2012 09 02 havi archívum

A vezetés és a kormányzás ajándéka

Larry a kegyelmi ajándékokat Krumplifej úr segítségével mutatta be, a tanítást alul, a keretben olvashatjuk.

Larry a kegyelmi ajándékokat Krumplifej úr segítségével mutatta be, a tanítást alul, a keretben olvashatjuk.

A kegyelmi ajándékok témaköre újabb ajándékok bemutatásával folytatódott.
Előtte azonban Larry összefoglalta azokat a jellemzőket, amelyek minden kegyelmi ajándékra igazak:
– Mindenkinek van legalább egy kegyelmi ajándéka.
– Senkinek sincs meg minden kegyelmi ajándék.
– Nem tudjuk megválasztani saját ajándékainkat, ezeket Isten adja.
– Az ajándékainkat használatra kaptuk. Használnunk kell ezeket!
– Egyetlen ajándékot sem használhatunk szeretet nélkül! Az ajándékok
nem fegyverek! Még a prófétálás ajándéka sem! Ha szeretet nincs
bennünk, semmik vagyunk.
– Az ajándékokat azért kaptuk, hogy Krisztus Teste épüljön.
– Az ajándékokat küldetésünk betöltéséhez kaptuk segítségül.

Minden ajándék megfelelhet egy-egy érzékszervünknek. Például a bölcsesség beszéde, az ismeret beszéde a száj, a hit a fül, mert a hit hallásból van. A gyógyítások, isteni erők munkáinak ajándéka a kéz, a prófétálás, a nyelveken szólás a nyelv. A tanítás, szolgálat és adakozás a lábak, a buzdítás, intés, könyörület a szemek.

Krumplifejek

Ezen a vasárnapon két újabb, egymáshoz nagyon közel álló, de mégis különböző kegyelmi ajándékról hallottunk: a vezetés és a kormányzás ajándékáról.
Érdekes, hogy minden szolgálati és kegyelmi ajándék rendelkezik a vezetés egy-egy elemével. A próféta is, a pásztor is, a tanító is vezető. De emellett létezik külön a vezetés ajándéka.
Ajándékainkat számba véve vigyáznunk kell, hogy se magunkat, se másokat ne skatulyázzunk be!
Ajándékainkat az összes ajándékunkkal harmóniában kell használnunk!

A hétköznapokban tudjuk, mit jelent vezetni, tudjuk, milyen a rossz vezetés, a rossz kormányzás.
Sokféle vezető van a világban: diktátor, király, vallási vezető, elnök, miniszterelnök, vezérigazgató stb.
Minden vezető a hatalom bizonyos mértékével rendelkezik. Vannak vezetők, akik teljhatalommal rendelkeznek saját területük felett, mások hatalma csak névleges.
De szellemi értelemben mit jelent a vezetés?
Milyen az a vezető, aki a vezetés szellemi ajándékával rendelkezik?
A korona és a jogar jellemzi?
Vagy a mosdókagyló és a törülköző jellemzi?

A választ a Róm 12, 6-8 adja meg:
“Minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nékünk adott kegyelem szerint, akár írásmagyarázás, a hitnek szabálya szerint [teljesítsük;]
Akár szolgálat, a szolgálatban; akár tanító, a tanításban;
Akár intő, az intésben; az adakozó szelídségben; az elöljáró szorgalmatossággal; a könyörülő vidámsággal [mívelje.]” (Károli)
“Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is: ha prófétálás adatott, akkor a hit szabálya szerint prófétáljunk, ha valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk: a tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó szerénységben, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvvel.”(Kálvin)

És a vezetés szót nem találjuk egyik bibliafordításban sem! Helyette az ‘elöljáró’ szó szerepel. Ez adja vissza legjobban a görög eredetit: proistemi (elöljáró, felügyelő) elöl állót jelent. Aki uralmat, fennhatóságot gyakorol, de a törődés, védelem jelentést is hordozza.
A vezetés ajándéka hatalmas felelősség! Komolyan kell venni!

“Ezért azután felkelt a vacsorától, levette felső ruháját, és egy törülközőt kötött maga köré. Azután vizet öntött egy edénybe, és sorban megmosta, majd a derekára kötött törülközővel megtörölte a tanítványai lábát.” (János 13,4-5)
“Miután megmosta a lábukat, Jézus újra felvette felsőruháját, visszaült az asztalhoz, és megkérdezte: „Értitek, mit tettem veletek? Ti Mesternek és Úrnak hívtok engem, és igazatok is van, mert az vagyok. Ha pedig én, aki Úr és Mester vagyok, megmostam a lábatokat, akkor nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam nektek, hogy ti is ugyanúgy bánjatok egymással, ahogy én veletek. Igazán mondom nektek: a szolga nem nagyobb az uránál, és a küldött nem nagyobb annál, aki őt elküldte. Most már tudjátok ezeket, de akkor lesztek boldogok és áldottak, ha valóban meg is teszitek, amit mutattam nektek.” (János 13, 12-17)

És Jézus be is mutatja a szolgáló vezetést. Nemcsak beszél róla.
Ebből az igehelyből ismert a mosdótál szimbólumot.

János 13, 4-5.

János 13, 4-5.

Milyen a jó vezető?

1.) Nem elégedett a dolgokkal úgy, ahogy vannak.

“A király akkor megkérdezte: “Miért szomorú a tekinteted? Beteg vagy talán? Nem, biztosan csak a szíved fáj.” Nagyon megijedtem, és így szóltam a királyhoz: “Örökké éljen a király! De miért is ne volna szomorú az arcom, amikor az a város, ahol atyáim sírjai vannak, romokban hever, és kapuit tűz emésztette meg.” A király erre így szólt hozzám: “Mi a kívánságod?” Segítségül hívtam az ég Istenét és így válaszoltam a királynak: “Ha jónak látja a király, és szolgája kedves előtte, akkor küldj el Judeába, abba a városba, ahol atyáim sírjai vannak, hogy fölépíthessem.” (Nehémiás 2,2-5)

Nehémiás szíve megtört, amikor látta a város pusztulását. Nem volt elégedett ezzel a helyzettel, kereste a lehetőséget, hogy változtasson rajta. Hatalmas kockázatot vállalt azzal, hogy megkérte a királyt, had építse újjá Jeruzsálem falait.
A jó vezető folyamatosan keresi, hogyan lehetne jobbá tenni a helyzetet, még akkor is, ha az kockázatvállalással jár.

2.) Perspektívát ad az embereknek.

“Kinyilatkoztatás nélkül elvadul a nép, de boldogság a sorsa, ha a törvényt tartja.” (Péld 29,18)
Az eredeti héber ‘chazon’ szó vízió, kijelentés, álom jelentéssel bír. A jó vezető folyamatosan álmodik a jövővel kapcsolatban, és keresi a módot, hogyan tudná ezt átadni az embereknek.

3.) Felkészíti az embereket a szolgálatra.

“Igen, ő az, aki apostolokat, prófétákat, evangélistákat, pásztorokat és tanítókat adott ajándékul az embereknek. Azért adta őket, hogy felkészítsék és kiképezzék Isten népét feladatukra, a szolgálatra — hogy ezáltal felépítsék és megerősítsék a Krisztus „Testét”. Meddig fog tartani ez az építés? Addig, amíg mindannyian ugyanúgy fogunk hinni, amíg ugyanúgy megismerjük Isten Fiát, amíg mindannyian egészen felnőtté válunk, és minden tekintetben Krisztusra fogunk hasonlítani.” (Ef 4,11-13)

A szolgálati ajándékok a vezetésre is elhívnak. Minden ajándékot azért kapunk, hogy felkészüljünk a szolgálat végzésére. Nem a magunk építésére kapjuk!

4.) A jó vezető jó példa.

Bemutatja, hogyan kell élni.
“Legyetek a követőim, mint én is követője vagyok a Krisztusnak.”(1 Kor 11,1)

Larry fiatalkori barátja, Bob egy hatalmas áruház igazgatója volt. Larry hétvégi munkát szervezett diákoknak, s az egyik diák a mosdótakarítás munkáját kapta. Az igazgató a fiatalt személyesen tanította be, ezzel mutatva meg, milyen minőségű munkát vár el tőle. Megmutatta, hogy a legmagasabb szintű vezető elvégzi a legalantasabbnak tartott munkát is, hogy tetteiben és szavaiban is következetes, és képes bátorítani a szíveket.

5.) Bátorítja a szívet.

“Kelj föl, menj ki, és intézz barátságos szavakat az emberekhez. Mert esküszöm az Úrra: ha nem mész ki, az éjszaka egyetlen ember sem marad melletted. De ez nagyobb baj lesz neked, mint bármi baj, ami ifjúságodtól mostanig ért.” (2 Sám 19,8)

A jó vezető nem büntet, nem nézi levegőnek a vezetetteket.
A hatékony vezető kiegyensúlyozott, rugalmas, látással bíró.

A kormányzás, irányítás, kalauzolás ajándéka

“Ezek közül pedig némelyeket először apostolokká rendelt az Isten az egyházban, másodszor prófétákká, harmadszor tanítókká. Azután adott csodatevő erőket, kegyelmi ajándékokat: gyógyításra, gyámolításra, vezetésre, különféle nyelveken szólásra.” (1 Kor 12,28)

A kormányzás helyett itt a vezetés szót használja a bibliafordító.
A Károli-fordítás jobban tükrözi az eredeti görög szöveget:
“És pedig némelyeket rendelt az Isten az anyaszentegyházban először apostolokul, másodszor prófétákul, harmadszor tanítókul; azután csodatévő erőket, aztán gyógyításnak ajándékait, gyámolokat, kormányokat, nyelvek nemeit.” (1 KOr 12,28)

A ‘kubernésis’ görög szó kormányzást, irányítást, kalauzolást jelent. A hajó kormányosára is használják, de a kormányos nem a kapitány! Bizonyos esetekben a kapitány is vezetheti a hajót, de az ő feladata az irány meghatározása.
A kubernésis szó gyökere kormányzást jelent. Bizonyos értelemben kapcsolatban van a vezetéssel, de nem teljesen ugyanaz.

“Azokban a napokban a Jézust követő zsidó tanítványok száma egyre növekedett. A görögül beszélő tanítványok azonban panaszkodtak a héberül beszélőkre, mert a görögül beszélő özvegyasszonyokat nem osztották be a mindennapi szolgálatokra. Ekkor a tizenkét apostol összehívta az egész gyülekezetet, és azt mondta: „Nem helyes, hogy Isten üzenetének szolgálatát elhanyagoljuk, és helyette mi szolgálunk fel az asztaloknál. Ezért válasszatok ki magatok közül hét férfit, akikről a többieknek jó véleménye van, és akik telve vannak Szent Szellemmel és bölcsességgel. Rájuk fogjuk bízni ezt a munkát. Mi pedig arra fordítjuk minden időnket, hogy imádkozzunk, Isten üzenetét tanítsuk és hirdessük.”
Ez a javaslat az egész csoportnak tetszett. Ekkor kiválasztották Istvánt, aki telve volt hittel és Szent Szellemmel, és Fülöpöt, Prokhoroszt, Nikánórt, Timónt, Parmenászt és Nikoláoszt, aki Antiókhiából jött, és felvette a zsidó vallást, és az apostolok elé állították őket. Az apostolok pedig rájuk tették a kezüket, és imádkoztak értük.” (Apcs 6,1-6)

Ebben a részben a szellemi ajándékokat működés közben látjuk. Az apostolok rádöbbentek, hogy nem tudják elvégezni a munkát, szükségük van segítségre, hogy megmaradhassanak az imádkozás szolgálatánál.
Akik a kormányzás ajándékával rendelkeztek, azok tölthették be ezt a feladatot. Például István, aki később az első keresztény vértanú lett.

A kormányzás ajándékával rendelkező ember alapos, objektív, hatékony, felelősségteljes, lelkiismeretes, szervezett, figyel a részletekre, hűséges, védelmező. Ez más, mint a vezetői ajándék!
A kormányzás jó példája József, aki a fáraó álmait magyarázta, és a fáraó felügyelőjévé vált. Tanácsára a bőséges években fel tudtak halmozni annyi gabonát, hogy a népnek volt mit ennie az ínséges esztendőkben is.
Nehémiás a perzsa uralom alatt szolgálta a királyt. Megkérte, engedje vissza, hogy felépíthesse a leomlott falakat. Nehémiás jó szervező volt, tervet készített, ösztönözte az embereket, és 52 nap alatt a teljes munkával végzett.
“Mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le előbb, és nem számítja ki a költséget, hogy telik-e mindenre a befejezésig?” (Luk 14,28)

A kormányzati ajándékkal bíró embereknek a feladatokat nem szabad fontosabbnak tartani, mint az embereket! Vigyázniuk kell, hogy ne vállaljanak túl sokat. Ki kell osztaniuk a munkát!
A vezető látja a nagy képet. A kormányzó a részleteket is.

, , , , ,

Hozzászólás

%d blogger ezt szereti: