2015 09 20 havi archívum

Menekültválság bibliai szemszögből

Nyilatkozat a magyarországi bevándorlással kapcsolatos válsághelyzetet illetően

Isten az Ószövetségben arra hívta népét, hogy az idegenekkel és külföldiekkel szemben tanúsítsanak jóindulatot és irgalmat. Ez az Újszövetségben is megerősítésre kerül, különösképpen az özvegyekkel, árvákkal, szegényekkel és elnyomottakkal szemben. A magyarországi Szabad Metodista Egyház osztja ezt a bibliai nézőpontot, gyülekezeteit és a tagjait arra biztatva, hogy Krisztus szeretetét mutassák be azáltal, hogy részt vesznek olyan könyörületességben megnyilvánuló szolgálatokban, melyek bevándorlók felé irányulnak, illetve másféle szükségben lévő emberek felé, akár saját kezdeményezés alapján, akár más, hasonló gondolkodású szervezetekkel karöltve.

Budapest, 2015. szeptember 13.

A menekültek legnagyobb csoportja a Keleti Pályaudvarnál szeptember elején. Kisebb csoportok a Nyugati és a Déli pályaudvarnál gyűltek össze.

A menekültek legnagyobb csoportja a Keleti Pályaudvarnál szeptember elején. Kisebb csoportok a Nyugati és a Déli pályaudvarnál gyűltek össze.

A bevándorlók megsegítésével kapcsolatos általános ellenvetések

1. számú ellenvetés: A bevándorlók ISIS, al-Qaeda vagy tálib terroristák.

Válasz: Valóban lehet néhány terrorista aközött a 400.000 menekült között, akik ebben az évben Európa földjére tették a lábukat éppúgy, mint ahogyan van néhány „közöttünk felnőtt terrorista” is. Vegyük figyelembe azonban azt a tényt, hogy akik tömeges lövöldözések elkövetői voltak a kolorádóbeli Auroraban, a norvégiai Osloban, valamint egy ottani szigeten, illetőleg mostanság a dél-karolinabeli Charlestonban, nem terroristák voltak, akik bevándorlóknak álcázták magukat, hanem sokkal inkább saját országuk lakói közül kikerült állampolgárok. Napjainkban Budapesten a magyar és román futball huligánok okoztak károkat a Deák téren, valamint a Planetáriumban a Népligetnél. A problémát nem a terroristák okozzák, hanem az összetört társadalom – már pedig minden társadalom ilyen. Társadalmunknak helyreállásra van szüksége, mi pedig ebben segítségül lehetünk.

2. számú ellenvetés: Ezek az emberek nem keresztények, így őket ugyanazzal a hitbeli meggyőződéssel bíró embereknek vagy azoknak az országoknak kellene segíteniük, ahol ugyanolyan hitű emberek élnek, mint ők.

Válasz: Amikor Jézusnak szegezték a kérdést, hogy „Ki az én felebarátom?”, akkor az irgalmas samaritánus történetével felelt (lásd Lukács 10,25-37). A samaritánusok megvetettek voltak, és gyűlölték őket a zsidók. A samaritánusok más hitbeli meggyőződésen voltak, akik a saját térségükben éltek, amelyen a zsidók csak vonakodva haladtak át. A történetben azonban a samaritánus volt az egyetlen, aki a sebesült utasnak segítő kezet nyújtott. Jézus a példázatot egy kérdéssel és paranccsal zárja le. „Mit gondolsz, e három közül ki volt a felebarátja a rablók kezébe esett embernek?” Ő így felelt: „Az, aki irgalmas volt hozzá.” Jézus erre ezt mondta neki: „Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj.

3. számú ellenvetés: Ha néhány embernek segítséget nyújtunk, akkor ezzel arra biztatjuk a többieket, hogy ők is áramoljanak be.

Válasz: Arra kaptunk parancsot, hogy nagylelkűen adakozzunk. A 2 Korinthus 9,6-11 azt mondja:

Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert “a jókedvű adakozót szereti az Isten“. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Amint meg van írva: “Bőkezűen osztott a szegényeknek, igazsága megmarad örökké.” Aki pedig magot ad a magvetőnek, és eledelül kenyeret, megadja és megsokasítja vetőmagotokat, és megszaporítja “igazságotok gyümölcsét.” Így mindenben meggazdagodtok a teljes tisztaszívűségre, amely hálaadást szül az Isten iránt általunk.

4. számú ellenvetés: Ezek az emberek megszegik a törvényt, akiket ezért meg kellene büntetni, nem pedig támogatni őket.

Válasz: Nem a mi felelősségünk, hogy a menekültek jogi helyzetét illetően bármit is tegyünk, ez ugyanis a kormány feladata. Azzal kapcsolatban azonban nagyon is van felelősségünk, hogy Krisztus szeretetét mutassuk be. Jézus azt mondja, hogy amikor a szükségben lévőknek szolgálunk, akkor neki magának szolgálunk. A Máté 25,35-ben azt olvassuk, hogy „…jövevény voltam, és befogadtatok”.

Jézus Krisztus örömüzenete alapján mindannyian egyenlők vagyunk. Pál a Galata 3,28-ban arra emlékeztet bennünket, hogy „Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.” Így tehát Isten szemében nincs különbség a magyarok és szírek, vagy a menekültek és egy ország lakói között. Arról azonban lehet vitatkozni, hogy ez az ige vers a hívőkre, nem pedig mindenkire vonatkozik – ami igaz is. Fontos azonban nem megfeledkezni három dologról:

Néhány menekült keresztény. A missziós parancs azt mondja, hogy tegyünk tanítványokká minden nemzetet (lásd Máté 28,16-20) Nem törvény, hanem kegyelem alatt élünk. Nem ugyanezt a kegyelmet kellene a bevándorlókkal szemben is tanúsítanunk?

Ruházat-, élelmiszer-, és vízosztás, valamint a mindennapi élet a Keleti pályaudvar tranzitzónájában.

Ruházat-, élelmiszer-, és vízosztás, valamint a mindennapi élet a Keleti pályaudvar tranzitzónájában.

Nem szabadna félnünk, hanem azt tennünk, ami helyénvaló, és úgy szeretnünk, ahogyan Jézus tette – szeretni a szegényeket, a hajléktalanokat, az elveszetteket, a bűnösöket, az idegeneket és még a menekülteket is.

Talán az alábbi versek megszólíthatnak bennünket:

5 Mózes 31,6 Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek tőlük, mert maga az Úr, a te Istened megy veled, nem hagy el téged, és nem marad el tőled.
1 János 4,18A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben.
Róma 12,2 És ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.
Galata 2,20Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.
Filippi 2,1-5Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a Lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál; és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt.

, , ,

2 hozzászólás