A közbenjáró ima

Isten nem olyan, mint egy hivatal, Ő bármikor, éjjel-nappal fogad és meghallgat minket!


Mit jelent a szüntelen imádkozás?
Képzeljük el, hogy telefonon felhívjuk Istent, de mondanivalónk elmondása után nem szakítjuk meg a vonalat, így bármikor azonnal újra kapcsolatba tudunk lépni vele, bármikor beszélhetünk hozzá.
Életünk is lehet egy állandó imádság, ha mindig mindent Jézus Krisztus nevében teszünk. Ha folyamatosan hálát adunk neki, Ő állandóan ott van az életünkben.
Smith Wigglesworth angol evangelista – akit a “Hit Apostola”-ként szoktak emlegetni -, mondta egyszer: “Sohasem imádkoztam fél óránál többet, de sohasem telt el úgy fél óra, hogy ne imádkoztam volna…”


A hálaadás nagyon fontos. Enélkül nem tudunk belépni az Úr jelenlétébe. Hiszen hogyan tudunk kérni Tőle valamit, ha nem vagyunk Neki hálásak? A hálaadás az Úr kapuja.


A másik fontos dolog a Biblia olvasása.
Isten Igéjében ugyanis erő van és hatalom.
“Mert amit Isten kimond, az a szó élő, erőteljes és hatékony. Isten szava élesebb, mint a legélesebb kétélű kard. Mélyen belénk hatol, egészen addig, ahol a szellem és a lélek közötti határ húzódik. Isten beszéde behatol a csontjaink találkozásáig, sőt a csontjaink belsejébe is: megítéli és szétválogatja szívünk gondolatait és szándékait.”(Zsidók 4,12)
Isten beszéde olyan, mint a csapadék a földnek: nem megy vissza úgy az égbe, hogy ne tett volna valamit a Földön. Isten Igéje termékennyé teszi szívünk talaját, úgy kerül vissza az Égbe.

Gustave Doré (1832-1883) litográfiája


Jézus kiválasztotta a három legkészségesebbnek tűnő tanítványt, Pétert, Jakabot, Jánost, kérte őket, hogy imádkozzanak, de elaludtak.
Szellemünknek erősebbnek kell lennie, mint a testünknek, de ehhez imádkoznunk kell magunkért! Folyamatos imával edzésben kell tartanunk hitünket, ha el akarjuk fogadni Isten akaratát. Hiszen ha Isten akarata találkozik a mi akaratunkkal, és a kettő nem ugyanaz, akkor valamelyik akaratnak le kell győznie a másikat.


A szüntelen imádkozás egyik nagyszerű példája Evan Roberts, aki az 1904-es walesi ébredés vezéralakja volt. Fiatal bányászként Istentől látomást kapott, hogy ébredés lesz szülőföldjén. Egyszerű ember volt, nem jellemezte kiemelkedő intellektus, kiváló beszédkészség, de égő vágyat érzett szívében Jézus Krisztusért. Hűségesen látogatta az ima-összejöveteleket, és imádkozott az ébredésért. Órákat töltött imádkozva és prédikálva szobájában, éjszakákat fent tudott lenni, hogy olvasson vagy beszélgessen az ébredésről. Egyszer emiatt kitették a szállásról is, mert főbérlője azt hitte, megőrült a vallási buzgalomtól.


Evan Roberts szerepe a walesi ébredésben egészen különleges volt. Gyakran egyszerűen vezette az embereket imában, vagy olvasott az írásokból. Más alkalmakkor csendben ült, miközben az emberek egymás után vallották meg bűneiket, vagy tettek bizonyságot Krisztus győzelméről és erejéről. Voltak dicsőséges imádatok is, amik órákig is eltartottak.
Roberts egyszerűen alázatos vezetéseket adott időről időre, és hagyta, hogy a többit a Szent Szellem végezze el.
Több mint tíz évig imádkozott az ébredésért. Szolgálata nagyszerű példa arra, hogyan vezethet valakit a Szent Szellem.


A walesi ébredés ugyanis a Szellem hatalmas kiáradása volt. hatására a bányászok élete lassan teljesen megváltozott. A szerencsejáték, az alkoholizmus elvesztette bázisát, a színházak bezártak, a futballt elfelejtették. Az embereknek új életük és új érdeklődési körük lett. Politikai összejöveteleket mondtak le. Senkit sem érdekelt. A londoni parlamenti vezetők elmentek inkább az ébredési összejövetelekre.

Az ébredés egyik lényeges pontja volt a bűnök megvallása, de nemcsak a nem keresztények, hanem a keresztények számára is. Mindenki megtört, és meghajolt Krisztus keresztje előtt.
Az ébredés folyamán Evan Roberts folyamatosan erősítette, hogy milyen fontos a bűnnel való őszinte elbánás, és a Szent Szellemnek való teljes engedelmesség.


Evan Roberts eszköz volt arra, hogy gyógyulást hozzon egy egész ország részére. Sírt, imádkozott, könyörgött társaiért, bántotta az emberek elveszett volta. Befogadta Isten megtört szívét, és visszaadta azt áldozatként ima és közbenjárás által. Ennek eredményeként „amerre csak ment, az emberek szíve lángra gyúlt Isten szeretetével’” (Watchword newsletter, volume 25. Heart of God Minístries website. Fordította: Élő Magdolna)


Jézus is sírt, mikor meglátta Jeruzsálemet. Bántotta, hogy az emberek elvesznek.
Minket is üssön szíven az emberek elkeseredettsége! Hiszen mi tudjuk az igazságot, mi világosságot kaptunk. Fontos számunkra, hogy mi lesz a többiekkel.
Segítenünk kell rajtuk – ez a mi küldetésünk!
Meg kell mentenünk az embereket!
Emberhalászoknak kell lennünk!
Ne magunkért imádkozzunk!

A bibliai imák nagy része másokért történik. Ez a közbenjáró ima.
Valaki vagy valami érdekében Isten elé járulunk. Motivációnk a szeretet.
Lukács apostol egy konkrét Jézus elé járulásról ír, amikor a béna férfit barátai különleges módon juttatták Krisztus elé:
“Egyik nap, amikor Jézus éppen tanított, farizeusok és törvénytanítók is hallgatták, akik Galilea és Júdea különböző városaiból és Jeruzsálemből érkeztek. Az Örökkévaló ereje volt Jézussal, hogy gyógyítson. Eközben néhány ember érkezett, akik hordágyon egy megbénult férfit akartak Jézus elé vinni, a nagy tömeg miatt azonban nem tudtak a közelébe férkőzni. Ezért felmentek a tetőre, kibontották, és úgy eresztették le a hordágyat Jézus elé. Amikor Jézus látta a hitüket, a beteghez fordult: „Barátom, a bűneid meg vannak bocsátva.” (Lukács 5, 17-20)


De imában is oda tudjuk vinni az embereket Jézus elé. Sőt Jézus is közbenjár értünk az Atyánál, ennek egyik legszebb megnyilvánulása az úgynevezett “Főpapi ima” (János 17, 1-26)
Az egész fejezet egy közbenjárás. Jézus félti a tanítványokat, kéri az Atyát, őrizze meg őket, szentelje meg őket, legyenek eggyek:”” Atyám, azt akarom, hogy azok, akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok.”
(János 17, 24)
Nem magáért imádkozott…

Ezek a minták segítenek megérteni, mi mindenért kell közbenjárnunk.


Érdekes, hogy Pál apostol leveleibe mindig írt közbenjárásokat, és az is nagyon tanulságos, hogy kikért, mikért imádkozott. Nem magáért, társait kérte, hogy imádkozzanak érte. Pál imabázisa a sok gyülekezet volt.


Mi is azt kérjük Krisztustól, hogy járjon közbe értünk: “A mennyben fenn a trónusnál a Krisztus értem közbenjár, nagy főpap, égi kezesem, örökre biztos védelmem …”
Krisztus az, aki meghalt értünk, feltámadt, és szüntelenül esedezik értünk. Ő a mi Főpapunk, aki bemutatta az áldozatot értünk… saját magát áldozva fel … tehát joga van közbenjárni értünk.
Ő általa járulhatunk Isten elé:
“Ezért minden időben meg tudja menteni azokat, akik az ő segítségével jönnek Istenhez. Hiszen Jézus örökké él, és mindig segít nekünk, ha Istenhez jövünk, mert a mi érdekünkben emel szót Isten előtt.”(Zsidók 7,25)


Jézus a mi bűneinket folyamatosan az Atya elé viszi, mert ez az ő szolgálata. Ha a Gonosz vádol, Jézus Krisztus közbenjár értünk. Ha vétkezünk, nem azt jelenti, hogy nincs többé reményünk, mert Jézus közbenjárt értünk.
“Kedves gyermekeim, azért írtam ezt nektek, hogy ne vétkezzetek. De ha valaki mégis elkövet valamilyen bűnt, akkor van, aki segít nekünk, és szót emel az érdekünkben az Atya-Istennél: az igazságos Jézus Krisztus! Ő maga volt az áldozat a bűneinkért — de nemcsak a mi bűneinkért, hanem minden ember összes bűnéért is.”(1 János 2,1-2)


A katolikus egyház nemcsak Jézusnak, hanem más embereknek is közbenjáró szerepet tulajdonít (pl. Mária). Máriát tiszteljük, hiszen Jézus anyja volt, de nem tulajdonítunk neki olyan szerepet, ami nincs benne a Bibliában. Más szentekhez sem imádkozunk.
“Csak egyetlen Isten van, és csak egyetlen közvetítő Isten és az emberek között: az emberré lett Krisztus Jézus.”
(1 Timóteus 2,5)

Amikor mi közbenjárunk valakiért, Jézus Krisztus közbenjárásához csatlakozunk.


A közbenjáró ima fegyver is. Pál apostol felsorolja a keresztény ember szellemi fegyvereit:
“Ezért szükséges, hogy vegyétek fel és használjátok mindazokat a fegyvereket, amelyeket Isten ad nektek. Így lesztek képesek ellenállni a gonosz napokon, és megtartani az állásaitokat a gonosszal szemben.
Tehát álljatok erősen, és vegyétek körül magatokat az igazsággal, mint egy övvel! Vegyétek magatokra az igazságosságot, mint mellvértet! Legyetek állandóan készen rá, hogy a békesség örömüzenetét hirdessétek — ez legyen a saru a lábatokon! Minden körülmények között hordozzátok a hit pajzsát, amellyel kivédhetitek a Gonosz minden tüzes nyilát! Az üdvösség sisakjával védjétek a fejeteket! Vegyétek kezetekbe a Szent Szellem kardját, amely az Isten beszéde!
Minden helyzetben imádkozzatok és könyörögjetek a Szent Szellem által. Erre mindig legyetek készen, maradjatok éberek, tartsatok ki az imádkozásban, és járjatok közben Isten embereiért és népéért!
Állhatatosan imádkozzatok értem is, hogy mikor megszólalok, tudjam, mit kell mondanom, és bátran hirdessem mindenkinek az örömüzenet titkát, amelynek követe vagyok, noha most rabságban. Imádkozzatok értem, hogy bátran szólhassak, ahogyan kell!” (Efezus 6,13-20)


A közbenjáró ima harc. Az imaharcosok értünk is imádkoznak. Mi is imádkozzunk másokért, hogy megmeneküljenek!


“Mindig hálát adunk Istennek mindnyájatokért, amikor csak értetek imádkozunk. Emlegetjük a munkátokat, amelyhez az energiát a hitetek adja, és a szolgálatot, amelyre az isteni szeretet indít benneteket. Hálát adunk, hogy kitartóan reménykedtek Urunkban, Jézus Krisztusban.”(1Thesszaloniki 1,2-3)
“Amikor imádkozom — éjjel és nappal —, mindig érted is könyörgök, és hálát adok Istennek, akit tiszta lelkiismerettel szolgálok, akárcsak az őseim tették.”(2Timóteus 1,3)


Az Ószövetségben is olvashatunk híres és eredményes közbenjárókról.
Ábrahám, aki közbenjárt Sodomáért, és megmentette Lótot és lányait.
Mózes, aki könyörgött az Úrnak, hogy ne törölje el népét, inkább törölje ki őt a könyvéből.
Sámuel, Jeremiás, Nehémiás….és folytathatnánk a sort.


A Bibliában vannak mintaimák, hogyan imádkoztak az apostolok a gyülekezetekért, és milyen imát kértek ők a gyülekezetektől.
Olvassuk ezeket, hogy mi is eredményes közbenjárók legyünk!

, , , , , ,

  1. #1 by veres árpád on 2013. október 11. péntek - 15:43

    BÉKESSÉG ISTENTŐL! KÉREM SZÉPEN,IMÁDKOZZANAK VELEM,HOGY A VOLT MENYASSZONYOMMAL-BARÁTNŐMMEL FICZ MÓNIKÁVAL mielőbb,minél hamarabb RENDEZÖDJÖN A KAPCSOLATUNK,hogy ő térjen meg, BÉKÜLJÜNK KI EGYMÁSSAL,BOCSÁSSUNK MEG MINDENÉRT EGYMÁSNAK,HOGY HELYREÁLLJON MINDEN AZ ÚR JÉZUS SEGITSÉGÉVEL,SZERESSÜK EGYMÁST,ÉLJÜNK EGYÜTT EGYMÁSSAL,BÉKESSÉGBEN,
    SZERETETBEN SZERELEMBEN,ÉS LÉPJÜNK HÁZASSÁGRA EGYMÁSSAL AZ ÚR JÉZUS NEVÉBEN,AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS AKARATA SZERINT,ÉS TÉRJEN MEG Ő IS ÉS ÉLJÜNK EGYÜTT ISTENNEK TETSZŐ ÉLETET EGYMÁSSAL!EZEN KIVÜL IMÁDKOZZUNK MÉG A FICZ MÓNIKA GYÓGYULÁSÁÉRT TESTILEG-LELKILEG,AZ Ő KISFIÁNAK A SIKERES MŰTÉTJÉÉRT,ÉS AZ Ő ÉDESANYJÁÉRT,AZ Ő TELJES FELGYÓGYULÁSÁÉRT BETEGSÉGEIBÖL,MEGTÉRÉSÉRT,
    SZERETETÉRT,HOGY A NAGY SÖTÉTSÉGBEN FELRAGYOGJON A KRISZTUS VILÁGOSSÁGA,ÉS A SZERETET! AZ ÚR JÉZUS SEGITSEN PROBLÉMÁINK,FOLYÓ ÜGYEINK,BAJAINK,BÁNATAINK MEGOLDÁSÁBAN,ADJON NEKEM MEGFELELŐ MUNKAHELYET,HIVATÁST! KÉREM IMÁDKOZZON,IMÁDKOZZANAK EZÉRT A SZÁNDÉKOKÉRT,VELEM,ÉRTEM ÉS ÉRTÜNK!KÖSZÖNÖM TISZTELETTEL:VERES ÁRPÁD: “Ami az embernek lehetetlen, az az Istennek lehetséges.” (Lk. 18,27)LEGYEN MEG AZ ÚR AKARATA!!!ÁMEN….KÉRLEK TITEKET SEGITSETEK,IMÁITOKBAN HORDOZZATOK,IMÁDKOZZUNK EZEKÉRT AZ IMASZÁNDÉKOKÉRT,NAGYON FONTOS LENNE….

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s