Habakuk, Abdiás, Jeremiás. Közel volt a veszedelem, Isten küldte a prófétákat, de a nép nem hallgatott rájuk. (Később, a babiloni fogság után már komolyan vették a próféták szavait, elég volt csak ránézni a romokra, hogy megértsék: a próféták nem viccelnek.) De Sofóniás közvetlenül a babiloni megszállás előtt prófétált. Könyvében arról ír, hogy Isten megítéli Júdát, Jeruzsálemet, és ítéletet hirdet a környező országok fölött, az egész világ fölött. Végül megígéri, hogy Isten az utolsó időkben helyreállítja a népet, de ez csak egy maradék népre vonatkozik.
Sofóniás próféta könyve 1,5-6

Sofóniás próféta könyve 1,5-6


Sofóniás azonnal belevág az ítélet leírásába: “Elpusztítok mindent a föld színéről – mondja az Úr.” Isten haragszik, mert az emberek kétfelé áldoznak. Nem ismerik Mózes törvényét. “Elvész az én népem, mert nincs benne tudás”-sóhajt fel Hóseás próféta is. Nem szolgálhatunk két istennek! Nem ugrálhatunk a küszöbön! Vagy Istent szolgáljuk, vagy ellenségeit!
Szofóniás ezt ajánlja:“Keressétek az Urat! Még nem késő.”

Sofóniás próféta könyve 2,3

Sofóniás próféta könyve 2,3


Legyünk tisztában azzal, hogy szükségünk van Isten segítségére! Nem az anyagiak a fontosak, hanem Isten országa!Istennel együtt erősek vagyunk! Nem bízzuk el magunkat, ha tudjuk, hogy mindenünk, amink van, minden képességünk Isten ajándéka, amit azért kaptunk, hogy megvalósítsuk szándékait a világban magunkon keresztül.
Sofóniás (Zofóniás, Szofoniás) próféta könyve

Sofóniás (Zofóniás, Szofoniás) próféta könyve

, , , , , ,

Hozzászólás

Közel az Úr napja (Kispróféták: Jóel)

Gerry_Katica

A kispróféták közül a Bibliában Hóseás után Jóel következik. Az ő élete komoly fejtörést jelent a teológusoknak, többek között azért, mert nem tudnak megegyezni, melyik korban is élt. Egyesek szerint Krisztus előtt a IX. században, míg mások a Krisztus előtti VI. századra teszik működését. Számunkra valójában nem is az a fontos, hogy pontosan tudjuk, mikor élt. Az a fontos, hogy tudjuk, megtörtént, amiről írt.

Joel próféta könyve, Prophet Joel

Joel próféta könyve, Prophet Joel


Jóel próféciája egy gyönyörű, de részleteit tekintve félelmetes történet. A zsidó nép egy nehéz időszakáról ír, amikor a sáskák felfalták az összes élelmet. A próféta négyfajta sáskát említ, ami megint csak vitára ad okot, ugyanis egyes teológusok szerint valóban, konkrétan sáskák pusztításáról szól a történet, amelyek négy egymást követő évben letaroltak minden növényt. Mások szerint négy éven keresztül négy különböző hadsereg úgy pusztított a zsidók földjén, mint négy sáskaraj. De valójában nem az a fontos, hogy mi pusztított, hanem maga a pusztulás.
Joel3_1
Mit fogunk érezni, ha eljön az Úr? Örömöt? Félelmet? Miért? Mert nem vagyunk elég jók? Mert a körülöttünk élő emberek sem elég jók? Ismerik Istent? Beszéltünk nekik Istenről? Életünk minden perce Istenről szól, vagy valami másról?
A ma élő ember nem különbözik a Jóel korában élt emberektől. Eltelt ugyan körülbelül háromezer év, de problémáink még mindig ugyanazok. Enni a karunk adni a gyermekeinknek, tisztességes otthont szeretnénk teremteni magunknak, sikeresek akarunk lenni a munkánkban. Ők is ezeket akarták. De van egy nagy különbség: a technika ma óriási befolyást gyakorol ránk, és rengeteg dolog elvonja figyelmünket Istenről. Televízió, rádió, mobiltelefon, internet, számítógépes játékok. Ha a Biblia olvasására is ennyi időt fordítanánk, ha Istennel is ennyi időt töltenénk, nyugodt szívvel várhatnánk az Ő eljövetelét. Készen állunk az Úr napjának eljövetelére? Beszéltünk már sok embernek erről? Hiszen tudjuk, mindenki megmenekül, aki segítségül hívja Őt.
Mi mégsem tesszük, mert mással vagyunk elfoglalva… napi teendőinkkel, mobiltelefonunkkal, internetes kapcsolatainkkal.

Péter apostol is beszél erről:
“De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve-ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak!” (2 Péter 3,10-12)

Pünkösdi beszédében pedig szó szerint idézi Jóelt:
“Ekkor előállt Péter a tizeneggyel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk: “Zsidó férfiak, és Jeruzsálem minden lakója! Vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra! Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van. Hanem ez az, amiről Jóel így prófétált: Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak; még szolgáimra és szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban Lelkemből, és ők is prófétálnak. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön lenn: vért, tüzet és füstfelleget. A nap sötétté válik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.” (Apcsel 2,14-21)

Készüljünk az Úr eljövetelére! Kapcsoljuk ki a TV-t, rádiót, olvassuk Isten szavait, imádkozzunk, mert az Ő eljövetele hamar itt lesz. Azt akarja, hogy álmodjunk, prófétáljunk, továbbadjuk szavait. Nagy felelősségünk van, hogy a Jó hírt mindenkinek továbbadjuk.
Joel2_12_13
Jóel próféta könyve

Jóel próféta könyve


Jóel ezt a nehéz időkben írta, de Isten soha nem felejtette el az embereket. Vissza akarta vinni őket a jó időkbe, mert szerette őket. Ugyanezt akarja nekünk is. Nem vagyunk mások, mint a 3000 évvel ezelőtt élt emberek. Isten szerette őket, ahogy minket is. Visszajön hozzánk, eljön értünk, mert szeret.
dobosaink kitettek magukért :-)

dobosaink kitettek magukért 🙂

, , , , , ,

Hozzászólás

Jónás és Náhum

Február 17-én, a “Szabadság Vasárnapján” (Freedom Sunday) Larry korunk rabszolgaságáról beszélt. Szinte hihetetlen, de a felmérések azt mutatják, hogy napjainkban több a rabszolga, mint a történelem folyamán bármikor. Az pedig már egyenesen sokkoló tény, hogy Budapest az egyik fő elosztó központja a modern rabszolga-kereskedelemnek. Az embercsempészek Kijevből, Romániából, Bulgáriából szállítják az embereket Budapesten keresztül, hogy aztán Németországba, Spanyolországba, Olaszországba, Görögországba, Angliába és az USA-ba juttassák őket, ahol gyárakban, háztartásokban, de leginkább a szex-iparban foglalkoztatják őket. Ez utóbbinak Amszterdam és Zürich a központja, de Koppenhága és London is a nagy felvevő piacok közé tartozik.

Humanitárius szervezetek, mint például a “Not for sale!” (Nem eladó!) minden eszközzel igyekeznek segíteni a szex-rabszolgaság csapdájába került nőknek. Rehabilitációs lehetőségeket biztosítanak, például megtanítják őket egészséges ételeket főzni, amiket aztán árusíthatnak magánszemélyeknek, cégeknek, és ezzel tisztességes bevételt teremthetnek maguknak. Ez a szervezet hatalmas erőfeszítéseket tesz ezekért a nőkért, de a megelőző munka még fontosabb lenne az adott kelet-európai országokban.

Megdöbbentő tény, hogy az Amszterdamban szexiparban dolgozó magyar lányok 53,6 %-a Nyíregyházáról, 23,8 %-a Budapestről, 8,3 %-a Debrecenből és 4,8 %-a Szabolcsból került bele ebbe a világba. Életkorukat tekintve 18-24 év közöttiek, napi “ügyfeleik” száma 8-10, átlagos heti munkaidejük 49-126(!) óra. Havi átlagos kiadásuk pedig 6.000 Euro körül mozog, amit mindenképpen elő kell teremteniük. A megkérdezett lányok 92 %-a visszajönne Magyarországra, és 90 %-ának fogalma sem volt róla, hogy milyen munka vár rá Nyugat-Európában. Ezeket a nőket természetesen nem rabszolgának vásárolták meg, de rabszolgasorban élnek. A szexuális kizsákmányolás a rabszolgaság egyik fajtája.

Fontos a megelőzés, minden társadalomnak foglalkoznia kellene a periférián élőkkel. Nagy hangsúlyt helyezni az oktatásra, megtanítani a fiatalokat arra, hogy milyen valóságban élnek, hogyan működik az emberkereskedelem. Használható szakmákra tanítani őket, aztán munkalehetőséget biztosítani számukra, védelmező közösségeket teremteni nekik, és legfőképpen üldözni az emberkereskedőket.
Ez az üzenete a “Szabadság Vasárnapjának”!

Ezután Jan folytatta a kispróféták munkásságát bemutató sorozatot.
Jónás és Náhum – noha időben csaknem 150 év választotta el őket egymástól – abban hasonlított egymáshoz, hogy mindketten a pogányok számára, az akkori világ urának számító Asszíriának (Ninivének)prófétáltak.

Jónás próféta könyve

Jónás próféta könyve


Ebben az időben az itt élő emberek gonoszak, végtelenül kegyetlenek voltak, a város pedig vérrel szennyezett.
Náhum arról prófétált, hogy Ninivét bűnei miatt földig fogja rombolni Isten. És valóban, a város olyan mértékben elpusztult, hogy létezésére egészen 1849-ig alig találtak régészeti bizonyítékot. Henry Layard ekkor bukkant rá Szín-ahhé-eriba palotájának romjaira. Néhány évvel később pedig a 22 000 agyagtáblát számláló könyvtárat tárták fel. Az agyagtáblák, amelyek részben a British Múzeum tulajdonát képezik, azért érdekesek, mert dokumentálják a korabeli kegyetlenkedéseket is. Ninive romjai a mai Irak területén, Moszul városának határában találhatók. Irak hírhedt diktátora, Szaddam Husszein hasonló brutalitásáról vált ismertté, mint asszír elődjei.

Asszír birodalom

Asszír birodalom


Mindezek ismeretében jobban megérthetjük, miért vonakodott Jónás teljesíteni Isten akaratát. Elrohant Tarsis felé, ami az akkor ismert világ vége volt (ma Spanyolország). Az isteni küldetés elől a lehető legmesszebbre akart menekülni. Bárhová ment azonban, Isten mindenütt megtalálta.

“Hova menjek lelked elől? Orcád elől hova fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy, ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság: a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság.” (Zsoltárok 139,7-12)

Isten szeretete mindenhol megtalál. Isten még Ninivét is szerette. Hiszen nem tudták, mi az, ami bűn, és mi az, ami nem. “Én meg ne szánjam meg Ninivét, a nagy várost, amelyben több mint tizenkétszer tízezer ember van, akik nem tudnak különbséget tenni a jobb és a bal kezük között? És ott a sok háziállat is!” (Jónás 4,11)

Jónás próféta könyve

Jónás próféta könyve


Jónás végül úgy döntött, hogy engedelmeskedik. Isten megkönyörült rajta, a hal kivetette a prófétát a partra. Elment Ninivébe, és hirdette: “Még negyven nap és elpusztul Ninive!” (Jónás 3,4) Az eredeti héber szövegben ez egy ötszavas mondat, rövid, velős, hatásos prédikáció volt! És a város lakói megtértek, a szolgáktól kezdve egészen a királyig. Feladták gonosz életüket, böjtöt hirdettek, zsákruhát öltöttek, megbánták bűneiket. Isten meghatódott ettől, megbánta a rosszat, amivel fenyegette őket, és nem pusztította el a várost.
Jónás azonban haragra gerjedt az Úr jósága miatt. Isten pedig bölcs iróniával megmagyarázta a csalódott prófétának, hogy az Ő szeretete végtelen minden teremtménye iránt. Igaz, 150 évvel később végül mégis elpusztította Ninivét, mert az emberek egy idő után visszatértek bűnös útjaikra és gonoszabbakká váltak, mint azelőtt voltak. Jónás generációja azonban megmenekült.

Náhum próféta 150 évvel Jónás után konkrétan ír az asszírok bűneiről. A prófétán keresztül azt mondja az Úr az asszíroknak, ne gondolják, hogy erős falaik védelmet jelentenek számukra: Isten üldözi a sötétség ellenségeit.

Náhum próféta könyve, Prophet Nachum

Náhum próféta könyve, Prophet Nachum


Milyen reményt találhatunk a magunk számára, mai életünkre nézve Jónás és Náhum próféciájában?
“Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az Írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk.” (Róm 15,4)

Ha Isten még a niniveieket is meg akarta menteni, miért ne mentene meg minket is? Szükségünk van a reményre! És van remény! Mi vagyunk ennek a reménynek a hordozói! Mondjuk el, hogy Isten szereti a világot! Mondjuk el, hogy Isten szeretné, ha világosságban élnénk! Miért nem akartak megmaradni a világosságban a niniveiek? És mi meg akarunk maradni?
Önmagunktól nem tudunk elég jók lenni. A Szent Szellem segítsége nélkül nem megy! A niniveieket végül azért pusztította el az Úr, mert csak külsőleg változtak meg. A szívükben nem!

Náhum próféta könyve

Náhum próféta könyve

, , , , ,

1 hozzászólás

Hóseás házassági drámája

Hóseás 6,6
Bár még csak februárt írunk, de a következő héten már megkezdjük a húsvétra való készülésünket. Ebben az évben február 12-ére esik húshagyó kedd, amikor befejeződik a farsang, és 13-án, hamvazószerdán kezdődik a húsvétig tartó 40 napos böjti időszak. A nagyböjt nem követelmény, hanem lehetőség számunkra, hogy figyelmünket Istenre összpontosítsuk, és elgondolkodjunk a saját életünkön is.
A nagyböjt idejét nem jelzi koszorú, mint az adventet. Hogyan készülhetünk fel rá?
Nem elméletben, hanem a gyakorlatban, saját, személyes életünkön keresztül. Egyrészt lehetőségünk van lemondani valamiről, ami számunkra kedves: nemcsak ételről, de TV-műsorról, számítógépes játékról, esetleg valamelyik internetes közösségi oldal használatáról. Ez a böjt, a lemondás.
Másrészt lehetséges valami jót hozzáadni az életünkhöz: segíteni valakinek, bibliakörbe járni, teljesíteni a 30 napos kihívást, ezzel pedig alázatosságot tanulni, hiszen nem a saját dicsőségünkre tesszük mindezt.


Ezzel a bevezetővel kezdődött a kisprófétákat bemutató sorozatunk következő tanítása. Ezen a délelőttön Hóseás életét vizsgáltuk.

Hoseás próféta könyve, Ozeás próféta, Prophet Hosea

Hoseás próféta könyve, Ozeás próféta, Prophet Hosea


Abban a történelmi korban élt, amikor az északi királyság, Izrael, II. Jeroboám halála után a virágzó jólétből a teljes erkölcsi, gazdasági, politikai pusztulásba hanyatlott. Az egymást gyorsan követő királyok nem természetes halállal haltak meg, az embereknek nem volt biztonságérzetük, virágzott a korrupció, a bálványimádás, a kaotikus vallási viszonyok mellett még a vallásos prostitúció is terjedt. Ebben a közegben prófétált Hóseás. A nép azt tartotta, hogy a próféta bolond, nem is hallgattak szavára. De ő rendületlenül prófétált tovább. Ezekben az évtizedekben Izrael a kelet felől terjeszkedő asszírok miatt az állandó fenyegetettség helyzetében élt. Próbáltak szövetséget kötni szomszédos népekkel az asszírok ellen, bár valójában nem bíztak egyetlen népben sem, sőt: Istenhez sem akartak fordulni. 722-ben aztán az asszír hódítás elérte Izraelt, a népet fogságba hurcolták, Júdát pedig adófizető állammá tették.
Hóseás életével is prófétált, házassága azt mutatta, hogyan viszonyul Isten a népéhez.

Hóseás próféta könyve, Ozeás próféta

Hóseás próféta könyve, Ozeás próféta


Az Úr megparancsolta Hóseásnak, hogy vegyen feleségül egy parázna nőt, így meg fogja érteni, mit érez Isten az Ő népével, Izraellel kapcsolatban.
A házasságból fiú született, Jezréel nevet kapta. Jezréel egy közeli völgy volt, itt vívták meg a kor szinte minden gyilkos csatáját. Itt virult Nábót szőlője is, amire Aháb király szemet vetett, és mivel nem tudta megvásárolni Nábóttól, hamis vádak alapján agyonköveztette a férfit. Isten erre nagyon megharagudott, és elhatározta, hogy bosszút áll Izrael királyain.
Jezréel szimbolizálja az ítéletet Izrael királyai felett.
Megszületett a második gyermek is, Ló Ruhámá. Nevének jelentése: Nincs irgalom.
A harmadik gyermek Ló Ammí: Nem népem.
Végül Isten megkegyelmezett népének, mert nem felejtette el a velük kötött szövetséget.
A Hóseás és Gómer közötti kapcsolat bemutatja az Isten és Izrael közötti kapcsolatot. A próféta teljesen át tudta érezni, mit élhetett meg Isten Izrael hűtlensége miatt. Hóseás házassági drámája megegyezik az Isten és Izrael közötti drámával.

Hóseás próféta házassági drámája

Hóseás próféta házassági drámája


Hóseás olyan hatással volt a későbbi korokra, hogy az újszövetségi apostolok is idéznek tőle tanításaikban.
Hóseás próféta házassági drámája

Hóseás próféta házassági drámájaHóseástól gyakran idézik az alábbi gondolatot:”Paráznaság, bor és a részegség elveszik a szívet.” (Hós 4,11)
Sokszor azért nem tudnak megtérni az emberek, mert olyan erős a kötődésük a paráznasághoz. Pedig Isten a házasságra buzdít mindenkit! A Szentlélek egyik gyümölcse pedig az önuralom. Csak akkor élhetünk teljes életet, ha ellent tudunk állni a bűnnek, ha nem vagyunk rabszolgái!

Hóseás 4,11Hóseás egyik legfontosabb üzenete az, hogy törekedjünk megismerni az Urat!“Elvész az én népem, mert nincs benne tudás.”(Hós 4,6)Hóseás 10,12 Szántsuk fel a szívünket, ismerjük meg az Urat!
Imádkozzunk országunkért, hogy ne a bálványimádás váljon általánossá Isten ismerete helyett!

, , , , , , ,

Hozzászólás

Kispróféták: Aggeus, Zakariás

A kis próféták

Az első februári vasárnapon indult az a 8 hetes sorozat, amely a kispróféták életét és munkásságát mutatja be.
A Bibliában ez 12 könyvben olvasható, és 400 év történetét öleli fel.

konyvek

A kispróféták a Bibliában azért szerepelnek egymás után, mert az eredeti tekercsek úgy íródtak, hogy ők egy tekercsre ráférjenek, noha időben nem e-sorrend szerint éltek. Mindegyikük fontos feladatot kapott Istentől egy adott történelmi helyzetben, nekünk pedig szintén meg kell értenünk ezeket a történelmi körülményeket, hogy megérthessük a próféták üzenetét.
A kis próféták kontextusa
A kispróféták abban a történelmi korban éltek, amikor Izrael népe lázadt Isten ellen. Az Úr elküldte prófétáit, hogy felszólítsa népét a megtérésre. Egyes próféták Izraelben, mások Júdeában prófétáltak, de Isten még Ninivébe is elküldött egy prófétát (Jónást). Az alábbi táblázatban világosan követhető az időrendi sorrend Izrael asszír meghódításától egészen a Méd-Perzsa Birodalom fennállásáig, és áttekinthető a 12 kispróféta időben egymást követő működése.
A kis próféták kronológiája

Larry első tanítása Zakariásról és Aggeusról, a fogságból visszatérő zsidó nép két prófétájáról szólt. Ők egymás kortársai voltak.
Kérdés, mit üzenhetnek nekünk, a mostani idők emberének 2500 év távlatából? Ahhoz azonban, hogy megértsük üzenetüket, kutató módon kell olvasnunk a Bibliában a könyveiket. Fel kell tennünk az alábbi kérdéseket:

Kérdések Bibliatanulmányozáshoz
Aggeus és Zakariás működése pontosan fel van jegyezve a Bibliában. Mindketten a babiloni fogság utáni visszatérés idején prófétáltak.
Aggeus Kr.e. 520 augusztus 29-én kapta az első próféciát az Úrtól, és Kr. e. 520. december 18-án az utolsót. Összesen négy üzenetet kapott, és adott tovább a népnek. Már nem volt fiatal, körülbelül 70 éves lehetett ekkor, és ő még láthatta a régi jeruzsálemi templomot, mielőtt Kr. e 536-ban lerombolták. Nagy szenvedéllyel égett a szívén, hogy helyreálljon a templom az eredeti dicsőségében. Aggeus akkor fordult a néphez, mikor az emberek fásultak, elkeseredettek voltak a fogság miatt, és feladták a templomépítés munkáját. Inkább maguknak építettek kényelmes házakat. A próféta felhívja a nép figyelmét, hogy mi a célja visszatérésüknek. Ne önmagukkal foglalkozzanak, hanem Isten dicsőségével. Hiszen minél keményebben dolgoznak (Isten követése nélkül), annál kevesebb eredményt érnek el. Előrejutás helyett egyre rosszabb körülmények közé kerülnek.

Aggeus próféta könyve

Aggeus próféta könyve


Aggeus biztatja a népet, fejezzék be a templom építését, és reménységüket Isten ígéretébe vessék.
Próféciája azért különleges, mert az emberek meghallgatták és megtértek. Az énközpontú élet felől az Isten iránti elkötelezettség felé fordultak. A próféta arra figyelmeztetett, hogy a valódi veszély nem kívülről, az ellenség irányából fenyeget, hanem a saját bűneink felől. Ha az Úr érdekei elé helyezzük saját érdekeinket, ez az igazi veszély. Ez pedig teljesen összecseng az Újszövetségből Pál apostol tanításával:

“Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester, alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá. Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra: aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, szalmát; az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz; és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni; de ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke bennetek lakik? Ha valaki az Isten templomát megrontja, azt megrontja Isten, mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok.” (1 Kor 3,10-17)
Aggeus próféta könyve, Haggeus, Chaggaj, Prophet Haggai

Aggeus próféta könyve, Haggeus, Chaggaj, Prophet Haggai


Aggeus próféciája arra irányult, hogy Isten templomát építsék az emberek, az Ő dicsőségére dolgozzanak, ne a sajátjukéra.
Ugyanebben a történelmi korban élt, de Aggeusnál jóval fiatalabb volt Zakariás, Iddó unkája. Papi családból származott, viszonylag fiatalon kezdett prédikálni. Talán még Xerxész uralkodása alatt is élt.
Míg Aggeus üzenete figyelmeztetés volt a népnek, addig Zakariás próféciái inkább biztatást jelentettek.
Zakariás 8 látomást kapott az Úrtól. Az elsőket Kr. e. 520 október, november hónapban, aztán folyamatosan 517-ig, az utolsó látomásokról azonban már nem tudunk pontos dátumot. Görög feljegyzések szerint Kr. e. 480 körül történtek az utolsó jövendölések.
Zakariás Könyvének első része a nép helyreigazítása 8 látomás, 4 üzenet segítségével. Felveti korának problémáit, de eligazításai már a jövőre irányulnak. Felveti, mi az igazán lényeges: nem a tett a fontos, hanem az igazság és az irgalom.
Második része az irányítás 2 konkrét jövendöléssel Izrael jövendő királyára és pásztorára vonatkozóan. Az összes kispróféta közül ő beszél legvilágosabban az eljövendő prófétáról.

“Ujjongj, Sion leánya!
Zengj éneket Jeruzsálem leánya!
Nézd, közeleg királyod:
igaz és győzedelmes,
alázatos, szamáron jő,
szamár hátán, szamárnak csikaján.”

De nemcsak az eljövendő Krisztusról, hanem Krisztus második eljöveteléről is beszél. Zakariás szerint Jézus lesz az igazi bíró, az egyetlen király, a Megváltó.
Zakariás Könyve tele van reménnyel, mert Isten megtartja ígéreteit!
Zakariás tehát nemcsak a templomépítés befejezéséről ad reményt, hanem Jézus első és második eljöveteléről is. A közeli és a távoli jövőre prófétál, de az idők végezetére is ad próféciákat.

Zakariás könyve

Zakariás akkora hatással volt a későbbi korokra is, hogy könyvéből hat részt szó szerint idéznek az Újszövetségben, 70 igerészben pedig konkrétan vagy átfogalmazva idézik őt.

Zakariás próféta, Prophet Zechariah

Zakariás próféta, Prophet Zechariah

Mi a gyakorlati üzenete számunkra Zakariás Könyvének?
Emberek vagyunk, könnyen el tudunk keseredni, hamar elveszíthetjük perspektívánkat, és remény nélkül élhetünk. Valahányszor elkeseredéssel küzdünk, olvassuk Zakariást! Árad belőle a reménység, hogy az Úr népének isteni uralkodója lesz. Irányítsuk figyelmünket saját magunkról Jézus Krisztusra.
Van reményünk! Van biztos reményünk!

, , , , , ,

1 hozzászólás

%d blogger ezt szereti: