2015. május havi archívum

Harc a modernkori rabszolgaság ellen

Akik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok; akik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, amelyek a lélek ellen vitézkednek.
1Péter 2, 10-11 (Károli)

Kevin Austin rávilágított arra, mennyire komoly probléma a világban a modern rabszolgaság

Kevin Austin rávilágított arra, mennyire komoly probléma a világban a modern rabszolgaság

Egy héttel ezelőtt a Set Free Movement (továbbiakban: Felszabadító Mozgalom) vezetője, Kevin Austin Budapestre látogatott, hogy találkozzon hazai egyházi és civil szervezetek vezetőivel. Kevin megismerte a hazánkban folyó munkát, az emberkereskedelem elleni harccal foglalkozókat.

A Felszabadító Mozgalom egy nemzetközi szervezet, amelynek célja, hogy segítsenek a modern rabszolgaság és az emberkereskedelem áldozatainak. Kevin Austin, a Felszabadító Mozgalom igazgatójaként munkatársaival globális szinten végez missziós munkát a modern rabszolgaság sújtotta országokban. Kevin és családja hét évig szolgált az FMC (Szabad Metodista Egyház) misszionáriusaként Thaiföldön, ott szembesült először a modern rabszolgaság kérésével.

Set Free Movement from Andy Yardy on Vimeo.

Az Emberkereskedelem Elleni Fórumon huszonhárom ember vett részt, ahová a hazai szervezetek küldték el képviselőiket. Kevin Austin rávilágoított arra, milyen komoly probléma a világban, napjainkban az emberkereskedelem: 150 milliárd dolláros iparág. Hazánk is érintett a problémában, bemutatta, hogy becslések szerint 36.000 embert érint a munka- vagy szexuális rabszolgaság (ld. egy korábbi bejegyzésben olvashatók ezek az adatok). Kevin előadása után lehetőség volt a kérdésekre és válaszokra, valamint a különféle területeken érintettek megosztották a jelenlevőkkel tapasztalataikat és beszéltek azokról a kihívásokról, amelyekkel szembe kell nézniük. A fórum legfontosabb eredménye az volt, hogy mindenki kifejezte azon óhaját, hogy szükség van együttműködésre, egy komoly imaháttérre, egymás bátorítására, finanszírozási támogatásra és egy közös stratégiára. Azért imádkozunk, hogy legyen ez a kezdete egy közös munkának Magyarországon a Felszabadító Mozgalom támogatásával.

Az Egyházak Világtanácsa általi szöveg szerepel a pólón

Az Egyházak Világtanácsa általi szöveg szerepel a pólón

Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt, Akiről neveztetik minden nemzetség, mennyen és földön, Hogy adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az Ő Lelke által a belső emberben; Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben; A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának, És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint, Annak légyen dicsőség az egyházban a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre örökkön örökké. Ámen!
Pál levele az Efezusiakhoz 3,14-21 (Károli)

Az emberkereskedelem nem maga a probléma – hangsúlyozta Kevin vasárnapi tanításában -, hanem egy tünet, mégpedig az alábbiaké: a rasszizmusé, az emberkereskedelemé, a mélyszegénységé, a bandáké. Ezek mind egy sokkal mélyebb probléma tünetjelenségei. Azt meg kell értenünk, mi is a valós probléma. A valóság az, hogy összetörtek a közösségeink, szétzúzottá váltak kapcsolataink: a feleség-férj kapcsolata, a gyermek-szülő kapcsolata, az embercsoportok közti kapcsolatok. Ezek az emberek, kapcsolatok pedig kihatással vannak a társadalmi rendszer egészére.

Kevin saját tapasztalatairól beszélt

Kevin saját tapasztalatairól beszélt

A jó hír az, hogy a Biblia viszont tele van instrukciókkal számunkra, hogy hogyan tartsuk meg a Shalom békességét. A Shalom sokkal többet jelent, mint a béke, ez egy teljes jólétet jelent, azt, hogy jól működik az életünk minden területen, továbbá gyógyulásról és reménységről is szól. Együtt vagyunk erősek. Nagyon nagy szükségünk van van egymásra, hogy szeretetben gyökerezzünk.

Hírdetés

, , , , , , , , ,

Hozzászólás

Tagsági vasárnap

Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai.
I. Korintus levél 12,27

A gyülekezet alapelvei és tevékenységi körei

A gyülekezet alapelvei és tevékenységi körei

Mit jelent gyülekezeti tagnak lenni? Több korábban elhangzott tanítás szól a gyülekezeti tagságról, illetve Norbi is felhívta a figyelmet a legutóbbi tanításakor arra, a magvető példázatát ismertetve, hogy a hallottakat ne csak a saját életünkre alkalmazzuk, hanem a hitközösségi életünkre is.

Larry kiemelte tanításában, hogy amikor a gyülekezetről beszélünk, két különböző, de egymással összefüggő részről beszélünk: az elvekről és a gyakorlatról. Az elvek olyanok, mint a fának a gyökere, általában nem is látszik. Ha megvannak az erős gyökerek, azok felvisznek a gyülekezet gyakorlati életébe, funkciójába, a bárki által látható felszínre.

Mik a tagság feltételei?
1. Megtérés és hit: elismerjék Jézust megváltójuknak
2. Megkeresztelkedés
3. Elfogadni a gyülekezet hitvallását
4. Elfogadni a tagsági szövetséget

A tanítás után Larry felkérte az új tagokat, hogy osszanak meg a közösséggel egy rövid megvallást és beszéljenek arról, hogyan szeretnék szolgálni a közösséget. Ezt követően egy újabb ünneplésre került sor: Ildikót, mint helyi szolgáló jelöltet mutatták be a közösség tagjainak. Ez a hitbeli lépés azt jelenti, hogy Ildikó elfogadja Isten hívását, hogy majdan lelkipásztorként szolgáljon.

Múlt vasárnap délután azért gyűltünk össze, hogy megünnepeljük két testvérünk keresztelését. Erre az alkalomra medencét béreltünk a közeli középiskolában. Larry és Péter szolgáltak az ünnepségen. Éva és Misi, gyülekezetünk két tagja keresztelkedett meg. Mindketten pozitívan megerősítették a Jézus Krisztusba vetett hitüket. Csodálatos volt látni, hogy amikor feljöttek a vízből, arcukon tükröződött az öröm. Isten áldását kívánjuk az életükre!

Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén õket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. (Máté 28:19 (KAR))

Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén õket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. (Máté 28:19 (KAR))

További képek és angol nyelvű beszámoló olvasható Larry blogján.

, , , , , , , , ,

Hozzászólás

Tanítások a közelmúltból

Gyülekezetünkben sokféle témában hangzanak el tanítások, melyek sokunk bátorítására, épülésére, megerősítésére szolgálnak. Hallgassuk, merítsünk belőlük!

100. Zsoltár

Norbi múlt vasárnapi tanításában a magvető példázatáról beszélt:

Azon a napon kimenvén Jézus a házból, leüle a tenger mellett. És nagy sokaság gyülekezék ő hozzá, annyira, hogy ő a hajóba méne leülni; az egész sokaság pedig a parton áll vala.És sokat beszéle nékik példázatokban, mondván: Ímé kiméne a magvető vetni, És amikor ő vet vala, némely mag az útfélre esék; és eljövén a madarak, elkapdosák azt. Némely pedig a köves helyre esék, ahol nem sok földje vala; és hamar kikele, mivelhogy nem vala mélyen a földben. De mikor a nap felkelt, elsüle; és mivelhogy gyökere nem vala, elszáradott.Némely pedig a tövisek közé esék, és a tövisek felnevekedvén, megfojták azt.Némely pedig a jó földbe esék, és gyümölcsöt terme, némely száz annyit, némely hatvan annyit, némely pedig harminc annyit.Akinek van füle a hallásra, hallja. A tanítványok pedig hozzámenvén, mondának néki: Miért szólasz nékik példázatokban? Ő pedig felelvén, monda nékik: Mert néktek megadatott, hogy érthessétek a mennyek országának titkait, ezeknek pedig nem adatott meg. Mert akinek van, annak adatik, és bővölködik; de akinek nincs, az is elvétetik tőle, amije van. Azért szólok velök példázatokban, mert látván nem látnak, és hallván nem hallanak, sem nem értenek. És beteljesedék rajtok Ésaiás jövendölése, amely ezt mondja: Hallván halljatok, és ne értsetek; és látván lássatok, és ne ismerjetek: Mert megkövéredett e népnek szíve, és füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket behunyták; hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. A ti szemeitek pedig boldogok, hogy látnak; és a ti füleitek, hogy hallanak. Mert bizony mondom néktek, hogy sok próféta és igaz kívánta látni, amiket ti láttok, és nem látták; és hallani, amiket ti hallotok, és nem hallották.Ti halljátok meg azért a magvető példázatát. Ha valaki hallja az ígét a mennyeknek országáról és nem érti, eljő a gonosz és elkapja azt, ami annak szívébe vettetett vala. Ez az, amely az útfélre esett.Amely pedig a köves helyre esett, ez az, aki hallja az ígét, és mindjárt örömmel fogadja; De nincs gyökere benne, hanem csak ideig való; mihelyt pedig nyomorgatás vagy üldözés támad az íge miatt, azonnal megbotránkozik.Amely pedig a tövisek közé esett, ez az, aki hallja az ígét, de e világnak gondja és a gazdagságnak csalárdsága elfojtja az ígét, és gyümölcsöt nem terem. Amely pedig a jó földbe esett, ez az, aki hallja és érti az ígét; aki gyümölcsöt is terem, és terem némely száz annyit, némely hatvan annyit, némely pedig harminc annyit. Más példázatot is adott eléjök, mondván: Hasonlatos a mennyeknek országa az emberhez, aki az ő földébe jó magot vetett;De mikor az emberek alusznak vala, eljöve az ő ellensége és konkolyt vete a búza közé, és elméne. Mikor pedig felnevekedék a vetés, és gyümölcsöt terme, akkor meglátszék a konkoly is.A gazda szolgái pedig előállván, mondának néki: Uram, avagy nem tiszta magot vetettél-e a te földedbe? honnan van azért benne a konkoly? Ő pedig monda nékik: Valamely ellenség cselekedte azt. A szolgák pedig mondának néki: Akarod-é tehát, hogy elmenvén, összeszedjük azokat? Ő pedig monda: Nem. Mert amikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt netalán a búzát is kiszaggatjátok. Hagyjátok, hogy együtt nőjjön mind a kettő az aratásig, és az aratás idején azt mondom majd az aratóknak: Szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek kévékbe, hogy megégessétek; a búzát pedig takarítsátok az én csűrömbe.
Máté 13,1-30

Isten dicsőítésről két tanítást is hallhattunk a közelmúltban.

Dicsérjék az Úrnak nevét, mert az ő neve dicső egyedül; az ő dicsősége égre-földre kihat!
Zsoltárok 148,13.

Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel; adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét! Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége!
Zsoltárok 100, 4-5

Ildikó ebben a tanításban arról beszélt, hogy hogyan vezeti a népét Isten:

, , , , , , ,

1 hozzászólás

A jó tanítvány nyomában

A múlt vasárnapi istentiszteleten az amerikai csoport vezetője, Kathy Cole tanítását hallgathattuk. Kathy azt mondta, hogy Isten háromszor nagyon próbára tette az élete során: fia súlyos betegsége, 15 hónap munkanélküliség, valamint menye és születendő unokája tragikus halála egy szörnyű autóbalesetben.

Ne feledjük: bármilyen nehéz helyzetben is vagyunk, Isten hűséges!

Ne feledjük: bármilyen nehéz helyzetben is vagyunk, Isten hűséges!

Kathy története megérintette minden jelenlévő szívét. Bizonyságtétele itt tekinthető meg:

Larry két héttel ezelőtti tanításában pedig arra keresett választ, hogy hová tűnt a jó tanítvány:

Nagyon hálásak vagyunk, hogy a tervezett felújítási munka elkészült, amíg a csoport itt volt. Ráadásul a kilenc csoporttagon kívül 27 önkéntesünk 300 óráját szánta a közös munkára, nem számítva Larry, Katie és Júlia odaszánt óráit. Dicsőség az Úrnak!

Köszönjük minden testvérünk és barátunk áldozatos munkáját!

Köszönjük minden testvérünk és barátunk áldozatos munkáját!

36 ember 300 óráját szánta a közös munkára

36 ember 300 óráját szánta a közös munkára

A dolgos hetet egy hangulatos grillezéssel zártuk le

A dolgos hetet egy hangulatos grillezéssel zártuk le

További képek láthatók és beszámoló olvasható Larry blogján.

, , , , , , , , ,

Hozzászólás

%d blogger ezt szereti: