Posts Tagged fotók

Megszentelődés

Augusztus utolsó előtti vasárnapján Larry tanítását hallgathattuk a megszentelődésről. Mind az Ó-, mind az Újszövetségben elhangzik: “szentek legyetek, mert én szent vagyok”. A szentté válás azonban nem egy pillanat alatt következik be. Az Istennel való megbékélés magával hozza ezt az állapotot. Nem kell görcsölnünk amiatt, hogy mennyire vagyunk szentek.

Larry és Katie 2000. augusztusában érkeztek Magyarországra. Egy kis ünnepség keretein belül köszöntük meg szolgálatukat.

A Winckles házaspár 15 éve szolgál hazánkban

A Winckles házaspár 15 éve szolgál hazánkban

Kriszta 2012 óta jár gyülekezetünkbe és sokat segített a dicsőítő szolgálatban. Amikor már ismerte Szabolcsot, őt is elhozta, és együtt szolgáltak nálunk. Szabolcs remekül basszusgitározik. Várjuk őket továbbra is és erős, áldott házasságot kívánunk nekik!

Sok boldogságot kívánunk Krisztának és Szabolcsnak!

Sok boldogságot kívánunk Krisztának és Szabolcsnak!

2015. őszétől újra többféle programon vehetnek részt az érdeklődők.

A Közhely 2015. őszi programjai

A Közhely 2015. őszi programjai

, , , , , , ,

Hozzászólás

Gondolatok a hegyi beszédről – 4. rész

A hegyi beszédről szóló tanítássorozatunk nyári részeinek végére értünk. A Máté evangéliuma 5. fejezetével kapcsolatos utolsó három tanítás itt érhető el újra.

Ildikó a Máté 5,13-16. szakaszról beszélt.

Ti vagytok a földnek savai; ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek.Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város.Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, akik a házban vannak. Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat. Máté 5,13-16

Péterrel a Máté 5,17-42. szakaszt értelmezhettük – interaktív módon. Jézus ebben a szakaszban Mózes törvényéről beszél. Egy olyan néphez tartozó tömeg hallgatta őt, akiknek életét meghatározták a törvények és előírások, nem csupán kulturálisan, hanem hitbeli életük alapjaként. Ez a törvény nem csak útmutató volt számukra, de teherként is nehezedett rájuk, hiszen nagyon nehéz volt betartani.

Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik. Valaki azért csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lészen; valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lészen. Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne ölj, mert aki öl, méltó az ítéletre. Én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, aki haragszik az ő atyjafiára ok nélkül, méltó az ítéletre: aki pedig azt mondja az ő atyjafiának: Ráka, méltó a főtörvényszékre: aki pedig ezt mondja: Bolond, méltó a gyehenna tüzére. Azért, ha a te ajándékodat az oltárra viszed és ott megemlékezel arról, hogy a te atyádfiának valami panasza van ellened: Hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, elébb békélj meg a te atyádfiával, és azután eljövén, vidd fel a te ajándékodat. Légy jóakarója a te ellenségednek hamar, amíg az úton vagy vele, hogy ellenséged valamiképpen a bíró kezébe ne adjon, és a bíró oda ne adjon a poroszló kezébe, és tömlöcbe ne vessen téged. Bizony mondom néked: ki nem jősz onnét, mígnem megfizetsz az utolsó fillérig. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne paráználkodjál! Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kivánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében. Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék. És ha a te jobb kezed botránkoztat meg téged, vágd le azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék. Megmondatott továbbá: Valaki elbocsátja feleségét, adjon néki elválásról való levelet. Én pedig azt mondom néktek: Valaki elbocsátja feleségét, paráznaság okán kívül, paráznává teszi azt; és aki elbocsátott asszonyt veszen el, paráználkodik. Ismét hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Hamisan ne esküdjél, hanem teljesítsd az Úrnak tett esküidet. Én pedig azt mondom néktek: Teljességgel ne esküdjetek; se az égre, mert az az Istennek királyi széke; Se a földre, mert az az ő lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert a nagy Királynak városa; Se a te fejedre ne esküdjél, mert egyetlen hajszálat sem tehetsz fehérré vagy feketévé; Hanem legyen a ti beszédetek: Úgy úgy; nem nem; ami pedig ezeken felül vagyon, a gonosztól vagyon. Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet szemért és fogat fogért. Én pedig azt mondom néktek: Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem aki arcul üt téged jobb felől, fordítsd felé a másik orcádat is. És aki törvénykezni akar veled és elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda néki a felsőt is. És aki téged egy mértföldútra kényszerít, menj el vele kettőre. Aki tőled kér, adj néki; és aki tőled kölcsön akar kérni, el ne fordulj attól. Máté 5,17-42

Norbi tanításával zárult a sorozat, a Máté 5-43-48-ban olvasható igeszakasszal.

Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekeszik-é? És ha csak a ti atyátokfiait köszöntitek, mit cselekesztek másoknál többet? Nemde a vámszedők is nem azonképpen cselekesznek-é? Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes. Máté 5,43-48

Hamarosan folytatjuk a Máté evangéliumának 6. fejezetével.

, , , , , , , , ,

Hozzászólás

Látogatás a BalatonNeten

Szeretettel ajánlom figyelmetekbe Szilvia élménybeszámolóját a BalatonNetről, azaz a Nemzetközi Evangéliumi Találkozóról, melyen Ildikóval vettek részt, egyben képviselve közösségünket, a Budapesti Szabad Metodista gyülekezetet.

Idén aug. 19-23. között rendezték meg a BalatonNetet

Idén aug. 19-23. között rendezték meg a BalatonNetet

Első nap – szerda

– erről lemaradtunk, különösen a zsidó táncházról…

Második nap – csütörtök

Szeverényi János reggeli áhítatot tart

Szeverényi János reggeli áhítatot tart

– 8.30 reggeli áhítat: kicsit borzongva ültünk be a sátor fűtetlen műanyagszékeire. A rendezvény doajenje, Szabó Dániel tartotta, és arról beszélt, hogy Isten kiszabadítja és visszahozza a fogságból az övéit, megépíti a romokat. Ugyanakkor Babilon, a fogvatartó gazdag, nagy város helyén ma sakálok laknak, ahogy a bibliai próféciákban megírták.

– 9.30 kezd robogni az úthenger, gyűlik a nép a nagy tornaterembe, az első ismerős, akivel összefutok Dani Eszter, akinek a házicsoportjába jártam évekig. Ahogy kezdünk, kiszólítják dicsőítéshez Mike Sámuelt és csapatát, az első két sorból (ami azt eredményezi, hogy hirtelen a frontvonalban találjuk magunkat, előttünk két üres sor székkel, de vidáman felállva dicsérjük az Urat), majd rövid bevezető keretében Szeverényi János evangélikus lelkész (a szervező Aliansz vezetője) mondatja el mindenkivel a Róma 8,38-at, azaz hogy Isten szeretetétől semmi nem választhat el minket. Ez nálam rögtön megkondítja a Szentlélekharangot, mert ugyanezt mondattam el (moderátorként) előző vasárnap én is a saját gyülekezetemmel.

– CB Samuel, az indiai pásztor következik előadásával, érdekes keleti ember szemével látni a Szentírást, az amerikai/európai keresztényeket. Kiválóan beszél arról, hogy sónak és világosságnak kell lennünk, barátságosnak és olyan helyet kell teremtenünk, az a jó város, élőhely, ahol a gyerekek jól érzik magukat. Szót emel a modern rabszolgaság, az emberkereskedelem, a rabszolgamunka ellen (SetFree mozgalmak – ebbe mi is bekapcsolódtunk tavasszal Kevin Austin nyomán).

– A délutáni szemináriumok közül elsőre Dr. Even Parkshoz ülünk be, kicsit késve, csak hátul kapunk helyet, az előadó töri a magyart, de érdekes előadást tart a lelki és testi problémákról, miért alakulhat ki, akár keresztényeknél is depresszió, magas vérnyomás stb.

– Ebédidő, lesétálunk az öreg platánsoron a Balatonhoz, és bámuljuk kicsit, aztán fázósan összehúzzuk magunkon a pulóvert, eszünk egy lángost, és visszasietünk a dombra. Megnézzük a workshopot, sok keresztény szervezet, kiadó van jelen egy-egy asztallal, a keresztény motorosok egymás után viszik el a merészebbeket próbakörre a Harley-Davidsonon nagy dübörgéssel…

– Este már idejében foglalunk helyet (a szélén, hogy ki-kilépve fotózni is tudjak). Szeverényi János azt mondja, olyanok vagyunk, mint mikor megemelkedik a víz, és a kacsák átúszkálnak a kerítések fölött… A dicséret után Orbán Attila lelkész és polgármester mond lendületes beszédet arról, hogy az ébredés saját magunkban kezdődik. „Boldog az a nép, amelynek Istene az Úr” Ézs 61,3. Bizonyságot teszünk – ha muszáj a szánkkal is. Merthogy úgy kell élni, hogy aki „szembejön”, lássa rajtunk… Nehézség – olaj a tűzre! Elmondja, hogyan adta nekik Isten a falu kocsmáját, ahol azóta Istentiszteletet tartanak, őt magát pedig a sok berzenkedés után olyannyira elfogadta a közösség, hogy megválasztották polgármesternek…

– A közösségi sátorban még Horváth István tart saját dalaival egy koncertet, de fáradtak lévén, hamar otthagyjuk és elhelyezkedünk barátságos szállásunkon, melyet a Zsidók Jézusért Misszió tagjai osztottak meg velünk.

CB Samuel azt mondta, ahol a gyerekek jól érzik magukat, ott van Isten országa...

CB Samuel azt mondta, ahol a gyerekek jól érzik magukat, ott van Isten országa…

Harmadik nap – péntek

– 8.30 Reggeli áhítat Szeverényi Jánossal. Süt a nap, szabadtéren vagyunk. Mikor kezdi, a jókora, háromszoros körbe rakott székek fele még üres, tíz perc múlva már serényen hozzák a pótszékeket a későn jövők. Dániel könyve, babiloni fogság, miért is foglalkozik egy hívő zsidó fiú a pogány, okkult diktátor álmával? Isten ott van mindenhol, a sötétségben is, és ismeri az elrejtett titkokat.

– A délelőtti előadás előtt összefoglaló az előző napról, aztán Mike Sámuel és a fiatalok, jó látni, hallani őket a színpadon. CB Samuel történeteket mesél Indiáról, arról, hogy a próféták nem csak Isten haragját hirdették, ők a remény emberei is, és Istennel semmi sem lehetetlen. Az Egyház feladata, hogy szeretetet és reményt hozzon az emberek közé. Hol van Isten Országa? Ahol béke van, igazság, biztonság és szeretet. Európa szép zöld. A harmadik világ kivágott fáiból készülnek a mi könyveink, ráadásul sok ezer tonna élelmiszert dobunk ki, miközben sokan éheznek. Jézus napirendje; együtt evett és ünnepelt a tanítványaival és a bűnösökkel is, de hajnal 4-kor már imádkozott…

– Ezután beiktatott rendkívüli közlemény – felkérik Johannes Reimert, hogy mondja el röviden azt, amit a szemináriumán tegnap. A menekültekről beszél, hogy arról gondolkodunk, nekünk mi a jó, de vajon megkérdeztük-e Istent, mi a szándéka?! Megjegyzi, hogy egyszer tőlünk, magyaroktól rettegett Európa, a németek imaösszejöveteleket tartottak, csak a nyilainktól mentse meg őket Isten… Hatalmas sikere van. Utána ténfergünk pár percet a napon, jólesik, elnézzük a labdázó, futkosó gyerekeket – nekik is, az ifiknek is van foglalkozás, program folyamatosan.

– Szeminárium – természetesen Johannes Reimerhez megyünk, azaz sietünk, hogy még jó helyet kapjunk. A migránsokról beszél, azokról a tapasztalatokról, amelyeket ő szerzett a más kultúrából jövő emberekkel. Nem férünk el a sátorban, utána nagy tapsot kap.

– Ebéd után a lehetőségek közül – a változatosság kedvéért – ismét Johannes Reimert választjuk. Az imaéjszakák fontosságáról beszél. Miért jobb kevés emberrel kezdeni, és hogyan működik ez a gyakorlatban, miért kapott az árvaház autót, és hogyan vált kereszténnyé a kurd vendéglős, akinél reggeliztek…

– Délután a Zsidók Jézusért Misszió mutatkozik be Tar Katával az élen, nyári nagyszabású evangelizációs kampányaikról vetítenek, és beszélnek a küldetésükről, a céljaikról.

– Az esti alkalmon Püski Lajos debreceni református tiszteletes viccesen demonstrálja mennyit árt a bizonytalan vezetés, és hogy a gyülekezet nem egy unalmas, vallásos klub, nem is valami szolgáltató cég, figyelni kell a misszióra és egymásra. Kis mobil templomok vagyunk – mondja. Szép, aprólékos grafikonokat hozott, melyek kevésbé élvezetesek…

– Simon Templar koncert, amiről megint csak elballagunk aludni, hagyjuk a fiatalokat nyüzsögni, nekik stand-up comedy program is van, kihallatszik a nevetés a sátorból. A szálláson még mi is lelkendezünk kicsit a többiekkel, amolyan pizsamaparti jelleggel, aztán bedőlünk az ágyba és reggelig csak a tücskök zenélnek az ablak alatt.

Balra CB Samuel, indiai főelőadó, jobbra Johannes Reimer az imaéjszakákról tanít, Dani Eszter tolmácsol

Balra CB Samuel, indiai főelőadó, jobbra Johannes Reimer az imaéjszakákról tanít, Dani Eszter tolmácsol

Negyedik nap – szombat

– Ma Varga György baptista lelkipásztor tartja a reggeli áhítatot, a felhős ég miatt ismét sátorban. Kicsit fázósan gyülekezünk, de rögtön bemelegszem, mikor azzal kezdi, hogy Ezékiel első fejezetét szeretné felhozni, ami szokatlan és zavarba ejtő képet ad Isten dicsőségéről. Képben vagyok, mivel pár napja olvastam (ott nyílt ki a Bibliám). Akkor nem
tudtam, miért ezt olvasom és miért az egész fejezetet… (Szeretem ezeket az apró bizonyságokat). Isten – noha hűséges és minden nap ugyanaz, néha szokatlan és ez jó, mert frissen tart minket. Jókat imádkozunk, közben emlékezik az ifikörről, amikor az egyszerű dicséret belefutott Isten jelenlétébe.

– A délelőtti előadáson CB Samuel folytatja történeteinek mesélését, közben igeverseket idéz. Isten az, aki megtisztít, visszahoz, megbocsát és szeret. Azt mondja, Indiában emberek ezrei vonulnak a Gangeszhez, hogy hitük szerint a fürdéssel lemossák bűneiket, mert érzik a terheiket. Jézus új szövetséget adott nekünk, újjáteremtett bennünket és arra hív, hogy
egész héten közösségben legyünk vele, ne csak vasárnaponként. János vízzel keresztelt, de Jézus tűzzel. Nem lehet bezárkózni, ő az elvonókúrásokat is vitte Istentiszteletre, fel kell vállalni azokat, akik szegények, nyomorultak, akik „zavarják” a középosztálybelieket. A kasztrendszer átkát meg kell törni, Isten országa a szívekben kezdődik, és a tévés igehirdető
nem helyettesítheti a gyülekezeti közösséget.

– Nemes egyszerűséggel maradunk az ő szemináriumán, ahol a misszióról beszél, ahogy Jézus elküldte a tanítványokat, akiknek lila gőze nem volt még a Szentlélekről, arról, micsoda vezetést jelent, és Péter életéről beszél, aki a pogányokhoz küldetett. Megemlíti, hogy Isten idegen kultúrákban is „otthagyja a lábnyomát”, és egyre többen keresik őt. Istent nem lehet beskatulyázni, Ő izgalmas és számtalan módon mutatja meg magát olyanoknak is, akik nem ismerik. Mesél saját tapasztalatairól, a helyes hozzáállásról és a feladatokról.

– Délután kisüt a nap, van egy szusszanásnyi időnk, és mivel kopog a szemünk, elmegyünk ebédelni, beszélgetni, terveket szőni. Annyi mindent hallottunk, a fejünk a varrás mentén repedezik. Valahogy haza kell vinni a gyülekezetnek is a jó ötleteket.

– Csak úgy kíváncsiságból betérünk Szabó Attila és Csilla előadására, akik Nepálban voltak több éves missziós úton. A nyelvet is beszélik, Csilla óvodás, kisiskolás gyerekekkel foglalkozott, hoztak videókat, nézzük a földrengést (idén áprilisban dőlt össze a szép templomváros és még sok minden), rozoga buszok csikorognak az utakon, aztán jakok hátán kocognak, másutt pedig gyalog is alig járható a meredély. Eldugott kis hegyi falvakban jártak, azt ették, amit kaptak, ott aludtak, ahol befogadták őket. Attila meséli, hogy egy helyen mikor az étkezés után továbbmentek, rosszul lettek, émelyegtek, szédültek, megálltak imádkozni egymásért. Mikor jobban lettek, mentek tovább. Visszafelé ugyanabban a faluban pihentek meg, ahol döbbenten meredtek rájuk. Mert hiszen megmérgezték őket, hogy ne hirdethessék az idegen istent…

– Este a nagy teremben Mike Sámuel nem csak a dicséretet vezeti, hanem ő az előadó is. Azt mondja, volt egy dicsőséges angyal, aki feltette a kérdést, ki a nagyobb… Isten országában az emberek felnéznek egymásra, a tagjai boldogok, ők só és világosság. Hogy hol van ez az ország? Hát a Sátán országának a közepén, a sötétségben világít. Megtudjuk, milyen a zombi keresztény, és ha a gyülekezet sündisznóállásba vágja magát, ott nincs külsős megtérő. Só vagyunk, de nem sóbálvány! Kecskemétről mesél, ahol a baptista gyülekezet pásztora, hogy az első nyári táborban az emberek fele új volt, nem hívő… akkor még, mert a dolgok változnak. Az sem biztos, hogy a party-arcok, a gazdagok, sikeresek lelkében, életében minden rendben van – de sosem tudjuk meg, ha nem beszélünk velük. Jézus feltámadt, mi pedig a magunk pici lámpásait visszük szerte…

– A szünet után színes fényekkel világítják meg a színpadot, jön Noel és Tricia Richards, férj-feleség, kedvesek, egyszerűek. Azt mondták nekik, zenéljenek úgy, mintha a barátaik nappalijában ülnének. Nos, ez Európa legnagyobb nappalija – jegyzi meg Noel mosolyogva. Noel Richards már sok évvel ezelőtt, 1997-ben szervezett egy nagy keresztény rendezvényt „Champion of the World” címmel, a londoni Wembley Stadionban. Azóta kicsit idősebb lett, de nem látszik rajta a 60 év, a dalai pedig egyre jobbak. Idén harmadszor van nálunk, Magyarországon, fellépett az Ez az a nap rendezvényen is. Pár szóval kis történeteket mesélnek egy-egy szám között. A mondanivalójuk belesimul a BalatonNet előadásai közé. Pedig nem volt megbeszélve… Hatalmas sikerük van.

Ötödik nap – zárás – na erről megint lemaradtunk…

Mindent összevetve, jó kis edzőtábor volt, jövőre is ott a helyünk.

, , , , , , ,

Hozzászólás

Gondolatok a hegyi beszédről – 3. rész

Péter a Máté 5,8-ban olvasható igével folytatta a hegyi beszédről szóló tanítássorozatot. A tiszta szívről osztott meg gondolatokat, itt olvashatjátok a summáját:

Boldogok, akiknek szívük tiszta: mert ők az Istent meglátják. Máté 5,8

Borsos Miklós: Hegyi beszéd, 1975, lavírozott tusrajz

Borsos Miklós: Hegyi beszéd, 1975, lavírozott tusrajz

Mi jut eszünkbe először, ha a tiszta szív kifejezést halljuk? Némelyeknek bibliai idézetek ugranak be Dávidról, amikor kétségbeesetten imádkozott azért, amit elveszített: tiszta szívért.

Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Zsoltárok könyve 51,12

Másoknak József Attila verse rémlik fel elsőre.

“Tiszta szívvel betörök, ha kell, embert is ölök.” (József Attila: Tiszta Szívvel)

Itt is a kétségbeesés szólal meg, de nincs mögötte remény. Hogyan is lehetne tiszta szívvel rabolni és ölni? Pedig Dávid is azt hitte, így tesz. Sokáig nem jött rá arra, hogy elveszítette a tiszta szívet, más szavakkal: elveszítette az Istenre való rálátását. Már jó ideje bűnben élt, alig zavarta, hogy házasságtörővé és gyilkossá vált. Egy prófétának kellett őt isteni bölcsességgel észhez térítenie. Dávid tiszta szív hiányában tévelygett, de Isten nagy kegyelméből felrázta. Amikor Dávid még pásztorfiú volt, éppen a tiszta szíve miatt választotta ki Isten, hogy Izrael királya legyen. Isten kihangsúlyozza a Dávidot királlyá kenő Sámuel prófétának, hogy az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de Isten mindig azt nézi, ami a szívben van. Dávidot tiszta szívéből fakadó hite tette naggyá, tiszta szíve ösztönözte őt arra, hogy mindenben Isten vezetését keresse. Ebben az állapotában látta Istent, nem szó szerint, látta, mint valami emberi alakot. Inkább úgy értjük, hogy belátott a dolgok mögé, látta az életében és a környezetében Isten kezét, szándékát, gondoskodását. Látta és el tudta fogadni Isten szeretetét, látta a láthatatlan, örökkévaló dolgokat a láthatón túl. Tudott felfelé nézni, tudott Istenre várni a mindennapokban és a távoli jövő tekintetében egyaránt. Volt reménye arra, hogy egy napon színről-színre is meglátja majd Őt.

Ha nem tiszta a szívünk, akkor valami szennyeződés eltakarja előlünk Istent. Mint a szmog a levegőben, mint a felkavart iszap a vízben, mint a sár a szélvédőn, mint a bűn az életünkben. Vagy engedjük Istennek, hogy megtisztítsa szívünket, vagy hagyjuk tovább halmozódni a szennyeződést, egyre kevésbé látva Őt. Jézus korának farizeusai átfogó ismerettel rendelkeztek az ószövetségi írásokról, mégis vakok voltak. Meszelt síroknak nevezi őket az Úr, kívül szép tiszták, belül mocskosak. Vakságuk következménye, hogy nem látták meg Jézus szolgálatában Isten munkáját, nem látták meg benne a megváltót, nem látták Istent, holott mindig róla beszéltek. Többek között ezért tarthatta fontosnak Jézus, hogy beszédének elején boldognak nevezze a tiszta szívűeket, mert a tiszta szív elengedhetetlen a hithez, Isten megértéséhez. Minden élet a szívből indul ki, ha azt tisztán megőrizzük.

Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Példabeszédek 4,23

Minden gonosz dolog a szívből indul ki, ha benne hagyjuk a mocskot.

Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanubizonyságok, káromlások. Ezek fertőztetik meg az embert… Máté 15,19-20

Milyen forrás legyen a szívünk: tiszta és életet adó vagy mocskos és mérgező?

Kóber Ildikó a Máté 5,9-ről tanított:

Boldogok a békességre igyekezők: mert ők az Isten fiainak mondatnak. Máté 5,9

Ildikó egy kis igepárosító feladattal segített a korábban elhangzottak felelevenítésében

Ildikó egy kis igepárosító feladattal segített a korábban elhangzottak felelevenítésében

Ildikó tanítása itt hallgatható meg:

Kolláth András tanítása itt hallgatható meg újra. Andris erről az igeszakaszról beszélt:

Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyeknek országa. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben: mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak. Máté 5,10-12

Még van néhány példány az ingyenes Bibliaolvasó kalauzokból

Még van néhány példány az ingyenes Bibliaolvasó kalauzokból

, , , , , , , , , ,

Hozzászólás

Panaszböjt: a 21 napos kihívás

Számtalanszor vágunk bele különféle erőpróbákba – pl. fogyókúra, teljesítménytúra, böjt -, szeretjük az fizikai, valamint lelki erőnlétünket próbára tenni. Gyülekezetünk számára sem idegenek a próbatételek, korábban Larry egy 30 napos kihívás teljesítésére buzdított minket, amelyet persze bármikor újra és újra lehet kezdeni (különösen annak, akinek még nem vált jó szokásává).

Egy korábbi kihívás

Egy korábbi kihívás

Egy állandó felhívásunk az időnk 1%-ának átadása Isten számára. Ennek célja, hogy fokozatosan több és több időt töltsünk Istennel.

Ez is egy nagyon fontos kihívás

Ez is egy nagyon fontos kihívás

Ildikó két héttel ezelőtt egy újabb próba teljesítésére buzdította a gyülekezet tagjait, ez nem más, mint a 21 napos panaszböjt. Az eredeti ötlet egy kansasi lelkésztől, Will Bowentől származik, aki egy világméretű panaszböjt elindítását tűzte ki célul 2007-ben. A kezdeményezés első vasárnapján mintegy 250 lila szilikon karkötőt osztottak szét a gyülekezetben. A karkötők csupán emlékeztető funkcióval rendelkeznek, a gyülekezet arra használta ezeket, hogy emlékeztesse magát az alábbiakra: ne panaszkodj, ne kritizálj, ne pletykálj! A lelkész felszólította őket, hogy tartózkodjanak a panasztól legalább 21 napig, mert ennyi idő kell, hogy egy rossz szokást megtörjünk. A kihívás hírét újságcikkek, blogok, valamint a People magazin is leközölte. A lelkészt a “The Oprah Winfrey Show”-ba is meghívták, hogy beszéljen a kezdeményezésről. Hamarosan a világ minden tájáról érdeklődtek a program iránt: Oroszországból, Dél-Amerikából, Ázsiából is csatlakoztak hívők és nem hívők egyaránt. Hazánkban 2015. nyarán lehetett találkozni ezzel a kihívással.

Egy komoly, 21 napos kihívásba kezdtünk: panaszböjtöt tartunk

Egy komoly, 21 napos kihívásba kezdtünk: panaszböjtöt tartunk

Ha azt gondoljuk, hogy egy lelkésznek milyen könnyű ezt a panaszmentességet megtartani, nagyot tévedünk! Will Bowen lelkipásztornak is majdnem egy évbe telt, mire eljutott a 21 panaszmentes napig. Nem könnyű tehát ez a feladat. Igazi, komoly próbatétel. Mi azonban bizakodva állunk a siker előtt és mi is elindítottuk a “21 nap – panaszmentesen!” – kihívást kis gyülekezetünkben, hogy kivonjuk magunkat az általános, össznépi panaszkodásból, megpróbáljunk a nehézségeink helyett a hálánkra koncentrálni, hálás szívvel örülni mindannak, amink van.

Mindig ugyanaz a lemez? Változtass!

Mindig ugyanaz a lemez? Változtass!

A “panasz-diéta” összefoglalója, játékszabályai:
– Ne panaszkodj 21 napon át!
– Viselj egy – bármilyen – karkötőt, ami figyelmeztet erre!
– Cseréld meg a karodon, ha mégis panaszkodsz, és kezdd elölről a 21 napot!
– Cél – 21 napig panaszkodás nélkül egy karon viselni a karkötőt.
– Vond be a barátaidat is!

Figyelmeztessük magunkat!

Figyelmeztessük magunkat!

Ne feledd tehát: panasz helyett adj hálát! „Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért…” Zsoltárok 107,8

A böjtről ezt írja a wikipedia: “A böjt tartózkodás az evéstől, ivástól, vagy valamilyen tevékenységtől.” És mi a panasz? Sokféleképpen mondhatjuk még: észrevétel, reklamáció, zokszó, kifogás, sérelem, kellemetlenség, méltánytalanság.

Maga a karkötő egyszerű, ám komoly célt szimbolizál

Maga a karkötő egyszerű, ám komoly célt szimbolizál

Ha írnod kellene egy listát azokról a dolgokról, amelyekért hálás vagy és egyet azokról, amelyek a sérelmeidről, panaszaidról szólnak, vajon melyik lenne hosszabb? A magyar ember a panaszkodásban világbajnok, szóval ez a kihívás bizony nagyon is nekünk, magyaroknak szól! Tanuljunk meg hálásak lenni!

, , , , , , ,

4 hozzászólás

Gondolatok a hegyi beszédről – 2. rész

Nyár elején kezdtünk el foglalkozni a hegyi beszéddel, melyet azóta is tanulmányozunk. Ebben a bejegyzésben három nagyszerű tanítást közlünk.

Norbi az alábbi Igéről beszélt:

Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet. Máté 5,5

Egy héttel később Eric Barnes tanítását hallhattuk.

Hálásak vagyunk Szilviának, aki moderált, Rékának, aki fordított, és Ericnek, aki arról tanított, hogy éhségünk és szomjúságunk csillapításához több kell, mint étel és ital.

Hálásak vagyunk Szilviának, aki moderált, Rékának, aki fordított, és Ericnek, aki arról tanított, hogy éhségünk és szomjúságunk csillapításához több kell, mint étel és ital.

Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek. Máté 5,6

Eric összehasonlította a földi, mindennapi éhségünket, szomjunkat a Jézus által említett éhséggel, szomjjal. A jóléti társadalmakban az emberek nem szeretnek éhesek lenni. Amerikai példákat hozott, hány gyorsétterem mennyi dolgozója munkálkodik azon, hogy mindenki rögtön csillapítani tudja az éhségét. Boldogok, akiknek éhsége, szomjúsága ki van elégítve. Ezenkívül lakás, ruházat, pénz, értelmes munka, hírnév, fontosságérzet, hatalom mind-mind szükséges a földi boldogságunkhoz. Hajszoljuk, üldözzük ezt a fajta boldogságot. De Jézus mást mond. Isten képmására teremtettünk, nekünk több kell a boldogsághoz, mint vegetatív szükségleteink kielégítése. Ezek csak pillanatnyi, ideig-óráig tartó boldogságot adnak. És soha nem hoznak teljes megelégedettséget, hiszen mindig többre és többre van szükségünk, hogy boldogok legyünk. Ez pedig egyfajta függőséget okoz. Rockefellert, aki köztudomásúan a világ egyik leggazdagabb embere volt, egyszer megkérdezték, hogy mennyi pénzre lenne még szüksége a teljes boldogsághoz. Még egy kicsit többre – hangzott a válasz. De a végső éhség, az ŰR még mindig ott van a lelkünkben, amit csak Jézus tud betölteni. Ha éhes vagyok, üres vagyok, függök valamitől/valakitől. Én magam nem tudom kielégíteni az éhségemet. Oda kell mennem Istenhez, elfogadnom az Ő igazságosságát. Ami nem az én igazságom. Akkor élhetem meg mélyebb minőségét a boldogságnak. Az éhség emlékeztessen minket arra, milyen nagy szükségünk van Istenre. Amikor el tudjuk fogadni Isten szeretetét, az a valódi boldogság! “Gyertek hozzám, akik mind, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” (Máté 11:28) Ezt a fajta megnyugvást, ezt a boldogságot, sehol máshol nem találjuk meg! Igazán a mennyben leszünk megelégíttetve, de már itt a földön is megérezhetjük azt a boldogságot, ami független a körülményeinktől. Amit csak és egyedül Jézusban kaphatunk meg!

Gerry pedig erről az Igéről beszélt:

Boldogok az irgalmasok: mert ők irgalmasságot nyernek. Máté 5,7

, , , , , , , , ,

Hozzászólás

Imádkozzunk a modernkori rabszolgaságban élőkért!

2015. május 15-­én gyülekezetünk adott otthont az első magyarországi Set Free! (Szabadítsd fel!) szemináriumnak. Vendégelőadónk, Kevin Austin, a Set Free Movement (Felszabadító Mozgalom) igazgatója megdöbbentő adatokkal támasztotta alá, hogy a modernkori rabszolgaság, az emberkereskedelem napjaink egyik legjövedelmezőbb, 150 millárd dolláros üzletága. Hihetetlen, hogy a XXI. század elején több ember dolgozik rabszolgaként, mint a történelem folyamán összesen. Igazi rabszolgaként: erőszak áldozataiként kényszerítve olyan dolgok megtételére, amelyeket maguktól nem tennének meg (adósrabszolgaság, kényszermunka, szexrabszolgaság).

Egy bűnnel teli, széttört világban élünk. - mutatott rá Kevin Austin.

Egy bűnnel teli, széttört világban élünk. – mutatott rá Kevin Austin.

De az igazi probléma – mutatott rá Kevin -, hogy egy bűnnel teli, széttört világban élünk, megtört emberi kapcsolataink fogságában vergődve. Magyarország a 3. helyen áll a közép-­európai emberkereskedelmi rangsorban, feltétlenül szükséges tehát, hogy a modernkori rabszolgaság elleni harcban egymástól elszigetelten dolgozó csoportok összefogjanak, közös stratégiát alakítsanak ki, információkat cseréljenek, egymást bátorítsák, közösen imádkozzanak.

Ezzel a céllal hirdettük meg az első imatalálkozót, ahol egy akarattal imádkoztunk a Szent Szellem vezetéséért, kérve az útmutatást, hogyan lépjünk tovább ebben a munkában. Imádkoztunk az áldozatokért, de azokért is, akik haszonélvezői ennek az iparágnak, hiszen tulajdonképpen ők is áldozatok, csak ők ezt még nem tudják. Imában kértük Mennyei Atyánk védelmét és erejét azok számára, akik azért dolgoznak, hogy kimenekítsék, aztán testileg, lelkileg helyreállítsák az emberkereskedők áldozatainak életét. Könyörögtünk a megtört kapcsolatok helyreállításáért, az Úr világosságáért a szellemi sötétségben vergődők számára. Imádkoztunk a magyar ébredésért, az ország vezetőinek megvilágosodásáért.

Imádkozz, bárhol vagy!

Imádkozz, bárhol vagy!

Elhatároztuk, hogy rendszeressé tesszük ezeket az imaalkalmakat, és ezentúl havonta kétszer összegyűlünk, hogy együtt emeljük fel szívünket imában a modernkori rabszolgaság áldozataiért.

A második imaalkalomról is elmondhatjuk, hogy nagyon áldott időt töltöttünk együtt az 5 angol és 4 magyar nyelvű résztvevővel. Lassan kezd kialakulni az együttműködésnek az a formája, amit az első találkozásunkkor megfogalmaztunk: tapasztalatcsere, információ átadás, kapcsolattartás, imatámogatás.

Azok, akik a “frontvonalban”, személyesen foglalkoznak az utcán dolgozó lányokkal, megosztották tapasztalataikat. Szerintük az a legnagyobb probléma, hogy a lányok egy része úgy gondolja, az így keresett pénzzel támogatja a családját, és ha összejön elég pénz, abbahagyja ezt a munkát, visszatér a normál életbe. Viszont, mivel maguk is diszfunkciós családban nőttek fel, ugyanezt a modellt viszik tovább, sőt ugyanezt örökítik tovább gyermekeiknek – nem tudnak kilépni ebből a körből. Azt gondolják, önként és szabad akaratból dolgoznak az utcán, ha elég pénzt kerestek, felhagynak ezzel a munkával. Azonban mihelyt visszatérnek a normál életbe, szembesülnek azokkal az életvezetési problémákkal, amelyeknek megoldására nincsenek modelljeik, amelyeknek gyökerei saját diszfunkciós gyermekkorukban rejlenek. Mivel nincs új életvezetési stratégiájuk, visszanyúlnak ahhoz, amelyet már ismernek. Ismét az utcán dolgoznak, mert ez az ismerős közeg számukra: noha megalázó, de a biztos rosszal együtt is ad valamiféle hamis anyagi biztonságot. Ezt az “ott hagyom -visszatérek” kört addig-addig ismétlik, amíg vagy teljesen tönkremennek, vagy végül felismerik, hogy nem ez a megoldás.

Imádkozz velünk!

Imádkozz velünk!

A mi feladatunk – azon túl, hogy imádkozunk ennek az ördögi körnek a megtöréséért -, hogy életvezetési programot kínáljunk ezeknek a lányoknak. Megértessük velük, hogy kik ők valójában: értékesek, különlegesek, szerethetőek, Isten saját képmására teremtettek. Segítsünk megszabadulniuk a bűntudatuk terhétől, megtanítsuk őket élni a bibliai alapelvek mentén, szeretni és szeretve lenni. Felépíteni az új életüket. Emellett természetesen felvértezni őket konkrét, gyakorlati életvezetési ismeretekkel is. Ezeknek ismeretében imádkoztunk, hogy az Úr világosítsa meg lelki szemeiket, szűnjön a szellemi sötétség, törjenek a lelki béklyók, szabaduljanak a foglyok, gyógyuljanak a megtört kapcsolatok! Söpörjön végig az Úr Szent Szelleme az országon, hozzon ébredést a szívekbe!

, , , , ,

1 hozzászólás

Gondolatok a hegyi beszédről – 1. rész

Carl Heinnrich Bloch: A hegyi beszéd (1890)

Carl Heinnrich Bloch: A hegyi beszéd (1890)

Néhány héttel ezelőtt elkezdtük tanulmányozni a hegyi beszédet, melyet a nyár folyamán tovább folytatunk.

Ildikó tanítását Máté evangéliumáról itt hallgathatjuk meg újra:

Gerry az alábbi igéről tanított:

Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek országa. Máté 5,3

Péter a következő igével folytatta:

Boldogok, akik sírnak: mert ők megvigasztaltatnak. Máté 5,4

Vendégünk volt az amerikai Spring Arbor Egyetem diákcsoportja

Vendégünk volt az amerikai Spring Arbor Egyetem diákcsoportja

, , , , , , , , ,

2 hozzászólás

Nyári programok a Közhelyben – 2015.

Itt a nyár! Bár kevesebben vagyunk itthon, a Közhely nem zár be, csak néhány programunk szünetel a nyáron. Íme, a részletek:

A nyári szünet előtti utolsó Diridongó Zeneovi június 17-én, szerdán lesz 10:30-tól. Az utolsó baba-mama torna is azon a héten, június 18-án, csütörtökön lesz. A szünet után szeptember első hetében újra indul mindkét program.

Bibliaóra Kóber Ildikó vezetésével június 16, 23, és 30-án lesz, majd nyár végéig szünetel ez a program is.

Keddenként Bibliaóra!

Keddenként Bibliaóra!

Július 15-én 15 órától Fagyis angol a Közhelyben az angol tanfolyam résztvevőinek.

Istentisztelet nyáron is – vasárnaponként 10:30-tól. A Közhely mindenki előtt nyitva áll!

A Közhely mindenki előtt nyitva áll!

A Közhely mindenki előtt nyitva áll!

A Helyreálló csoport is folyamatosan működik nyáron is!

Az Élet Kenyere Alapítvány ajánlásával

Az Élet Kenyere Alapítvány ajánlásával

Előfordul, hogy belül fáj valami, de nehezen tudod meghatározni, hogy mi is az? A fájdalom érzetéhez lehet, hogy már annyira hozzászoktál, hogy furcsa volna, ha az nem lenne ott? Nap mint nap küzdesz szorongással, félelemmel az élet mindenféle területein? Ha úgy érzed, hogy válságban vagy… Ha észreveszed, hogy mindennapjaidban ugyanazokat a sémákat követed, miközben lehet, hogy fejben tudod, hogy szeretnéd másképp csinálni, mégsem tudod, hogy miért nem megy… Ha úgy érzed, hogy beleragadtál egy helyzetbe akár egy társkapcsolatodban (szülővel, gyermekkel, házastárssal, baráttal, főnökkel vagy beosztottal stb.), akár egy élethelyzetben (pl. nem tudsz nemet mondani szüleidnek/társadnak/gyermekednek/ ételnek/italnak/drognak/ciginek/vásárlásnak/számítógépes játéknak/pornónak stb.)… Ha készen állsz arra, hogy mélyebben meglásd és megértsd mi is zajlik benned…
akkor hadd ajánljam figyelmedbe a keresztény alapokon működő HELYREÁLLÓ ÖNSEGÍTŐ CSOPORTOT, ahol heti rendszerességgel bizalmas légkörű, megfelelő keretek között zajló csoportbeszélgetéseken reményt és biztatást kapsz ahhoz, hogy a helyreálláshoz vezető útra lépj, és végre elkezdj mindezekből kigyógyulni.

A csoport egész évben folyamatosan tart összejövetelt, nyári szünidő nincs! (Budapesten kedden és csütörtökön, Dunakeszin szerdánként.)

A Helyreállás önsegítő csoport elérhetőségei:
telefon: 06/1-787-2745
e-mail: info@helyreallas.hu
web: http://www.helyreallas.hu

A Közhely könyvtárában könyveket és újságokat is olvashatsz

A Közhely könyvtárában könyveket és újságokat is olvashatsz

, , ,

Hozzászólás

Harc a modernkori rabszolgaság ellen

Akik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok; akik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, amelyek a lélek ellen vitézkednek.
1Péter 2, 10-11 (Károli)

Kevin Austin rávilágított arra, mennyire komoly probléma a világban a modern rabszolgaság

Kevin Austin rávilágított arra, mennyire komoly probléma a világban a modern rabszolgaság

Egy héttel ezelőtt a Set Free Movement (továbbiakban: Felszabadító Mozgalom) vezetője, Kevin Austin Budapestre látogatott, hogy találkozzon hazai egyházi és civil szervezetek vezetőivel. Kevin megismerte a hazánkban folyó munkát, az emberkereskedelem elleni harccal foglalkozókat.

A Felszabadító Mozgalom egy nemzetközi szervezet, amelynek célja, hogy segítsenek a modern rabszolgaság és az emberkereskedelem áldozatainak. Kevin Austin, a Felszabadító Mozgalom igazgatójaként munkatársaival globális szinten végez missziós munkát a modern rabszolgaság sújtotta országokban. Kevin és családja hét évig szolgált az FMC (Szabad Metodista Egyház) misszionáriusaként Thaiföldön, ott szembesült először a modern rabszolgaság kérésével.

Set Free Movement from Andy Yardy on Vimeo.

Az Emberkereskedelem Elleni Fórumon huszonhárom ember vett részt, ahová a hazai szervezetek küldték el képviselőiket. Kevin Austin rávilágoított arra, milyen komoly probléma a világban, napjainkban az emberkereskedelem: 150 milliárd dolláros iparág. Hazánk is érintett a problémában, bemutatta, hogy becslések szerint 36.000 embert érint a munka- vagy szexuális rabszolgaság (ld. egy korábbi bejegyzésben olvashatók ezek az adatok). Kevin előadása után lehetőség volt a kérdésekre és válaszokra, valamint a különféle területeken érintettek megosztották a jelenlevőkkel tapasztalataikat és beszéltek azokról a kihívásokról, amelyekkel szembe kell nézniük. A fórum legfontosabb eredménye az volt, hogy mindenki kifejezte azon óhaját, hogy szükség van együttműködésre, egy komoly imaháttérre, egymás bátorítására, finanszírozási támogatásra és egy közös stratégiára. Azért imádkozunk, hogy legyen ez a kezdete egy közös munkának Magyarországon a Felszabadító Mozgalom támogatásával.

Az Egyházak Világtanácsa általi szöveg szerepel a pólón

Az Egyházak Világtanácsa általi szöveg szerepel a pólón

Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt, Akiről neveztetik minden nemzetség, mennyen és földön, Hogy adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az Ő Lelke által a belső emberben; Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben; A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának, És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint, Annak légyen dicsőség az egyházban a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre örökkön örökké. Ámen!
Pál levele az Efezusiakhoz 3,14-21 (Károli)

Az emberkereskedelem nem maga a probléma – hangsúlyozta Kevin vasárnapi tanításában -, hanem egy tünet, mégpedig az alábbiaké: a rasszizmusé, az emberkereskedelemé, a mélyszegénységé, a bandáké. Ezek mind egy sokkal mélyebb probléma tünetjelenségei. Azt meg kell értenünk, mi is a valós probléma. A valóság az, hogy összetörtek a közösségeink, szétzúzottá váltak kapcsolataink: a feleség-férj kapcsolata, a gyermek-szülő kapcsolata, az embercsoportok közti kapcsolatok. Ezek az emberek, kapcsolatok pedig kihatással vannak a társadalmi rendszer egészére.

Kevin saját tapasztalatairól beszélt

Kevin saját tapasztalatairól beszélt

A jó hír az, hogy a Biblia viszont tele van instrukciókkal számunkra, hogy hogyan tartsuk meg a Shalom békességét. A Shalom sokkal többet jelent, mint a béke, ez egy teljes jólétet jelent, azt, hogy jól működik az életünk minden területen, továbbá gyógyulásról és reménységről is szól. Együtt vagyunk erősek. Nagyon nagy szükségünk van van egymásra, hogy szeretetben gyökerezzünk.

, , , , , , , , ,

Hozzászólás

Tagsági vasárnap

Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai.
I. Korintus levél 12,27

A gyülekezet alapelvei és tevékenységi körei

A gyülekezet alapelvei és tevékenységi körei

Mit jelent gyülekezeti tagnak lenni? Több korábban elhangzott tanítás szól a gyülekezeti tagságról, illetve Norbi is felhívta a figyelmet a legutóbbi tanításakor arra, a magvető példázatát ismertetve, hogy a hallottakat ne csak a saját életünkre alkalmazzuk, hanem a hitközösségi életünkre is.

Larry kiemelte tanításában, hogy amikor a gyülekezetről beszélünk, két különböző, de egymással összefüggő részről beszélünk: az elvekről és a gyakorlatról. Az elvek olyanok, mint a fának a gyökere, általában nem is látszik. Ha megvannak az erős gyökerek, azok felvisznek a gyülekezet gyakorlati életébe, funkciójába, a bárki által látható felszínre.

Mik a tagság feltételei?
1. Megtérés és hit: elismerjék Jézust megváltójuknak
2. Megkeresztelkedés
3. Elfogadni a gyülekezet hitvallását
4. Elfogadni a tagsági szövetséget

A tanítás után Larry felkérte az új tagokat, hogy osszanak meg a közösséggel egy rövid megvallást és beszéljenek arról, hogyan szeretnék szolgálni a közösséget. Ezt követően egy újabb ünneplésre került sor: Ildikót, mint helyi szolgáló jelöltet mutatták be a közösség tagjainak. Ez a hitbeli lépés azt jelenti, hogy Ildikó elfogadja Isten hívását, hogy majdan lelkipásztorként szolgáljon.

Múlt vasárnap délután azért gyűltünk össze, hogy megünnepeljük két testvérünk keresztelését. Erre az alkalomra medencét béreltünk a közeli középiskolában. Larry és Péter szolgáltak az ünnepségen. Éva és Misi, gyülekezetünk két tagja keresztelkedett meg. Mindketten pozitívan megerősítették a Jézus Krisztusba vetett hitüket. Csodálatos volt látni, hogy amikor feljöttek a vízből, arcukon tükröződött az öröm. Isten áldását kívánjuk az életükre!

Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén õket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. (Máté 28:19 (KAR))

Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén õket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. (Máté 28:19 (KAR))

További képek és angol nyelvű beszámoló olvasható Larry blogján.

, , , , , , , , ,

Hozzászólás

A jó tanítvány nyomában

A múlt vasárnapi istentiszteleten az amerikai csoport vezetője, Kathy Cole tanítását hallgathattuk. Kathy azt mondta, hogy Isten háromszor nagyon próbára tette az élete során: fia súlyos betegsége, 15 hónap munkanélküliség, valamint menye és születendő unokája tragikus halála egy szörnyű autóbalesetben.

Ne feledjük: bármilyen nehéz helyzetben is vagyunk, Isten hűséges!

Ne feledjük: bármilyen nehéz helyzetben is vagyunk, Isten hűséges!

Kathy története megérintette minden jelenlévő szívét. Bizonyságtétele itt tekinthető meg:

Larry két héttel ezelőtti tanításában pedig arra keresett választ, hogy hová tűnt a jó tanítvány:

Nagyon hálásak vagyunk, hogy a tervezett felújítási munka elkészült, amíg a csoport itt volt. Ráadásul a kilenc csoporttagon kívül 27 önkéntesünk 300 óráját szánta a közös munkára, nem számítva Larry, Katie és Júlia odaszánt óráit. Dicsőség az Úrnak!

Köszönjük minden testvérünk és barátunk áldozatos munkáját!

Köszönjük minden testvérünk és barátunk áldozatos munkáját!

36 ember 300 óráját szánta a közös munkára

36 ember 300 óráját szánta a közös munkára

A dolgos hetet egy hangulatos grillezéssel zártuk le

A dolgos hetet egy hangulatos grillezéssel zártuk le

További képek láthatók és beszámoló olvasható Larry blogján.

, , , , , , , , ,

Hozzászólás