Mindaz, amim van…

Katie vezette be az istentiszteletet, bizonyságot téve a feltámadásról.

Katie vezette be az istentiszteletet, bizonyságot téve a feltámadásról.Jézus feltámadt! Valóban feltámadt! A húsvét mindent megváltoztatott!
Jézus halála megbékéltetett minket Istennel, aki megbocsátott nekünk.
Jézus feltámadásával pedig új életet kaptunk, a Szent Lélek erejével megszentelt életet.
“Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával Fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által.” (Róma 5,8-10)

Mindaz, amim van... Larry tanított a jelmondatunkról, Norbi volt a tolmács

Mindaz, amim van… Larry tanított a jelmondatunkról, Norbi volt a tolmács


Ezen a vasárnapon a feltámadt Krisztust ünnepeljük, aki legyőzte a halált. A feltámadása utáni 50 nap alatt a sötétség világossággá alakult, a reménytelenségből remény született. Jézuson keresztül megkaptuk az üdvösség ígéretét. A Jézusba vetett reménységünk miatt tudjuk minden vasárnap elmondani a jelmondatunkat:

Mindaz, aki vagyok, mindaz, amim van, mindaz, amire képes vagyok, Isten ajándéka, amit azért kaptam, hogy megvalósítsam szándékait a világban magamon keresztül.

Mindaz, aki vagyok, mindaz, amim van, mindaz, amire képes vagyok, Isten ajándéka, amit azért kaptam, hogy megvalósítsam szándékait a világban magamon keresztül.

Mindaz, amim van…. De mim van?
Ennél a kérdésnél először mindig az anyagiak jutnak az eszünkbe. Akármennyi pénzünk is van, az soha nem elég. De nem a tulajdonunk tesz azzá, amik vagyunk! Sokszor túlzottan ragaszkodunk a tulajdonunkhoz. Sőt, sokszor sokkal jobban ragaszkodunk a teremtett dolgokhoz, mint a Teremtőhöz. Pedig azért kaptunk áldást, hogy áldások legyünk másoknak.

Mi van a kezedben?- kérdi Isten.
Megkérdezte Mózestől is az égő csipkebokornál. Neki épp egy bot volt a kezében. Isten ezt a botot használta jelképként (és eszközként), hogy az emberek elhiggyék, valóban megjelent Mózesnek. (2Mózes 4.) Mózes előtt ott volt az égő bokor, de még mindig kételkedett, hogy valóban használni akarja-e őt Isten. Aztán megbizonyosodott, ennek ellenére újabb és újabb kérdései voltak:
“Mózes ekkor azt mondta az Örökkévalónak: „Uram, én soha nem voltam a szavak embere, sem azelőtt, hogy szolgádat megszólítottad, sem azóta. Dadogós vagyok, és nem tudok jól érthetően beszélni.” Az Örökkévaló így válaszolt: „Ki teremtette az embert úgy, hogy beszélni tudjon? Ki teheti némává vagy süketté? Ki teheti meg, hogy az ember lásson — vagy éppen, hogy ne lásson? Vajon nem én, az Örökkévaló?” (2Mózes 4, 10-11)

Talán mi is kicsit olyanok vagyunk, mint Mózes. Kételkedünk, vajon megvannak-e azok az eszközök a kezünkben, amiket Isten szeretné, hogy használjuk? Megvan-e bennünk a bizonyosság, hogy van olyan feladatunk, amit Isten szeretne elvégeztetni velünk? Vagy kifogásokat keresünk: nincs megfelelő képzettségünk, nincs elég tapasztalatunk, nincs végzettségünk, alkalmatlanok vagyunk. Isten azonban megígéri, hogy soha nem hagy el.
Bízunk-e Istenben?
A Bibliában vannak olyan részek, amikor az emberek használják az eszközeiket: Dávid öt lapos követ használ, hogy legyőzze Góliátot. Egy kisfiú felajánlott egy kosár kenyeret és halat, amivel aztán Jézus vendégül látott több mint négyezer embert.

De vannak olyan példák is, amikor emberek rosszul használták eszközeiket: Dávidnak túl sok szabadideje volt, amikor a második hadjárat alkalmával nem vonult hadba az ammoniták ellen. Jeruzsálemben maradt, nem megfelelő módon használta idejét, és elszerette egy katonája (Urija) feleségét. (2 Sámuel 11)
Fontos elgondolkodni: Mim van? Hogyan használom, amim van?
Ne elsősorban az anyagiakra gondoljunk a kérdés megválaszolásakor!

Három fontos kapcsolatnak kell kialakulni Isten testében. Ezek által lehet kialakítani azokat a vágyakat, amik ott élnek bennünk. “Ha nincs békénk, azért van, mert elfelejtettük, hogy egymáshoz tartozunk.”(Teréz anya)
Mit jelent az egymáshoz tartozás? Egy közösség tagjaiként át kell élnünk, hogy egymáshoz tartozunk és Krisztushoz is tartozunk. Ebbe a kapcsolatba persze beletartozik a pénz is.
Isten megparancsolta, hogy építsék az egyházat az emberek:
“Hozzátok be a tizedet minden jövedelmetekből a Templom raktárába, hogy házamban legyen elég élelem! Ezzel tegyetek próbára — mondja az Örökkévaló, a Seregek Ura. — Azután figyeljétek meg, hogyan nyitom meg nektek a mennyei zsilipeket, és hogyan árasztalak el benneteket áldásaimmal!” (Malakiás 3,10)
Ahhoz, hogy összejöjjünk, pénzre van szükségünk: fizetni kell a bérleti díjat, a rezsit, egyéb költségeket. Tevékenységünk anyagi támogatásától is függ.


A pénz mellett az idő is fontos tényező.
“Ezért ügyeljetek arra, hogyan éltek! Ne legyetek ostobák, hanem bölcsek! Aki értelmes, minden lehetőséget kihasznál, mert gonosz időkben élünk.” (Efezus 5, 15-16) Mi döntjük el, hogyan használjuk fel az időnket.

Ezenkívül mindenkinek van valamilyen készsége, ügyessége, amit felajánlhat az Úrnak. “Urunk, Istenünk, légy jóindulattal irántunk, s kezünk munkáját tedd állandóvá! Kezünk munkáját tedd állandóvá, Istenünk!” (Zsoltárok 90,17)
Ráadásul Krisztus Testében sokféle képességünk is van. “Később arra utazott egy samáriai férfi is. Amikor meglátta a sebesültet, megsajnálta. Odament hozzá, olajat és bort öntött a sebeire, és bekötözte. Ezután feltette a saját szamarára, elvitte egy vendégfogadóba, és ott ápolta tovább.” (Lukács 10,33-34)
A samaritánus például az irgalmasság képességét mutatta, amikor az úton talált összevert, kifosztott embert megsegítette.


Áldásaink is vannak.
“Áldott legyen az Isten, Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki Krisztusban megáldott bennünket minden szellemi áldással a Mennyben.” (Efezus 1,3) Ha továbbadjuk az áldásokat, olyan, mintha Krisztussal tennénk ezt, Isten ennek nagyon örül.
“Ekkor így felelnek majd az igazságosak: »Uram, nem láttuk, hogy te éhes lettél volna. Mikor adtunk neked enni? Nem láttuk, hogy szomjas lettél volna. Mikor adtunk neked inni? Mikor történt az, hogy idegen voltál a városunkban, és mi szállást adtunk neked? Nem láttuk, hogy ruhára lett volna szükséged. Mikor adtunk neked ruhát? Nem láttunk téged a betegek között, sem a börtönben. Mikor látogattunk meg?« Akkor a király így válaszol majd: »Igazán mondom nektek: amikor segítettetek a testvéreimnek — akár a legkisebbnek is —, akkor nekem segítettetek.«(Máté25,37-40)
Amikor másokkal jót cselekszünk,olyan, mintha Krisztussal tennénk.

Sőt, üdvösségünk is van. Ez nem olyan, amit megtartunk magunknak, mint a zsugori ember.
“Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”(Máté 28,19-20)
Az üdvösségünket is meg kell osztani másokkal!
Az üdvösség nem olyan, amit elvesztünk, megszerzünk. Amikor Jézus Krisztushoz megtérünk hit által, Ő üdvösségben részesít. De az is egy folyamat, ahogy üdvözülünk. Isten Országa már itt van (bennünk, közöttünk), de még sincs itt (uralom formájában, fizikailag).
Üdvözültünk is, de rajtunk múlik, megmaradunk-e benne.

“Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak.”(Máté7,13)
A keskeny út az üdvösség útja. A széles úton járók számára ez bolondságnak tűnik.
“Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje.” (1Korintus 1,18)

Meg kell osztanunk másokkal az üdvösségünket! El kell mondanunk saját történetünket, de Istenét is!

Hogyan lehet ezt bármikor, bárhol elmondani?

Szalvétás teológia

Ebben az egyszerű ábrában benne van az egész történet.
Isten elküldte Egyszülött Fiát a bűnért való áldozatul, így Jézus által helyreállhat kapcsolatunk Istennel.
De ez egy hosszan tartó folyamat, amelynek egyszerűsített ábrája az úgynevezett “római út”.

A római út

A szalvétás teológia és a római út jogi nyelven fejti ki az üdvözülés lényegét. A Bibliában sok párhuzamos bemutatási módja van az üdvözülésnek.
“Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját, vigasztalok minden gyászolót.” (Ézsaiás 61,1-2)
“Az Úr Lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét.”(Lukács 4,18-19)


Ha szomjas vagy, víz kell! Jézus az Élő Víz.
Ha éhes vagy, kenyér kell! Jézus az Élet Kenyere.
Ha beteg vagy, orvos kell! Jézus a Gyógyító.
Ha elveszett vagy, megtalálás kell! Jézus a Pásztor.
Ha magányos vagy, barát kell! Jézus a Barát.
Ha rabszolga vagy, szabadító kell! Jézus a Szabadító.
Ha káosz van, béke kell! Jézus a mi Békességünk.
Ha bűnös vagy, megváltó kell! Jézus a Megváltónk!


Jézus, aki helyreállítja a kapcsolatot Isten és Ember között. Ez Isten kívánsága.
“Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” (János 14,6)


Húsvét vasárnapján arról a helyreállításról emlékezünk meg, amit Jézus elvégzett a kereszten. Nemcsak Ő feszíttetett meg, hanem mi is.
“Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.” (Galata 2,20)

A sír üres.Krisztus él. Bennünk és minden hívőben.
Szent Lelke segít, hogy ellenálljunk a kísértésnek, nemet mondjunk a bűnnek.
Ahogy az első ember is Isten képére alkottatott, mi is újra alkottattunk az Ő képére.

Kispróféták füzet - a Közhely első kiadványa

Kispróféták füzet – a Közhely első kiadványa


Húsvéti ebéd, vendégekkel

Húsvéti ebéd, vendégekkel


husvet003

, , , , ,

  1. Hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: